HG 1012 2009

Government Decision 1012/2009 - Regierungsbeschluss 1012/2009

keylinks: cu excepția celor care și-au suspendat activitatea, obligația de a depune la sediul Societății Române de Radiodifuziune o cerere însoțită de certificatul constatator

info suplimentare: indemnizatie crestere copil

Hotărâre nr. 1012 din 09/09/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 15/10/2009

 

 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2003, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune, cu excepția celor care și-au suspendat activitatea, potrivit prevederilor legale."

   2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

    "(11) Pentru a fi exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice menționate la alin. (1) au obligația de a depune la sediul Societății Române de Radiodifuziune o cerere însoțită de certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care rezultă suspendarea activității.

    (12) Pentru a putea beneficia în continuare de exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligația de a depune o nouă cerere însoțită de actele doveditoare corespunzătoare, cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării perioadei de exceptare de la plata taxei.

    (13) În situația în care termenul prevăzut la alin. (12) este depășit, persoanele juridice în cauză sunt obligate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea, cu excepția cazului în care, după această perioadă, intervine dizolvarea."

 

   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2003, cu completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û