indemnizatie crestere copil

keylinks:  instructiuni din 04.02.2009 MMFPS, HG 1682/2008, LG 257/2008, ADEVERINȚĂ PENTRU INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL 2/3 ANI, cerere si declaratie pe propria raspundere, Cerere recalculare indemnizatie, Documente doveditoare, Clarificari, Pozitie Ministerul Muncii, Pozitie AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, AGENTII PENTRU PRESTATII SOCIALE adresa telefon email

        lege 118 2010

        HG 1016 2009

        ordin 1093 2009 ANAF

instructiuni din 04.02.2009 MMFPS  


Instrucțiuni din 04/02/2009
de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009, Intrare in vigoare: 13.02.2009

 

 

   Art. 1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 301 lit. a), b) și f) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, modelul cererii pentru recalcularea indemnizației pentru creșterea copilului este prevăzut în anexa nr. 1.

   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se poate depune direct la agenția pentru prestații sociale județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială, în a cărei rază teritorială domiciliază persoana beneficiară, se poate transmite la această instituție prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin altă modalitate stabilită de agenția teritorială, până cel târziu la data de 30 iunie 2009.

 

   Art. 2. - (1) În sensul prevederilor art. 5 din Normele metodologice, veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului reprezintă, după caz:

   a) suma încasată din veniturile din salarii, care se stabilește astfel:

   - la locul unde se află funcția de bază: suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinată ca diferență între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni și a deducerii personale acordate pentru luna respectivă, și contribuțiile la fondurile de pensii facultative, precum și cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

   - pentru veniturile obținute în celelalte cazuri: suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinată ca diferență între venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

   b) suma încasată de persoana îndreptățită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) din Normele metodologice;

   c) suma încasată de persoana îndreptățită care realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;

   d) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități independente, determinat în condițiile legii;

   e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități agricole, determinat în condițiile legii.

   (2) Pentru persoanele care realizează venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizații, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.

   (3) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta, stabilite potrivit alin. (1).

 

   Art. 3. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) lit. a), c), e) și f) și alin. (6) lit. a)-d) din Normele metodologice, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum și nivelul net lunar al acestora se completează potrivit modelului de adeverință prevăzut în anexa nr. 2.

   (2) Pentru celelalte cazuri, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum și nivelul net lunar al acestora se completează potrivit modelelor specifice, prevăzute de legislația în vigoare, utilizate de autoritățile competente.

 

   Art. 4. - (1) În aplicarea prevederilor art. 302 alin. (2) din Normele metodologice și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea indemnizației pentru creșterea copilului, în cuantum de 85%, baza de calcul a indemnizației se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 10 luni anterioare datei nașterii copilului împărțită la 10.

   (2) În situația menționată la alin. (1), la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se vor lua în calcul veniturile realizate în ultimele 10 luni anterioare datei nașterii copilului, respectiv veniturile din salarii calculate conform art. 2 alin. (1) lit. a) sau veniturile declarate conform contractelor de asigurare socială individuale încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) În situația prevăzută la art. 4 alin. (8) din Normele metodologice, la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, în cuantum de 85%, perioada pentru determinarea bazei de calcul a indemnizației se diminuează corespunzător cu perioada cuprinsă între data nașterii și data prezumtivă a nașterii. Baza de calcul se determină ca suma totală a veniturilor realizate în această perioadă împărțită la numărul de luni rezultate.

 

   Art. 5. - Sumele rezultate din calcularea/recalcularea indemnizației pentru creșterea copilului se rotunjesc la 1 leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și se neglijează fracțiunile de până la 49 de bani inclusiv.

 

   Art. 6. - (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni și se utilizează de la data intrării în vigoare a acestora.

   (2) Documentele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum și nivelul net lunar al acestora, depuse până la data publicării prezentelor instrucțiuni la primăriile în a căror rază teritorială își au domiciliul persoanele îndreptățite sau, după caz, transmise la agențiile teritoriale, vor fi luate în considerare pentru stabilirea drepturilor la indemnizația pentru creșterea copilului.ANEXE >>

 

HG 1682 2008 >>

Hotărâre nr. 1682 din 10/12/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 23/12/2008,
Intrare in vigoare: 23.12.2008

Lege 257 2008 >>

Lege nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 746 din 04.11.2008

ADEVERINȚĂ PENTRU INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL 2/3 ANI

 

Denumire angajator______________________   ADEVERINȚĂ PENTRU INDEMNIZAȚIE

Sediu angajator_________________________                   CREȘTERE COPIL 2/3 ANI

Nr. O.R.C. ____________________________               (OUG nr. 148/2005, Lg nr.257/2008, OUG nr.226/2008)

Cod fiscal______________________________

Telefon/ fax____________________________

 

ADEVERINȚĂ

Se eliberează prezenta adeverință  cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe cele 12 luni anterioare lunii de naștere a copilului pentru Dl/D-na _________________________, CNP __׀__׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ pentru a-i servi la ___________

 

Nr. Crt.

Luna

Venitul net realizat٭

85% din venitul net realizat

1

Luna__________ anul ______

(luna a 12-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

2

Luna__________ anul ______

(luna a 11-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

3

Luna__________ anul ______

(luna a 10-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

4

Luna__________ anul ______

(luna a 9-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

5

Luna__________ anul ______

(luna a 8-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

6

Luna__________ anul ______

(luna a 7-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

7

Luna__________ anul ______

(luna a 6-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

8

Luna__________ anul ______

(luna a 5-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

9

Luna__________ anul ______

(luna a 4-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

10

Luna__________ anul ______

(luna a 3-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

11

Luna__________ anul ______

(luna a 2-a anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

12

Luna__________ anul ______

(luna anterioară lunii de naștere a copilului)

 

X

 

Total venituri nete realizate

 

 

 

Media venitului net realizat pe 12 luni

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității.

٭ Notă: Veniturile care se iau in calcul sunt indicate pe verso.

 

REPREZENTANTUL LEGAL                                                         Întocmit,

 

(funcția, numele și prenumele,                                                 (numele și prenumele,

      semnătura și ștampila)                                                                     semnătura)

 

Cerere si declaratie pe propria raspundere >>

Cerere recalculare indemnizatie

 

Domnule Director,

 

Subsemnata/subsemnatul______________,

CNP _____________________, domiciliat(a) in

_____________________, posesoare/posesor al CI seria _________ nr. _____________, telefon______________, beneficiar al indemnizatiei/stimulent pentru cresterea copilului ________________________ CNP ___________________ solicit recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantum de 85% din media veniturilor profesionale nete obtinute in anul anterior nasterii copilului .

Anexez la prezenta adeverinta cu veniturile realizate in cele 12 luni anterioare nasterii copilului.

 

 

 

Data ________            Semnatura ________

 

Documente doveditoare

DOCUMENTE NECESARE STABILIRII DREPTULUI LA
INDEMNIZATIA/STIMULENTUL LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

 

1.      Indemnizația lunară pentru creșterea copilului se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul și, după caz, de actele doveditoare prevăzute la care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.

 

2.      În cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoțită de copia legalizată a actului constatator al nașterii. Pentru copiii cetățeni străini, născuți în străinătate, cererea va fi însoțită de certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română și legalizat. În această situație, beneficiarii dreptului au obligația să depună la agenția pentru prestații sociale județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenția teritorială, copia certificatului de naștere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române competente, în condițiile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare, în cazul copiilor cetățeni români născuți în străinătate.

  

3.      ACTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI, FILIAȚIA COPIILOR ȘI SITUAȚIA LOR JURIDICĂ se prezintă în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, și sunt, după caz, următoarele:

a)      certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2006;

b)      hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

c)      hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

d)      hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

e)      decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;

f)        hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

 

4.      ACTELE DOVEDITOARE PRIVIND ATESTAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ȘI NIVELUL VENITULUI LUNAR AFERENT ACESTOR PERIOADE, certificate pentru conformitate de autoritățile competente sunt, după caz, următoarele:

a)      dovada eliberată de angajator sau alt plătitor din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior nașterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment sau lichidare judiciară a angajatorului;

b)      dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul și/sau după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului, precum și copia după decizia de impunere, eliberate de autoritățile competente în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole. În situația în care una din aceaste dovezi nu poate fi eliberată, persoana îndreptățită prezintă o declarație pe propria răspundere privind realizarea acestor venituri, în condițiile prevăzute de Codul penal;

c)      dovada eliberată de autoritățile competente în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;

d)      dovada eliberată de autoritățile competente în cazul asociaților unici privind veniturile realizate de aceștia;

e)      adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, pentru persoanele care au născut al doilea copil până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 (3) ani ;

f)       dovada eliberată de autoritățile competente, de angajatori sau, după caz, declarația pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creșterea copilului;

g)      copia contractului de muncă sau/după caz dovada eliberată de angajatori ori de autoritățile competente străine sau române, traduse și legalizate, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state sau, după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităților salariale sau independente totalizate în baza prevederilor Regulamentului 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității. 

 

5.      ACTELE DOVEDITOARE PRIVIND ATESTAREA PERIOADELOR ASIMILATE sunt, după caz, următoarele:

a)      dovada eliberată de instituția care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situația prevăzută la lit. a);

b)      dovada eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, pentru situațiile prevăzute la lit. b), c), e) și f);

c)      dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situațiile prevăzute la lit. c) - h) și p);

d)      dovada eliberată de angajator ori, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situațiile prevăzute la lit. c) – g) și i), l) - n);

e)      diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, pentru situațiile prevăzute la lit. j), k) și s);

f)        livretul militar, certificatul, sau orice altă dovadă eliberată după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptățită, sau de structurile militare ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective, pentru situația prevăzută la lit. o).

 

6.      ALTE ACTE DOVEDITOARE privind acordarea indemnizației lunare sunt, după caz, următoarele:

a)      declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență nu beneficiază de indemnizație sau de stimulent;

b)      declarația pe propria răspundere a persoanei îndreptățite că se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c)      certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

d)      adeverința eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;

e)      alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, la solicitarea direcțiilor teritoriale.

 

7.      Pentru CETĂȚENII STRĂINI SAU APATRIZI, componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritățile române, precum și cu alte documente prevăzute de lege.

 

 

Sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/456-view.html

 

Clarificari

NIVELUL MINIM al indemnizației pentru creșterea copilului este de 600 LEI, iar NIVELUL MAXIM se stabilește la 4.000 LEI, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008.

 

Prin urmare, indemnizația pentru creșterea copilului se va calcula prin aplicarea procentului de 85%, însă dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei se va acorda suma de 600 lei, iar dacă din calcul rezultă o suma mai mare de 4.000 lei se va acorda suma de 4.000 lei.

 

În aplicarea acestor noi prevederi, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1025/2006,  au fost modificate și completate prin Hotărârea Guvernului nr.1682/2008.

 

Pe lângă persoanele care nasc începând cu data de 1 ianuarie 2009, beneficiază de indemnizația în cuantum de 85% și persoanele aflate în una din următoarele situații:

a)      în plata indemnizației pentru creșterea copilului;

b)      în plata indemnizației pentru creșterea celui de-al doilea copil în situația în care acesta a fost născut până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 (3) ani;

c)      în plata stimulentului lunar;

d)      în concediu de maternitate și în plata indemnizației aferente;

e)      ar fi fost îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului sau de stimulentul lunar și nu au solicitat acest drept;

f)       cererile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului nu au fost soluționate până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

 

În situația în care indemnizația pentru creșterea copilului se solicită PENTRU PRIMA DATĂ, este necesar să fie completată o CERERE. Cererea se depune la primăria de domiciliu. La cerere se atașează documente doveditoare.

 

În situatia în care persoana :

1. ESTE ÎN PLATA INDEMNIZAȚIEI pentru creșterea copilului ;

persoanele beneficiare transmit la agenția pentru prestații sociale în a cărei rază teritorială are domiciliul o cerere scrisă care să conțină în mod obligatoriu: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa, atât a persoanei beneficiare, cât și a copilului pentru care se primește indemnizația, însoțită de documente doveditoare privind veniturile realizate

2. ESTE ÎN PLATA STIMULENTULUI LUNAR și dorește să benefieze de concediu pentru creșterea copilului și indemnizația aferentă, cererea se completează potrivit modelului tipizat aprobat prin normele metodologice însoțită de documente doveditoare privind veniturile realizate. 

Aceste documente pot fi depuse la sediul agențiilor pentru prestații sociale sau transmise prin poștă cu confirmare de primire, până la data de 30 iunie 2009.

 

Pentru mai multe detalii și pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați directiile de munca si incluziune sociala sau agentiile pentru prestatii sociale în a căror rază teritorială locuiți.

  

Vă precizăm că pentru PLATA indemnizației pentru creșterea copilului se poate opta între mandat poștal la domiciliu sau cont personal ori de card deschis la o unitate bancară.  Dacă se optează pentru cont de card în cerere se bifează această variantă de plată și se va atașa și copia după extrasul de cont de la deschiderea acestuia.

 

Precizăm că acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în situația în care aceasta se solicită pentru prima dată, se realizează astfel:

a)      începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b)      începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;

c)      începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;

d)      de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c).

 

Sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2009-01-07/clarificari-privind-acordarea-indemnizatiei-pentru-cresterea-copilului-926-articol.html

 

Pozitie Ministerul Muncii

Menționăm că persoanele beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copilului vor primi până la recalcularea dreptului, suma de 600 lei, iar după recalculare vor primi indemnizația rezultată, inclusiv sumele restante reprezentând diferențele de calcul începând cu luna ianuarie 2009.

 

3. La nivelul municipiului București, ca urmare a vizitei de lucru efectuată de doamna Mariana NEDELCU, Secretar de stat în MMFPS, coordonator al politicilor familiale, asistenței și incluziunii sociale, Agenția pentru prestații sociale a municipiului București și-a modificat programul de lucru cu publicul.

 

Astfel, persoanele beneficiare de indemnizație pentru creșterea copilului în sumă de 600 lei, care doresc recalcularea acesteia prin aplicarea procentului de 85% asupra mediei veniturilor realizate în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului, vor putea să se adreseze acestei instituții, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, după cum urmează:

o   Luni, miercuri și joi între orele 900 - 1500

o   Marți, vineri între orele 1400 - 1800  

Sursa : http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2009-01-20/precizari-privind-indemnizatia-pentru-cresterea-copilului-942-articol.html

 

Pozitie AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Stimata Doamna,

Va aducem la cunostinta ca beneficiarii aflati in plata depun la sediul institutiei noastre sau trimit prin posta – cu confirmare de primire - urmatoarele acte:
- formular tip (postat si pe site-ul ministerului) sau cerere scrisa care sa contina numele/prenumele, codul numeric personal, adresa beneficiarului si a copilului, nr. de telefon, cu mentiunea de recalculare a indemnizatiei de 85%;
- copie dupa B.I./ C.I. a titularului de indemnizatie;
- copie dupa certificatul de nastere al copilului.
- adeverinta in original cu veniturile nete realizate de titularul de indemnizatie pe ultimele 12 luni, anterior datei nasterii copilului (se mentioneaza venitul net pe fiecare luna in plata + totalul veniturilor realizate);

In cazul in care ati realizat si alte venituri colaterale veniturilor profesionalale sunt necesare adeverinte/dovezi eliberate de autoritatile competente. Nu sunt luate in calcul veniturile obtinute din chirii si dividente.

IMPORTANT!

Daca doriti sa vi se ofere informatii, va rugam sa ne trimiteti date de identificare:

- CNP-ul reprezentantului legal care primeste alocatia, adresa si sectorul.

Orice solicitare a petentilor pe e-mail trebuie sa fie insotita de fotocopii dupa urmatoarele acte:
- cerere scrisa in care sa specificati solicitarea dvs.;
- B.I./C.I. al titularului de alocatie/indemnizatie;
- certificatul de nastere/C.I. al copilului;
- extras de cont cu semnatura si stampila bancii - in cazul in care doriti virament bancar al prestatiilor.

Dupa caz (fotocopii):
- hotararea de divort, definitiva si irevocabila;
- adeverinte scolare care fac dovada frecventarii cursurilor scolare;
- cesiune - in cazul modificarii titularului de alocatie;
- certificat de deces al titularului;
- certificat de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap.

Institutia opereaza lunar intr-un program electronic care nu mai poate fi modificat din moment ce este finalizat, fapt pentru care, cererile petentilor necesita un timp legal de solutionare de 60 de zile.

Mihaela Abalasei
AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str.Hambarului, Nr.6, Sect.2
Program cu publicul : Luni, Miercuri, Joi: 9-15
Nr. Telefon : (021) 250.90.20 / 250.90.21 / 250.90.22

 

AGENTII PENTRU PRESTATII SOCIALE

 

Program de lucru cu publicul

o   Luni, miercuri și joi între orele 900 - 1500

o   Marți, vineri între orele 1400 - 1800  

AJPS Adresa Telefon Email

ALBA

str. Regina Maria nr.2

510103, Alba Iulia

0258 / 812.736

ajps_ab@yahoo.com

ARAD

str. Gh.Lazăr nr 20

310126, Arad

0257 / 280.178

ajps_ar@yahoo.com

ARGES

str. I.C.Brătianu nr 32

110004, Pitești

0248 / 222.245

ajps_ag@yahoo.com 

BACAU

str.Ioniță Sandu Sturza nr.63 A 600269, Bacău

0234 / 510.083

ajps_bc@yahoo.com

BIHOR

str.Tudor Vladimirescu nr 2 410203, Oradea

0259 / 468.382

ajps_bh@yahoo.com

BISTRITA

str.Liviu Rebreanu nr 59

420008, Bistrița

0263 / 213.753

ajps_bn@yahoo.com

BOTOSANI

Calea Națională 85

710048, Botoșani

0231 / 536.726

0231 / 513.247

ajps_bt@yahoo.com

BRAILA

str.Calea Călărașilor nr 19 810017, Brăila

0239 / 625.411

ajps_br@yahoo.com

BRASOV

bd.Eroilor nr.5,

500007, Brașov

0268 / 476.972

0268 / 410.386

  ajps_bv@yahoo.com

BUCURESTI

 

str. Hambarului nr.6

sector 2, București

021 / 250.90.20

021 / 250.90.21

021 / 250.90.22

021 / 250.90.23

ajps_buc@yahoo.com

BUZAU

str. Unirii bloc 11-DE

120190, Buzău

0238 / 714.496

ajps_bz@yahoo.com

CALARASI

str. Flacăra nr 18A

910067, Călărași

0242 / 314.552

ajpscl@yahoo.com

CARAS-SEVERIN

str.Traian Lalescu nr 27

320050, Reșița

0255 / 213.946

ajps_cs11@yahoo.com

CLUJ

str.George Coșbuc nr.2

401120, Cluj Napoca

0264 / 597.125

0264 / 593.139

ajps_cj@yahoo.com

CONSTANTA

str.Decebal nr 13C

 900665, Constanța

0241 / 612.597

ajps_ct@yahoo.com

COVASNA

str.Gen.Grigore Bălan nr 14, et.2, cam. 21, 22, 23, 25, 30

520042, Sf. Gheorghe

0267 / 311.917

ajps_cv@yahoo.com

DAMBOVITA

str.Tudor Vladimirescu nr 1A 130078, Targoviște

0245 / 606.041

ajps_db@yahoo.com

DOLJ

str.Unirii nr.10,

200585, Craiova

0251 / 418.120

0251 / 413.449

ajps_dj@yahoo.com

GALATI

str.Regiment 11 Siret nr.46-A 800302, Galați

0236 / 460.392

ajps_gl@yahoo.com

GIURGIU

str.Independenței, bloc 106 mezanin, 080116, Giurgiu

0246 / 212.143

0246 / 212.273

ajps_gr@yahoo.com

GORJ

bd.Republicii bl 14 sc 1

 210153, Tg. Jiu

0253 / 217.822

ajps_gj@yahoo.com

HARGHITA

str.Florilor nr 94

530140, Miercurea Ciuc

0366.101.249

0366.101.250

ajps_hr@yahoo.com

HUNEDOARA

Piața Unirii nr 2

330152, Deva

0254 / 215.521

ajps_ahd@yahoo.com

IALOMITA

str. Lacului nr 10 et 2

920012, Slobozia

0243 / 232.028

ajps_il@yahoo.com

IASI

str. Străpungere Silvestru nr.1 bl.L6-7, 700001, Iași

0232 / 210.980

ajps_is@yahoo.com

ILFOV

sos. Iancului nr. 48, sector 2, 021726, București

021 / 256.96.91

ajps_if@yahoo.com

MARAMURES

Piața Păcii nr 10,

430404, Baia Mare

0262 / 211.443

ajps_mm@yahoo.com

MEHEDINTI

Bd.Carol I nr. 3

220099, Turnu-Severin

0252 / 313.951

ajps_mh@yahoo.com

MURES

str.Iuliu Maniu nr 2

540027, Targu-Mureș

0265 / 261.008

ajps_ms@yahoo.com 

NEAMT

bd.Traian nr. 17, bl A4, parter 610136, Piatra Neamț

0233 / 233.504

ajps_nt@yahoo.com

OLT

str. Aleea Tineretului nr 1A 230053, Slatina

0249 / 410.201

ajpsolt@slatina.rdsnet.ro

PRAHOVA

str.Nicolae Iorga nr 1

100537, Ploiești

0244 / 577.638

ajps_ph@yahoo.com

SĂLAJ

str.Avram Iancu nr.29

450143 , Zalău

0260 / 660.666

0260 / 618.283

ajps_sj@yahoo.com

SATU-MARE

str.Tudor Vladimirescu nr 8 440037, Satu Mare

0261 / 717.078

ajps_sm@yahoo.com

SIBIU

str. Calea Dumbmăvii, nr. 17 551061, Sibiu

0269 / 210.892

ajps_sb@yahoo.com

SUCEAVA

str. Tudor Vladimirescu FN 720036, Suceava

0230 / 222.232

ajps_suceava@yahoo.com

TELEORMAN

str.Dunării nr.1, Alexandria

0247 / 317.085

ajps_tr@yahoo.com

TIMIS

str. Florimund de Mercy nr 2 300085, Timișoara

0256 / 432.779

ajps_tm@yahoo.com

TULCEA

str. Babadag nr 118

820126, Tulcea

0240 / 531.053

ajps_tl@yahoo.com

VALCEA

bd.Tudor Vladimirescu nr.1 240566, Râmnicu Valcea

0250 / 731.599

ajps_vl@yahoo.com

VASLUI

str.M.Kogălniceanu nr. 24 730120, Vaslui

0235 / 315.709

ajps_vs@yahoo.com

VRANCEA

str.Brăilei nr 3 bis

620161, Focșani

0237 / 612.666

ajps_vn@yahoo.com

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXE

ANEXA Nr. 1*) la Instrucțiuni

    CERERE
pentru recalcularea indemnizației pentru creșterea copilului

_____________________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    Domnului director executiv

 

   I. Subsemnata(ul),  

Numele și prenumele  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Cod numeric personal ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Adresa:         Str. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                 Nr. ┌──┬──┬──┬──┐ Bl. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ Sc. ┌──┬──┐ Ap. ┌──┬──┬──┐ Sector ┌──┐
                     └──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘     └──┴──┘     └──┴──┴──┘        └──┘
           Mun./oraș ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
           com.; sat ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
             Județul ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Telefon              ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ Fax ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
E-mail               __________________________________________________________________________________
Actul de identitate  ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐  Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Emis de              ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 

    Vă rog să-mi aprobați RECALCULAREA indemnizației pentru creșterea copilului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   II. Copilul/copiii în întreținere pentru care primesc în prezent indemnizația este/sunt:   

1. Numele și prenumele  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
   Cod numeric personal ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
   Act de identitate/   ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐  Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
   act doveditor        └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
2. Numele și prenumele  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
   Cod numeric personal ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
   Act de identitate/   ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐  Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
   act doveditor        └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
3. Numele și prenumele  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
   Cod numeric personal ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
   Act de identitate/   ┌──┬──┬──┐ Seria ┌──┬──┬──┐  Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
   act doveditor        └──┴──┴──┘       └──┴──┴──┘      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

             Data                                                          Semnătura solicitantului
     ____________________                                                    ____________________
 

    NOTĂ:

    La pct. II se vor completa datele copilului, respectiv ale tuturor copiilor rezultați din sarcini multiple sau datele ambilor copii în cazul în care persoana se află în prelungirea concediului pentru creșterea copilului. 

ANEXA Nr. 2 la instrucțiuni

    Denumire angajator/instituție ..........................

    Sediu angajator/instituție .............................

    Nr. O.R.C. .............................................

    Cod fiscal .............................................

    Telefon/fax ............................................ 

    ADEVERINȚĂ1)
nr. ............../..........................

    Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ..............................., CNP ........................................, domiciliată/domiciliat în localitatea ....................................., str. ........................ nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. .........., sectorul/județul............. .............................., având calitatea de2) ................................................... în instituția noastră de la data de ....................................:

   I. Referitor la îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului3):

   - în perioada de la ............................. până la ..................................... a beneficiat de indemnizație de maternitate;

   - la data de ................................. se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie;

   - în perioada de la ................ până la ............................. a beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului;

   - începând cu data de ..................................... se aprobă concediul pentru creșterea copilului;

   - a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, după cum urmează:

    ▪ de la (zi/lună/an) .................................... până la (zi/lună/an) ................................................4).

    ___________

   1) Se va completa de către fiecare angajator/instituție care atestă una dintre situațiile în care persoana s-a aflat la un moment dat în intervalul celor 12 luni.

   2) Se va trece calitatea persoanei - de exemplu, salariat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, șomer, persoană cu drept de pensie de invaliditate.

   3) Această rubrică nu se va completa în cazul persoanelor care solicită recalcularea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului.

   4) Se completează pentru fiecare lună din cele 12 în care persoana a avut calitatea menționată.

   II. Referitor la veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, reprezentând suma încasată de persoana îndreptățită, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) din instrucțiuni:

   

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┐
│    │                                                          │ Tipul venitului (salariu net,  │Venitul realizat│
│Nr. │                           Luna                           │indemnizație șomaj, indemnizație│ (salariul net) │
│crt.│                                                          │     concediu medical etc.)     │  - valoarea -  │
│    │                                                          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(luna nașterii copilului)                                 │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(luna anterioară lunii nașterii copilului)                │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(a 2-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(a 3-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(a 4-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 6. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(a 5-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 7. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(a 6-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 8. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(a 7-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 9. │Luna ............................ anul ................   │                                │                │
│    │(a 8-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│10. │Luna ............................ anul ...............    │                                │                │
│    │(a 9-a lună anterioară lunii nașterii copilului)          │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│11. │Luna ............................ anul ...............    │                                │                │
│    │(a 10-a lună anterioară lunii nașterii copilului)         │                                │                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│12. │Luna ............................ anul ...............    │                                │                │
│    │(a 11-a lună anterioară lunii nașterii copilului)         │                                │                │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────┘
 

    Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei instituții de stat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității. 

    ...................................................................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila reprezentantului legal)