HG 1777 2004 restrictii de circulatie

Government Decision 1777/2004 - Regierungsbeschluss 1777/2004

keylinks: vehicul, zile de sărbătoare legală, vehicul destinat exclusiv transportului de persoane, ANEXE

Hotărâre nr. 1777 din 21/10/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1029 din 08/11/2004, Intrare in vigoare: 08.12.2004

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, și al art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se introduce restricția de circulație pe unele sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă și duminică, în perioadele din an și în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1*).

   (2) Restricția prevăzută la alin. (1) se aplică și în zilele de sărbătoare legală în tot cursul anului între orele 6,00-22,00.

   (3) Pentru sectorul de drum național prevăzut la poziția1 din anexa nr. 1, restricția prevăzută la alin. (1) se aplică pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Modificat de Hotărâre nr. 870 din 01/08/2007

 

Art. 2. - În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

   - vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puțin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;

   - zile de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, așa cum sunt prevăzute la alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. Acestea sunt:

   a) 1 și 2 ianuarie;

   b) prima și a doua zi de Paști;

   c) 1 mai;

   d) 1 decembrie;

   e) prima și a doua zi de Crăciun;

   - vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.

Completat de Hotărâre nr. 1339 din 22/10/2008 Articolul 1 la 13/11/2008

 

   Art. 3. - (1) Se interzice circulația vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, în perioadele din an și în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.

   (2) Circulația vehiculelor neînmatriculate, chiar dacă sunt înregistrate la autoritățile locale, este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, în perioadele din an și în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 4. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale, de unitățile Ministerului Administrației și Internelor, de serviciile de ambulanță, de serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor și a protocolului adițional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deținute de instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională, vehiculele deținute de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., precum și vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2.

   (2) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2, care nu se supun restricției de circulație, se pot efectua dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

   a) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute și este justificată prin documente de însoțire a mărfii, în cazul persoanelor juridice;

   b) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute și este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice române;

   c) marfa transportată ocupă cel puțin jumătate din capacitatea de încărcare a vehiculului;

   d) dețin foaia de parcurs și, dacă este cazul, ordinul de intervenție, semnate de conducătorul unității sau de persoana desemnată.

Modificat de Hotărâre nr. 1339 din 22/10/2008 Articolul 1 la 13/11/2008

Completat de Hotărâre nr. 1339 din 22/10/2008 Articolul 1 la 13/11/2008

 

   Art. 5. - C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicției de circulație, cu avizul poliției rutiere, și va informa participanții la trafic asupra restricțiilor impuse prin prezenta hotărâre.

 

   Art. 6. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

   a) încălcarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;

   b) încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.

 

   Art. 7. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către:

   a) personalul împuternicit din cadrul C.N.A.D.N.R.;

   b) personalul din cadrul Ministerului Administrației și Internelor care îndrumă, supraveghează și controlează circulația pe drumurile publice.

 

   Art. 8. - Contravențiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare.

 

   Art. 9. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art. 10. - Anexele nr. 1 și 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și locuinței și al ministrului administrației și internelor.

 

   Art. 11. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXE

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 
 
 
 

 

ANEXE

   

   ANEXA Nr. 1 1) 

   

                                                 SECTOARELE
       de drumuri naționale europene (E) restricționate din punct de vedere al circulației vehiculelor
     rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv
      transporturilor de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală**), precum și
           perioadele și intervalele orare supuse restricției pentru zilele de sâmbătă și duminică
___________
   1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │   DN    │                       Traseul                       │    Perioada din an     │ Intervalul  │
│crt.│         │                                                     │                        │    orar     │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1. │DN 1*)   │București - Ploiești                                 │01 ianuarie-31 decembrie│00:00 - 24:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 2. │DN 1     │Ploiești - Brașov                                    │01 ianuarie-31 decembrie│00:00 - 24:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 3. │DN 2     │Centura București - Urziceni (int. cu DN 2A)         │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 4. │DN 2A    │Urziceni (int. cu DN 2) - Slobozia                   │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 5. │DN 2A    │Slobozia - Hârșova - Constanța                       │ 15 iunie-15 septembrie │06:00 - 22:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 6. │DN 39***)│Constanța - Mangalia                                 │ 15 iunie-15 septembrie │06:00 - 22:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 7. │DN 5     │Centura București - Giurgiu                          │ 15 iunie-15 septembrie │06:00 - 22:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 8. │A 1      │Centura București - Pitești (int. cu DN 65B)         │ 15 iunie-15 septembrie │07:00 - 22:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 9. │A 2      │Centura București - Lehliu                           │ 15 iunie-15 septembrie │07:00 - 22:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│10. │DN 1     │Veștem (int. cu DN 7) - Sibiu - Sebeș - Alba Iulia - │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
│    │         │Cluj Napoca - Oradea                                 │                        │             │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│11. │DN 13    │Brașov - Sighișoara - Tg. Mureș (int. cu DN 15)      │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│12. │DN 15    │Turda (int. cu DN 1) - Tg. Mureș (int. cu DN 13)     │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│13. │DN 19A   │Supuru de Sus (int. cu DN 1F) - Satu Mare            │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│14. │DN 1F    │Cluj Napoca - Zalău - Supuru de Jos (int. cu DN 19 A)│ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│15. │DN 2     │Urziceni (int. cu DN 2A) - Buzău - Focșani - Bacău - │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
│    │         │Roman - Suceava                                      │                        │             │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│16. │DN 21    │Slobozia - Bărăganul - Brăila (int. cu DN 2B)        │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│17. │DN 24    │Tișita (int. cu DN 2) - Tecuci - Bârlad - Crasna     │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
│    │         │(int. cu DN 24B)                                     │                        │             │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│18. │DN 24B   │Crasna (int. cu DN 24) - Huși                        │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│19. │DN 28    │Săbăoani (int. cu DN 2) - Tg. Frumos - Iași          │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│20. │DN 2B    │Brăila (int. cu DN 21) - Galați                      │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│21. │DN 65    │Pitești (int. cu DN 65B) - Slatina - Craiova         │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│22. │DN 66    │Tg. Jiu - Hațeg - Simeria (int. cu DN 7)             │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│23. │DN 7     │Pitești (int. cu DN 65) - Rm. Vâlcea - Veștem        │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
│    │         │(int. cu DN 1)                                       │                        │             │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│24. │DN 7     │Sebeș (int. cu DN 1) - Deva - Arad                   │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│25. │DN 79    │Arad - Chișineu Criș - Oradea                        │ 15 iunie-15 septembrie │08:00 - 20:00│
└────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘
 

   *) Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, pentru întreaga perioadă a anului.

   **) Pentru zilele de sărbătoare legală din tot cursul anului restricția se va aplica între orele 6,00-22,00.

   ***) Se aplică în zilele de duminică în perioada 15 iunie-15 septembrie și în zilele de sărbătoare legală din tot cursul anului. 

   ANEXA Nr. 2 

    LISTA
transporturilor care nu se supun restricției de circulație,
conform art. 4 alin. (2) din hotărâre 

   A. Transporturi de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală:

   I. Animale vii din toate speciile:

   1. bovine;

   2. porcine;

   3. ovine;

   4. cabaline, măgari;

   5. iepuri;

   6. vânat;

   7. animale de menajerie;

   8. păsări, inclusiv pui de o zi;

   9. păsări exotice;

   10. colonii de albine;

   11. broaște, melci vii;

   12. faună acvatică;

   13. animale de companie (câini, pisici, maimuțe).

   II. Carne și preparate din carne:

   1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată și congelată;

   2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

   III. Lapte și produse lactate:

   1. lapte lichid;

   2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frișcă, smântână și altele);

   3. brânzeturi;

   4. unt, margarină;

   5. înghețată.

   IV. Ouă și produse din ouă:

   1. ouă de consum;

   2. ouă pentru incubație;

   3. produse din ouă (melanj, maioneză).

   V. Pește și produse din pește:

   1. pește refrigerat și congelat;

   2. icre de pește;

   3. ouă embrionate de pește;

   4. preparate din pește, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

   5. fructe de mare în stare proaspătă.

   VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici și altele, în stare proaspătă

   VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

   VIII. Pâine și produse de panificație proaspete

   IX. Produse biologice și medicamente de uz veterinar

   X. Material seminal

   XI. Produse vegetale perisabile:

   1. fructe și legume proaspete;

   2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieți de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butași și altele asemenea);

   3. flori tăiate;

   4. plante ornamentale în ghivece.

   B. Deplasarea vehiculelor care participă la intervenții în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicații și telecomunicații, zone locuite și obiective de interes național

   C. Transporturi funerare.

   D. Transportul de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale

   E. Transporturi poștale

   F. Transporturi pentru distribuirea de carburanți

   G. Transporturi de mărfuri sub temperatura controlată.

 

sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û