HG 518 1995

Government Decision 518/1995 - Regierungsbeschluss 518/1995

keylinks: nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare actualizate, diurnă, plafon de cazare, salariul, indemnizație lunară, act adițional la contractul de muncă, costul transportului în trafic internațional, costul transportului documentațiilor, mostrelor și al altor materiale sau obiecte, cheltuielile medicale, pentru vaccinuri și medicamente, cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate și transportul în țară, Diurna în valută, cheltuieli de cazare, ÎNCADRAREA PERSONALULUI ÎN CATEGORII DE DIURNĂ ȘI PLAFOANE DE CAZARE, NIVELUL DIURNELOR ȘI AL PLAFOANELOR DE CAZARE

Hotărâre nr. 518 din 10/07/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 19/07/1995, Versiune consolidată în 06/01/2005, Intrare in vigoare: 19.07.1995

 

 

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

 Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:

   a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenții, acorduri și alte asemenea înțelegeri;

   b) participări la târguri și expoziții; prospectarea pieței; acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifică; contractări și alte acțiuni care decurg din executarea contractelor de comerț exterior;

   c) documentare, schimb de experiență;

   d) cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare, inclusiv participarea elevilor, studenților și cadrelor didactice însoțitoare la olimpiade și concursuri în domeniul învățământului;

   e) participări la congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unității, precum și la manifestări științifice, culturale, artistice, sportive și altele asemenea;

   f) primiri de titluri, grade profesionale, distincții sau premii conferite pentru realizări științifice, culturale, artistice sau sportive;

   g) desfășurarea unei activități științifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calității de salariat a partenerului extern, precum și pentru ținerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;

   h) control și îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare și alte asemenea reprezentanțe în străinătate;

   i) executări de lucrări de construcții, reparații și amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum și ducerea și aducerea pe roți a mijloacelor auto aparținând acestor reprezentanțe;

   j) asigurarea protecției demnitarilor români pe timpul cât aceștia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecție și Pază.

Completat de Hotărâre nr. 420 din 24/07/1998 Articolul 1

Modificat de Hotărâre nr. 420 din 24/07/1998 Articolul 1

Completat de Hotărâre nr. 313 din 08/03/2001 Articolul 1

 

   Art. 2. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, precum și alte instituții publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru:

   a) stabilirea numărului de persoane și a duratei de deplasare în raport strict cu necesitățile concrete de realizare a misiunii;

   b) selecționarea și pregătirea personalului ținând seama de specificul activității pentru care are loc deplasarea, precum și organizarea temeinică a acesteia;

   c) analiza concluziilor și a propunerilor prezentate de către personalul în cauză la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unității trimițătoare și valorificarea optimă a acestora.

 

   Art. 3. - (1) Deplasarea unor delegați în străinătate, pe bază de invitație primită din partea unor organizații sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parțială de către aceștia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unității trimițătoare.

   (2) Dacă invitația nu se referă la o anumită persoană și există mai mulți candidați care îndeplinesc condițiile necesare, selecția și trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unității a unor salariați care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.

 

   Art. 4. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, precum și alte instituții publice pot să trimită în străinătate, în cadrul delegațiilor proprii, și salariați ai altor instituții publice, cu aprobarea conducerii unităților de la care provin, precum și alți specialiști, cu acordul prealabil al persoanelor respective, cheltuielile de deplasare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de către unitatea trimițătoare.

Modificat de Hotărâre nr. 420 din 24/07/1998 Articolul 1

Completat de Hotărâre nr. 436 din 30/04/2002 Articolul 1

 

   Art. 5. - (1) Personalului trimis în străinătate în condițiile prezentei hotărâri i se acordă:

   A. În străinătate:

   a) o indemnizație zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum și a costului transportului în interiorul localității în care își desfășoară activitatea;

   b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-și acopere cheltuielile de cazare.

   B. În țară:

   a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, își menține calitatea de salariat;

   b) o indemnizație lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază și sporul de vechime, corespunzător funcției și gradului profesional, în cazul personalului care se deplasează în interesul unității trimițătoare, pentru a participa la cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare, cu suportarea parțială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizații sau alți parteneri externi, pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice și căruia, pe timpul absenței din țară, i se suspendă contractul de muncă, după cum urmează:

   - 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea locuinței;

   - 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreținere, potrivit legii, în țară, precum și pentru soțul/soția care nu realizează venituri.

    Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depășească 100% din salariul de bază și sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexărilor aprobate.

   (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiția semnării, de către persoanele în cauză, a unui act adițional la contractul de muncă, prin care se obligă ca, după întoarcerea în țară, să lucreze o anumită perioadă în cadrul unității trimițătoare, indiferent de durata deplasării în străinătate.

   (3) Actul adițional la contractul de muncă menționat la alin. (2) se încheie și în cazul personalului care se deplasează în străinătate pentru documentare și schimb de experiență.

    În cazul nerespectării acestei obligații, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimițătoare.

Completat de Hotărâre nr. 420 din 24/07/1998 Articolul 1

Completat de Hotărâre nr. 587 din 13/06/2002 Articolul 1

 

   Art. 6. - (1) Ministerele și celelalte unități trimițătoare mai suportă în valută și în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), și următoarele alte cheltuieli:

   a) costul transportului în trafic internațional, cel între localitățile din țara în care personalul își desfășoară activitatea, precum și pe distanța dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare;

   b) costul transportului documentațiilor, mostrelor și al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;

   c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități cu climă greu de suportat, pentru spitalizare și intervenții chirurgicale în cazuri de urgență, stabilite de către Ministerul Sănătății;

   d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate și transportul în țară al celor decedați;

   e) comisioanele și taxele bancare, cheltuielile pentru obținerea vizelor de intrare în țările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel și altele asemenea.

   (2) În situația în care partenerii externi rambursează delegaților, parțial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceștia au obligația ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităților trimițătoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unități.

Modificat de Hotărâre nr. 2452 din 28/12/2004 Articolul 1 la 15/07/2004

Completat de Hotărâre nr. 420 din 24/07/1998 Articolul 1

Modificat de Hotărâre nr. 436 din 30/04/2002 Articolul 1

 

 

   CAPITOLUL II
  Indemnizații în valută

 

   Secțiunea I
  Diurna

 

   Art. 7. - (1) Diurna în valută se diferențiază pe două categorii și se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare țară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

   (2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcție de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

   a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, și momentul aterizării avionului, la sosirea în țară, de și pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

   b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât și la înapoierea în țară.

   (3) Pentru fracțiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore și 100% pentru perioada care depășește 12 ore.

   (4) Conducerea ministerelor și a celorlalte unități trimițătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.

   (5) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurnă și cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru țara de destinație, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.

 

 Art. 8. - (1) Personalul trimis în străinătate, în condițiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi.

   (2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător și:

   a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile și în condițiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;

   b) membrilor colectivelor sportive, artistice, științifice și altele asemenea, în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceștia.

Completat de Hotărâre nr. 606 din 26/07/1996

 

 

   Secțiunea a II-a
  Cazarea

 

   Art. 9. - (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare țară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

   (2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internațional sau la alte acțiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentanțelor României din țările respective.

   (3) În situația în care cazarea nu poate fi asigurată la unități hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze și locuințe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.

   (4) Eventualele plăți pentru cazare, care depășesc plafoanele stabilite în condițiile prezentei hotărâri, se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităților trimițătoare, pe baza documentelor de plată.

   (5) Prin cheltuieli de cazare se înțelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, și eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif. 

   CAPITOLUL III
  Transportul


Art. 10. - (1) Personalul trimis în străinătate în condițiile prezentei hotărâri are dreptul să călătorească cu avionul sau cu trenul.

    De asemenea, personalul poate să călătorească și cu mijloace auto în situația în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere și celelalte unități trimițătoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.

   (2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel:

   a) la business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurnă, cu excepția membrilor Guvernului și a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească și cu clasa I;

   b) la clasa economică, restul personalului.

   (3) Transportul delegațiilor conduse de către primul-ministru se poate face și cu avioane care efectuează curse speciale.

    De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului ministru se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale și delegațiile conduse de către miniștrii de stat și de secretarul general al Guvernului.

   (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot să călătorească cu avionul și la business class.

   (5) Cu aprobarea conducerii unităților trimițătoare, personalul care se încadrează la categoria I de diurnă poate să călătorească și la business class, în situația în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegație nu poate fi amânată.

   (6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:

   - miniștrii și personalul încadrat în funcții similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cușetă single;

   - curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabină cu două locuri;

   - restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cușetă de 2-4 locuri.

   (7) Transportul dus-întors, pe distanța dintre aeroport sau gară și locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.

 

 

   CAPITOLUL IV
  Alte cheltuieli


Art. 11. - (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum și cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb și altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei și plafonului de cazare, la care are dreptul personalul.

   (2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, miniștrii de stat, secretarul general al Guvernului, precum și miniștrii conducători de delegații oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 500 $ S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 1.000 $ S.U.A.

   (3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unitățile trimițătoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanților și a lubrifianților, ținând seama de consumul specific al acestora, precum și pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unitățile trimițătoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condițiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanțe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinațiile menționate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcție de țara în care se efectuează cheltuielile respective.

Modificat de Hotărâre nr. 420 din 24/07/1998 Articolul 1

Modificat de Hotărâre nr. 436 din 30/04/2002 Articolul 1

 

 

 

   CAPITOLUL V
  Modul de acordare și de justificare
a sumelor cheltuite în valută


   Art. 12. - (1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.

   (2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepția celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe bază de documente și se aprobă de către conducătorii unităților trimițătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar și avizul policlinicii de specialitate.

   (3) În situația în care în unele țări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reținute de către autorități, sumele cheltuite se justifică pe bază de declarație dată pe propria răspundere.

    În țările în care România are reprezentanțe, declarația se confirmă de către aceste reprezentanțe, dacă pentru obținerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

   Art. 13. - (1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condițiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de la cei vinovați.

   (2) Eventualele penalități de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.

   Art. 14. - Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite și nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv a penalităților de întârziere, se face pe bază de dispoziție emisă de către conducătorul unității trimițătoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unității care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans. 

   CAPITOLUL VI
  Dispoziții finale

 

   Art. 15. - (1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază și personalul care participă la unele acțiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din documentele primite sau din înțelegerile încheiate, rezultă că partenerii în cauză nu suportă integral cheltuielile de deplasare.

   (2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unități trimițătoare, personalul menționat la alin. (1) poate să beneficieze și de:

   a) diurnă și cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinație, respectiv până la data preluării personalului de către organizațiile sau partenerii externi, precum și pe timpul revenirii în țară, în funcție de orarele mijloacelor de transport;

   b) diferența de diurnă în valută, dacă sumele acordate de către organizațiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadrează.

   Art. 16. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și personalului din regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acțiunilor menționate la art. 1.

   (2) Drepturile și obligațiile personalului român trimis în străinătate de către Președinție, organele autorității legislative, judecătorești și de alte organe ale autorității publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii.

   Art. 17. - (1) Se recomandă agenților economici, alții decât cei prevăzuți la art. 16 alin. (1), precum și fundațiilor, asociațiilor și altora asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri.

   (2) În situația în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu această destinație, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăși pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele și în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

   Art. 18. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 19. - În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidența și controlul sumelor puse la dispoziția personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.

   Art. 20. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicată, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

 

  

ANEXĂ
 

   A. NIVELUL DIURNELOR ȘI AL PLAFOANELOR DE CAZARE

   

 

 

 

   B. ÎNCADRAREA PERSONALULUI
ÎN CATEGORII DE DIURNĂ ȘI PLAFOANE DE CAZARE 

   I. Categorii de diurnă

    La categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniștrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat pe funcții similare, precum și ambasadorii, academicienii și membrii corespondenți ai Academiei Române.

    Pentru personalul încadrat în funcții superioare, diurna se majorează astfel:

   - cu 20% pentru miniștrii de stat;

   - cu 50% pentru primul-ministru.

    La categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.

   II. Plafoane de cazare

    Plafonul A (coeficient 1,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurnă.

    Plafonul B (coeficient 2,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurnă.

   

NOTĂ:

   a) Primul-ministru, miniștrii de stat, precum și ceilalți membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condițiile în care are loc deplasarea.

   b) Personalul care asigură protecția nemijlocită a demnitarilor, în funcție de importanța misiunii și de situația concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de același plafon de cazare ca și persoana căreia îi asigură protecția.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la diurna Û

 

 
 
 
 

 

 

`

B.NIVELUL DIURNELOR SI AL PLAFOANELOR DE CAZARE ACTUALIZATE

Nr.crt. Tara Valuta Categorie de diurna Plafon de cazare
I II I II
1 Afganistan               $    38 60  100  200
2 Africa de Sud  $    38 60  110  220
3 Albania                  euro 32 51  100  200
4 Algeria                  $    32 51  150   300
5 Anglia                   euro  35 56  150   300
6 Angola                   $    32 51  140   280
7 Antigua și Barbuda       $    32 51  100   200
8 Antile                   $    32 51  100   200
9 Arabia Saudita           $    38 60  110   220
10 Argentina                $    32 51  110   220
11 Armenia                  $    38 60  140   280
12 Australia                $    38 60  160   320
13 Austria                  euro   35 56  150   300
14 Azerbaidjan              $    38 60  120   240
15 Bahamas                  $    32 51  100   200
16 Bahrain                  $    32 51  100   200
17 Bangladesh               $    32 51  100   200
18 Belarus                  $    38 60  110   220
19 Belgia                   euro  35 56  150   300
20 Benin                    $    32 51  100   200
21 Bolivia                  $    32 51  120   240
22 Botswana                 $    32 51  100   200
23 Bosnia și Herzegovina    euro  32 51  100   200
24 Brazilia                 $    32 51  120   240
25 Bulgaria                 euro  32 51  100   200
26 Burkina Faso             $    32 51  100   200
27 Burundi                  $    32 51  120   240
28 Cambodgia                $    32 51  100   200
29 Camerun                  $    32 51  100   200
30 Canada                   $    38 60  150   300
31 Capul Verde              $    32 51  100   200
32 Cehia                    euro 35 56  150   300
33 Centralafricana, Republica          $    32 51  100   200
34 Chile                    $    32 51  120   240
35 China $    38 60  140   280
36 Ciad                     $    32 51  100   200
37 Cipru                    euro 35 56  150   300
38 Coasta de Fildes         $    32 51  100   200
39 Columbia                 $    32 51  100   200
40 Congo                    $    32 51  100   200
41 Coreea de Sud            $    38 60  180   360
42 Coreeana, Republica      euro  30 48  120   240
43 Costa Rica               $    32 51  110   220
44 Croatia                  euro  32 51  100   200
45 Cuba                     $    32 51  120   240
46 Danemarca                euro  35 56  150   300
47 Djibouti                 $    32 51  100   200
48 Dominicana, Republica $    32 51  110   220
49 Ecuador                  $    32 51  110   220
50 Egipt                    $    32 51  100   200
51 Elvetia                  euro  38 60  150   300
52 Emiratele Arabe Unite    $    38 60  100   200
53 Estonia                  euro  35 56  150   300
54 Etiopia                  $    32 51  110   220
55 Fiji                     $    38 60  120   240
56 Filipine                 $    32 51  100   200
57 Finlanda                 euro   35 56  150   300
58 Franta                   euro   35 56  150   300
59 Gabon                    $    32 51  100   200
60 Gambia                   $    32 51  100   200
61 Georgia                  $    38 60  160   320
62 Germania                 euro   35 56  150   300
63 Ghana                    $    32 51  100   200
64 Grecia                   euro   35 56  150   300
65 Guatemala                $    32 51  100   200
66 Guineea                  $    32 51  100   200
67 Guineea-Bissau           $    32 51  100   200
68 Guineea Ecuatoriala      $    32 51  100   200
69 Guyana                   $    32 51  100   200
70 Haiti                    $    32 51  110   220
71 Honduras                 $    32 51  100   200
72 Hong Kong                USD   53 85  250   500
73 India                    $    32 51  100   200
74 Indonezia                $    38 60  100   200
75 Iordania                 $    38 60  100   200
76 Irak                     USD   60 96   80   160
77 Iran                     $    38 60  100   200
78 Irlanda                  euro   35 56  150   300
79 Islanda                  euro   35 56  130   260
80 Israel                   $    38 60  120   240
81 Italia                   euro   35 56  150   300
82 Serbia și Muntenegru     euro   32 51  100   200
83 Jamaica                  $    32 51  110   220
84 Japonia                  $    53 84  250   500
85 Kazahstan                $    38 60  100   200
86 Kenya                    $    32 51  100   200
87 Kargazstan               $    38 60  100   200
88 Kuwait                   $    38 60  150   300
89 Laos                     $    32 51  100   200
90 Lesotho                  $    32 51  100   200
91 Letonia                  euro  35 56  150   300
92 Liban                    $    38 60  100   200
93 Liberia                  $    32 51  100   200
94 Libia                    $    38 60  130   260
95 Lituania                 euro   35 56  150   300
96 Luxemburg                euro   35 56  150   300
97 Macedonia euro   32 51  100   200
98 Madagascar               $    32 51  100   200
99 Malaysia                 $    32 51  110   220
100 Mali                     $    32 51  100   200
101 Malta                    euro  35 56  150   300
102 Maroc                    $    32 51  120   240
103 Mauritania               $    32 51  100   200
104 Mauritius                $    32 51  110   220
105 Mexic                    $    38 60  110   220
106 Moldova                  $    38 60  100   200
107 Mongolia                 $    38 60  110   220
108 Mozambic                 $    32 51  100   200
109 Myanmar                  $    32 51  100   200
110 Namibia                  $    32 51  100   200
111 Nepal                    $    32 51  110   220
112 Nicaragua                $    32 51  110   220
113 Niger                    $    32 51  110   220
114 Nigeria                  $    32 51  160   320
115 Norvegia                 euro  35 56  150   300
116 Noua Zeelanda            $    38 60  160   320
117 0landa                   euro   35 56  150   300
118 0man                     $    38 60  100   200
119 Pakistan                 $    32 51  140   280
120 Panama                   $    32 51  110   220
121 Papua-Noua Guinee        $    32 51  100   200
122 Paraguay                 $    32 51  100   200
123 Peru                     $    32 51  110   220
124 Polonia                  euro  35 56  150   300
125 Portugalia               euro  35 56  150   300
126 Qatar                    $    38 60  140   280
127 Rwanda                   $    32 51  100   200
128 Federația Rusa           $    47 75  140   280
129 Salvador                 $    32 51  100   200
130 Sao Tome și Principe     $    32 51  100   200
131 Senegal                  $    32 51  100   200
132 Sierra Leone             $    32 51  100   200
133 Singapore                $    38 60  150   300
134 Siria                    $    38 60  100   200
135 Slovacia                 euro  35 56  150   300
136 Slovenia                 euro  35 56  150   300
137 Somalia                  $    32 51  100   200
138 Spania                   euro  35 56  150   300
139 Sri Lanka                $    38 60  110   220
140 S.U.A.                   $    53 84  210   420
141 Sudan                    $    32 51  110   220
142 Suedia                   euro  35 56  150   300
143 Surinam                  $    32 51  110   220
144 Tadjikistan              $    38 60  100   200
145 Tanzania                 $    32 51  100   200
146 Taiwan                   $    38 60  110   220
147 Thailanda                $    38 60  100   200
148 Togo                     $    32 51  100   200
149 Tunisia                  $    32 51  100   200
150 Turcia                   $    38 60  140   280
151 Turkmenistan             $    38 60  110   220
152 Ucraina                  $    38 60  150   300
153 Uganda                   $    32 51  100   200
154 Ungaria                  euro  35 56  150   300
155 Uruguay                  $    32 51  100   200
156 Uzbekistan               $    38 60  100   200
157 Venezuela                $    32 51  130   260
158 Vietnam, Republica       $    32 51  120   240
159 Yemen                    $    38 60  110   220
160 Zair                     $    32 51  100   200
161 Zambia                   $    32 51  100   200
162 Zimbabwe                 $    32 51  120   240
163 Vatican                  euro 35 56  150   300
164 San Marino               euro 35 56  150   300

 

 

A. NIVELUL DIURNELOR ȘI AL PLAFOANELOR DE CAZARE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                    Categorii        Plafoane de

Nr.          Țara                  Valuta           de diurne           cazare

crt.                                             ─────────────────────────────────

                                                     I        II      A       B

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 0            1                      2               3        4       5       6

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  1. Afganistan                      $               29       46       40       80

  2. Africa de Sud                   $               31       50       50      100

     (Republica)

  3. Albania                         $               27       43       60      120

  4. Algeria                         $               27       43       50      100

  5. Anglia                          £               22       35       50      100

  6. Angola                          $               27       43       50      100

  7. Antigua                         $               25       40       50      100

  8. Antile                          $               25       40       50      100

  9. Arabia Saudită                  $               31       50       40       80

 10. Argentina                       $               34       54       60      120

 11. Armenia                         $               22       35       50      100

 12. Australia                dolar australian       47       75       70      140

 13. Austria                       Sch.A            412      660      500    1.000

 14. Azerbaidjan                     $               22       35       50      100

 15. Bahamas                         $               25       40       50      100

 16. Bahrain                         $               26       42       50      100

 17. Bangladesh                      $               26       42       50      100

 18. Belarus                         $               22       35       50      100

 19. Belgia                    franc belgian      1.250    2.000    2.500    5.000

 20. Benin                           $               20       32       40       80

 21. Birmania                        $               27       43       40       80

 22. Bolivia                         $               26       42       30       60

 23. Botswana                        $               20       32       40       80

 24. Brazilia                        $               34       54       50      100

 25. Bulgaria                        $               27       43       50      100

 26. Burkina Faso                    $               25       40       40       80

 27. Burundi                         $               27       43       40       80

 28. Cambodgia                       $               27       43       40       80

 29. Camerun                         $               27       43       50      100

 30. Canada                    dolar canadian        50       80       80      160

 31. Capul Verde                     $               25       40       40       80

 32. Cehia                           $               27       43       60      120

 33. Centrafricană                   $               29       46       50      100

     (Republica)

 34. Chile                           $               26       42       40       80

 35. Chineză (Republica

     Populară)                       $               27       43       60      120

 36. Ciad                            $               24       38       40       80

 37. Cipru                           $               27       43       40       80

 38. Coasta de Fildeș                $               29       46       40       80

 39. Columbia                        $               26       42       50      100

 40. Congo                           $               29       46       50      100

 41. Coreea (Republica)              $               37       59       70      140

 42. Coreeană (R.P.D.)               $               27       43       50      100

 43. Costa Rica                      $               27       43       40       80

 44. Croația                         $               31       50       60      120

 45. Cuba                            $               27       43       50      100

 46. Danemarca                 coroană daneză       200      320      600    1.200

 47. Djibouti                        $               27       43       60      120

 48. Dominicană                      $               27       43       50      100

     (Republica)

 49. Ecuador                         $               27       43       30       60

 50. Egipt                           $               31       50       45       90

 51. Elveția                   franc elvețian        62      100       90      180

 52. Emiratele Arabe                 $               29       46       55      110

     Unite

 53. Estonia                         $               22       35       50      100

 54. Etiopia                         $               27       43       35       70

 55. Fiji                            $               25       40       40       80

 56. Filipine                        $               27       43       60      120

 57. Finlanda                 marcă finlandeză      157      250      400      800

 58. Franța                    franc francez        206      330      350      700

 59. Gabon                           $               27       43       60      120

 60. Gambia                          $               25       40       40       80

 61. Georgia                         $               22       35       50      100

 62. Germania                  marcă germană         62      100       90      180

 63. Ghana                           $               24       38       50      100

 64. Grecia                          $               27       43       50      100

 65. Guatemala                       $               26       42       40       80

 66. Guineea                         $               27       43       40       80

 67. Guineea-Bissau                  $               25       40       40       80

 68. Guineea Ecuatorială             $               25       40       40       80

 69. Guyana                          $               25       40       40       80

 70. Haiti                           $               25       40       40       80

 71. Honduras                        $               26       42       40       80

 72. Hong Kong                       $               27       43       50      100

 73. India                           $               27       43       50      100

 74. Indonezia                       $               27       43       50      100

 75. Iordania                        $               27       43       40       80

 76. Irak                            $               31       50       40       80

 77. Iran                            $               31       50       50      100

 78. Irlanda                         £               22       35       50      100

 79. Islanda                         $               31       50       35       70

 80. Israel                          $               30       48       60      120

 81. Italia                    liră italiană     65.000  104.000  100.000  200.000

 82. Iugoslavia (R.F.)               $               31       50       60      120

 83. Jamaica                         $               25       40       40       80

 84. Japonia                        yen           7.500   12.000   10.000   20.000

 85. Kazahstan                       $               22       35       60      120

 86. Kenya                           $               26       42       40       80

 87. Kîrgîzstan                      $               22       35       50      100

 88. Kuwait                          $               30       48       60      120

 89. Laos                            $               25       40       40       80

 90. Letonia                         $               22       35       50      100

 91. Liban                           $               27       43       40       80

 92. Liberia                         $               27       43       40       80

 93. Libia                           $               31       50       40       80

 94. Lituania                        $               22       35       50      100

 95. Lesotho                         $               25       40       50      100

 96. Luxemburg               franc luxemburghez   1.250    2.000    2.500    5.000

 97. Macedonia                       $               34       54       60      120

 98. Madagascar                      $               24       38       40       80

 99. Malaysia                        $               27       43       60      120

100. Mali                            $               24       38       40       80

101. Malta                           $               32       51       40       80

102. Maroc                           $               27       43       40       80

103. Mauritius                       $               25       40       40       80

104. Mauritania                      $               27       43       40       80

105. Mexic                           $               27       43       40       80

106. Moldova (Republica)             $               22       35       20       40

107. Mongolia                        $               27       43       50      100

108. Mozambic                        $               27       43       50      100

109. Nepal                           $               25       40       40       80

110. Nicaragua                       $               26       42       40       80

111. Niger                           $               27       43       40       80

112. Nigeria                         $               30       48       80      160

113. Namibia                         $               31       50       40       80

114. Norvegia                coroană norvegiană     250      400      450      900

115. Noua Zeelandă                   $               34       54       40       80

116. Olanda                         HFI              62      100      100      200

117. Oman                            $               29       46       50      100

118. Pakistan                        $               25       40       50      100

119. Panama                          $               25       40       40       80

120. Papua-Noua Guinee               $               25       40       40       80

121. Paraguay                        $               27       43       40       80

122. Peru                            $               31       50       40       80

123. Polonia                         $               27       43       50      100

124. Portugalia                    escudo         4.800    7.700    7.400   14.800

125. Quatar                          $               29       46       50      100

126. Rwanda                          $               25       40       40       80

127. Rusă (Federația)                $               34       54       70      140

128. Salvador                        $               25       40       40       80

129. Sao Tome și Principe            $               25       40       40       80

130. Senegal                         $               27       43       40       80

131. Sierra Leone                    $               25       40       40       80

132. Singapore                       $               27       43       70      140

133. Slovacia                        $               27       43       60      120

134. Slovenia                        $               31       50       50      100

135. Siria                           $               31       50       40       80

136. Somalia                         $               27       43       40       80

137. Spania                        peseta         4.300    6.900    7.500   15.000

138. Sri Lanka                       $               25       40       40       80

139. S.U.A.                          $               41       66       70      140

140. Sudan                           $               31       50       40       80

141. Suedia                   coroană suedeză       250      400      600    1.200

142. Surinam                         $               25       40       40       80

143. Tadjikistan                     $               22       35       50      100

144. Taiwan                          $               27       43       40       80

145. Tanzania                        $               27       43       40       80

146. Thailanda                       $               27       43       40       80

147. Togo                            $               27       43       40       80

148. Tunisia                         $               27       43       30       60

149. Turcia                          $               27       43       40       80

150. Turkmenistan                    $               22       35       60      120

151. Ucraina                         $               22       35       70      140

152. Uganda                          $               25       40       40       80

153. Ungaria                         $               32       51       60      120

154. Uruguay                         $               29       46       40       80

155. Uzbekistan                      $               22       35       50      100

156. Venezuela                       $               31       50       50      100

157. Vietnam                         $               27       43       50      100

158. Yemen                           $               27       43       50      100

159. Zair                            $               27       43       50      100

160. Zambia                          $               27       43       50      100

161. Zimbabwe                        $               27       43       50      100

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la diurna Û