HG 1016 2009

Government Decision 1016/2009 - Regierungsbeschluss 1016/2009

keylinks: indemnizația pentru creșterea copilului se calculează, ANEXĂ

info suplimentare: indemnizatie crestere copil

Hotărâre nr. 1016 din 09/09/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 02/10/2009

 

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    "(5) În situația în care, în cadrul primelor 3 nașteri se înregistrează sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, denumite în continuare sarcini multiple, indemnizația pentru creșterea copilului se calculează conform art. 1 alin. (1) și art. 2 din ordonanța de urgență."

   2. La articolul 4 alineatul (7), după litera i) se introduc patru noi litere, literele i1)-i4), cu următorul cuprins:

    "i1) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar, organizat potrivit legii, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale, considerându-se inclusiv perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, în același an calendaristic;

    i2) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

    i3) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar cu sau fără examen de licență sau de diplomă și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

    i4) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj."

   3. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:

    "(71) Se iau în considerare perioadele prevăzute la alin. (7) lit. i1)-i3), indiferent dacă persoana începe sau nu cursurile unei alte forme de învățământ preuniversitar sau, după caz, universitar, organizat potrivit legii, doar pentru situațiile în care persoana nu poate începe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate.

    (72) Condiția prevăzută la art. 4 alin. (7) lit. k) nu este obligatorie pentru persoanele care nu sunt apte să participe la examenul de licență sau de diplomă din motive medicale, inclusiv starea de graviditate."

   4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

    "Art. 41. - (1) În aplicarea art. 1 alin. (2) lit. m) din ordonanța de urgență, prin persoană care frecventează cursurile preuniversitare se înțelege orice persoană care a dat naștere unui copil și care frecventează cursurile de zi ale învățământului primar, secundar sau postliceal, definit și organizat potrivit Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    (2) Cursurile preuniversitare sau universitare pot fi frecventate atât la unități de învățământ de stat, cât și particulare autorizate și acreditate, în condițiile legii."

   5. La articolul 6 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

    "g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, îndreptățită să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească."

   6. La articolul 6 alineatul (5), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autoritățile competente străine sau române, tradusă și legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau, după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităților salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioadele de șomaj și concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității."

   7. La articolul 6 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

    "d1) adeverința eliberată de instituția de învățământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situațiile prevăzute la lit. i1)-i4);".

   8. La articolul 6 alineatul (6), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

    "g) dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învățământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, ori de către instituțiile de învățământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoașterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situația prevăzută la lit. i1);

    h) dovada eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist pentru excepțiile prevăzute la lit. i1)-i3), precum și pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (71) și (72)."

   9. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

    "(21) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. i1) beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor preuniversitare ori universitare pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap."

   10. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 8. - (1) În cazul în care persoana îndreptățită, beneficiară a stimulentului lunar sau, după caz, a concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii ori i se încredințează spre adopție, i se încuviințează adopția, i se dau în plasament unul sau mai mulți copii ori este numită tutore, se procedează după cum urmează:

    a) dacă cele 12 luni prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt acoperite în totalitate de perioada de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, acordarea acestora se prelungește corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. Pe această perioadă se acordă o singură indemnizație, la aceeași valoare cu indemnizația primită anterior nașterii celui din urmă copil;

    b) dacă cele 12 luni prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt constituite și din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 5, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. c)-g), i), l), n) și q).

    (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulent lunar, pentru copilul anterior, încetează la data solicitării noului drept.

    (3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, atunci se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită anterior."

   11. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 9. - (1) În situația în care, după împlinirea vârstei de 2 ani, copilul, respectiv unul dintre copiii rezultați din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, drepturile prevăzute de ordonanța de urgență se acordă de la data depunerii cererii până la împlinirea de către acest copil a vârstei de 3 ani.

    (2) În situația în care unul dintre copiii rezultați în urma unei sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, pentru acesta se va continua plata indemnizației pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4). În cazul în care sunt încadrați în grad de handicap mai mulți copii rezultați în urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizația pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4) se va acorda și suma prevăzută la art. 2 din ordonanța de urgență, în raport cu numărul copiilor."

   12. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

    "(11) În situația în care persoana beneficiară de stimulent lunar se află în una dintre situațiile asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. c), d), f), g), i), l) și n), plata stimulentului lunar nu se suspendă."

   13. Articolul 301 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 301. - (1) Dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4) se acordă începând cu luna ianuarie 2009 și persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau în una dintre următoarele situații:

    a) în plata indemnizației pentru creșterea copilului;

    b) în plata indemnizației pentru creșterea copilului în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1);

    c) în plata stimulentului lunar;

    d) în concediu de maternitate și în plata indemnizației aferente;

    e) ar fi fost îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului sau de stimulentul lunar și nu au solicitat acest drept;

    f) cererile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului nu au fost soluționate până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

    (2) Dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 1 alin. (1) și art. 2 din ordonanța de urgență, așa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și, respectiv, Legea nr. 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, se acordă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor acestor legi.

    (3) Prevederile alin. (2) se aplică și următoarelor persoane:

    a) care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului și care au în îngrijire copii proveniți din sarcini multiple;

    b) care au în îngrijire copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și care înainte de nașterea acestuia/acestora au urmat cel puțin 12 luni cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau universitar, organizate în condițiile legii, luându-se în considerare și perioadele prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. i1)-i4) și art. 4 alin. (71) și (72)."

   14. La articolul 302, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

    "(4) Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului persoanelor care au în îngrijire gemeni, tripleți, multipleți și au deja dreptul stabilit la indemnizația pentru creșterea copilului, suma prevăzută la art. 2 din ordonanța de urgență se acordă din oficiu, fără a fi necesară transmiterea unei noi cereri, pe baza dosarelor administrate și gestionate de agențiile teritoriale.

    (5) Pentru situația prevăzută la alin. (4), agențiile teritoriale, în termenul prevăzut la art. 30 alin. (2), transmit beneficiarilor o decizie de modificare a drepturilor acordate, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 d)."

   15. Articolul 303 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 303. - (1) Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în situația prevăzută la art. 301 alin. (1) lit. c), persoana care dorește să beneficieze de concediu de creștere a copilului transmite la agenția teritorială cererea prevăzută în anexa nr. 1 și documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) și (6).

    (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 301 alin. (3) lit. b), dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care se transmit agențiilor teritoriale până cel târziu la data de 31 decembrie 2009."

   16. Articolul 304 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 304. - Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în situațiile prevăzute la art. 301 alin. (1) lit. d) și e), persoana îndreptățită depune la primărie cererea prevăzută în anexa nr. 1 și documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanța de urgență."

   17. Anexa nr. 1 "Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului și alocației de stat pentru copii" se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 


 

   ANEXĂ
 

   

   ANEXĂ
  (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

   

CERTIFICARE PRIMAR
     ┌──────┐
     L.S.
     └──────┘
 

    CERERE și DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului și alocației de stat pentru copii


    Domnului director coordonator

   

   I. Subsemnata(ul),
Numele și prenumele  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|      Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_|       Sc. |_|_|       Ap. |_|_|_|          Sector |_|
Mun./oraș    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
com.; sat    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Județul      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefon      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail       ____________________________________________________________
Actul de identitate1,2) |_|_|_|  Seria |_|_|_|   Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Emis de      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vă rog să-mi aprobați acordarea*):
  - indemnizației pentru creșterea copilului |_|
  - alocației de stat pentru copii           |_|
  - stimulentului pentru creșterea copilului |_|

Doresc să primesc aceste drepturi*):
  - la domiciliu prin mandat poștal |_|
  - în cont personal nr.            |_|  nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    deschis la banca _________________________________________________________________________
  - în cont de card                 |_|  nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    deschis la banca _________________________________________________________________________

Având calitatea de*):                                                  |_|
  - părinte natural                                                    |_|
  - părinte adoptiv                                                    |_|
  - persoană care are în încredințare copil în vederea adopției tutore |_|
  - persoană care are copilul în plasament                             |_|
  - persoană care are copilul în plasament în regim de urgență         |_|

Menționez că, în conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):
  - persoana îndreptățită                                              |_|
  - reprezentant legal al persoanei îndreptățite                       |_|
  - mandatar al persoanei îndreptățite                                 |_|

   II. Declar pe propria răspundere următoarele:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_|       Seria |_|_|_|       Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_|        Seria |_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_|        Seria |_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. Referitor la copiii pe care îi am în întreținere:                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_|        Seria |_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Având calitatea de copil*):
     - Natural                         |_|
     - Încredințat în vederea adopției |_|
     - Adoptat                         |_|
     - Tutelat                         |_|
     - Dat în plasament                |_|
     - Dat în plasament de urgență     |_|
2. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_|        Seria |_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Având calitatea de copil*):
     - Natural                         |_|
     - Încredințat în vederea adopției |_|
     - Adoptat                         |_|
     - Tutelat                         |_|
     - Dat în plasament                |_|
     - Dat în plasament de urgență     |_|
3. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_|        Seria |_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Având calitatea de copil*):
     - Natural                         |_|
     - Încredințat în vederea adopției |_|
     - Adoptat                         |_|
     - Tutelat                         |_|
     - Dat în plasament                |_|
     - Dat în plasament de urgență     |_|
4. Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Act de identitate/act doveditor3) |_|_|_|        Seria |_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Având calitatea de copil*):
     - Natural                         |_|
     - Încredințat în vederea adopției |_|
     - Adoptat                         |_|
     - Tutelat                         |_|
     - Dat în plasament                |_|
     - Dat în plasament de urgență     |_|
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. Referitor la situația înainte de solicitarea drepturilor*):                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Menționez că în ultimele 12 luni în anul anterior nașterii copilului am fost în una sau mai
multe din situațiile de mai jos, după cum urmează:
a. salariat/ă          |_|
   Denumire angajator     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   Cod fiscal             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
b. perioade asimilate:
- și-a însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate       |_|
- beneficiar de indemnizație de șomaj                                                |_|
- realizare perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în          |_|
  condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care
  reglementează concedierile colective
- concedii medicale și de indemnizații pentru incapacitate temporară de              |_|
  muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii
- concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea                  |_|
  capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor
  accidente de muncă sau boli profesionale
- concedii medicale pentru maternitate                                               |_|
- concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav                               |_|
- concedii medicale de risc maternal                                                 |_|
- beneficiar de pensie de invaliditate                                               |_|
- frecventare, fără întrerupere, a cursurilor de zi ale învățământului               |_|
  preuniversitar, organizat potrivit legii
- frecventare, fără întrerupere, a cursurilor de zi ale învățământului               |_|
  universitar, organizat potrivit legii
- în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului          |_|
  preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului
  universitar, în același an calendaristic
- în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ                     |_|
  preuniversitar și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de
  învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate
  fără întrerupere
- în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar         |_|
  cu sau fără examen de licență sau de diplomă și începerea în același an
  calendaristic a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi,
  organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere
- întrerupere a cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz,    |_|
  universitar, din motive medicale, inclusiv starea de graviditate
- în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului              |_|
  obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale
  învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de
  absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj
- absolvent/ă cursuri de zi ale învățământului universitar cu examen de licență      |_|
  sau de diplomă organizat în prima sesiune de licență
- în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului     |_|
  universitar, organizat potrivit legii
- în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului          |_|
  medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență și începerea
  rezidențiatului
- concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare      |_|
  profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul,
  organizate în condițiile legii
- contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor                   |_|
  guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state sau în baza
  prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) 1.408/1971
- întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea  |_|
  raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau
  similare, potrivit legii
- militar în termen/termen redus/concentrat, mobilizat sau în prizonierat/efectuare  |_|
  serviciu militar pe bază de voluntariat
- beneficiar al indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2      |_|
  ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap
- beneficiar al concediului și indemnizației pentru creșterea copilului cu           |_|
  handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
  republicată, cu modificările ulterioare
c. am realizat venituri din activități independente                                  |_|
d. am realizat venituri din activități agricole                                      |_|
D. Am beneficiat de indemnizație de maternitate   DA |_| NU |_| de la .......... la ...........
   Am beneficiat de indemnizație pentru           DA |_| NU |_| de la .......... la ...........
   creșterea copilului
E. Declar că mă ocup de creșterea și îngrijirea copilului, că acesta locuiește împreună cu
   mine și că nu este încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism
   privat autorizat sau serviciu public.
F. Declar că mă oblig ca în termenul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului
   nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobată cu
   modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările
   ulterioare, să comunic în scris primăriei orice modificare a situației mele cu privire la
   creșterea și îngrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale care poate
   conduce la încetarea/suspendarea/modificarea drepturilor.
   Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații,
   respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de
   stat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie
   răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității.

           Data                                            Semnătura solicitantului
     ________________                                  ________________________________

   III. DECLARAȚIE A CELUILALT PĂRINTE (SOȚ/SOȚIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)
   I. Subsemnata (ul),
Numele și prenumele  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|      Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_|       Sc. |_|_|       Ap. |_|_|_|          Sector |_|
Localitatea  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Județul      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefon      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail       _____________________________________________________________
Actul de identitate1)  |_|_|_|     Seria |_|_|_|   Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Emis de      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Declar următoarele*):
  Beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului    |_|
  Nu beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului |_|
  Beneficiez de indemnizație de maternitate                |_|
  Nu beneficiez de indemnizație de maternitate             |_|
  Beneficiez de stimulent lunar                            |_|
  Nu beneficiez de stimulent lunar                         |_|

  Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, respectiv
  declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat se
  pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că
  datele și informațiile prezentate corespund realității.

              Data                                            Semnătura solicitantului
        ________________                                  ________________________________
 

    ___________

   *) Se va marca cu "X" căsuța corespunzătoare.

   1) În cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

   - B.I. - buletin de identitate

   - C.I. - carte de identitate

   - C.I.P. - carte de identitate provizorie.

   2) Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

   - C.I. - carte de identitate

   - L.S.T. - legitimație de ședere temporară

   - D.I. - document de identitate.

   3) Se vor specifica datele înscrise în certificatele de naștere ale copiilor.


 

   

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û