CALENDARUL OBLIGATIILOR FISCALE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ANUL 2007 

CaLENDaRUL OBLIGatIILOR FIsCaLE PRIVIND  IMPOZItUL PE VENIt PENtRU aNUL 2007 (PERsOaNE FIZICE,  asOCIatII FaRa PERsONaLItatE JURIDICa, aNGaJatORI sI PLatItORI DE VENIt)  

Nota:  intrucat configuratia informatiilor disponibile la Ministerul de Finante s-a modificat, linkurile au fost dezactivate; totusi declaratiile pot fi regasit aici

OBLIGATIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

tERMEN

Baza legala

Calculul, retinerea si virarea impozitului pe venit, precum si

Depunerea  Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidat Formular 100

        contribuabilii persoane juridice sau fizice care au obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit, cu exceptia celor prevazuti la randul urmator din acest tabel

25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri 

CPF art.81

CF art.58

 

        contribuabilii persoane juridice care au statut de microintreprindere in conditiile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

        persoanele fizice care desfasoara activitati independente

trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului

CPF

art. 109 (7) (a) si (8)

Incepand cu 1 ianuarie 2007 asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice, au obligatia declararii si virarii impozitului aferent veniturilor din salarii  anual, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator

Depunerea Declaratiei privind impozitul datorat pe castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale

Formular 226

·                    persoanele fizice care realizeaza castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, care au fost dobandite si instrainate intr-o perioada mai mica de 365 de zile si care au obligatia stabilirii,declararii si virarii impozitului, reprezentand plata anticipata in contul impozitului pe castigul anual din astfel de tranzactii.

pana la data de 25 ianuarie a anului urmator pentru anul fiscal incheiat

OMFP 2199/

2006

Depunerea Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real odata cu Declaratia privind venitul estimat din activitati independente in anul 2007 Formular 221

Optiunea este valabila timp de 2 ani consecutivi.

· contribuabilii care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real, din categoria celor care obtin venituri din:

31 ianuarie

CF

- activitati independente, impuse pe baza de norme de venit

art.51

- cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, denumite in continuare activitati agricole

art.73

- drepturi de proprietate intelectuala

art.51

- cedarea folosintei bunurilor

art.62

Depunerea Cererii pentru renuntarea in anul 2007 la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi.

 

· contribuabilii care renunta la optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real, din categoria celor care obtin venituri din:

31 ianuarie

CF

- activitati independente, care pot fi impuse pe baza de norme de venit;

art.51

- activitati agricole

art.73 si art.51

- drepturi de proprietate intelectuala;

art.51

- cedarea folosintei bunurilor

art.62 si art.51

Depunerea fiselor fiscale   la unitatea fiscala, precum si transmiterea unui exemplar salariatilor .

· platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor.

28 februarie

CF art. 59

Depunerea Declaratiei privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit  Formular 205

Platitorii de venituri din:

        drepturi de proprietate intelectuala;

        valorificarea de bunuri in regim de consignatie;

        un contract de agent, comision sau mandat comercial;

        activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile, altele decat cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e) din Codul Fiscal, respectiv altele decat cele impozitate cu 16%.

        activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

        asocierea unei persoane fizice cu o microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica.

        transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa.

28 februarie

CF art. 93

Depunerea  Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica,  Formular 204

Nota: o copie de pe declaratie se transmite fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde in declaratia de venit, venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.

· asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat

15 martie

CF art.86

Efectuarea platilor anticipate aferente trim. I 2007

· contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare si a veniturilor din activitati agricole. 

15 martie

CF art.82

Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venit 

( contribuabilii care au realizat in anul 2006 venituri din:

- activitati independente (activitati comerciale, profesii libere, venituri din proprietate intelectuala, din transferul titlurilor de valoare); cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole determinate in sistem real Formular 200, Formular 201

- venituri din strainatate a caror impunere este finala in Romania Formular 206  

15 mai

CF art.83

Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2 % din impozitul anual

 

 

· angajatii care au realizat numai venituri din salarii si care doresc sa sponsorizeze entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii  Formular 230

15 mai

CF art.57

Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2 % din impozitul anual pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii

·  contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole  impuse pe norme  Formular 231

15 mai

CF art.84

Depunerea Declaratiei privind activitatile agricole impuse pe baza de norme de venit  Formular 215

 

· contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole

15 mai

CF art.74

Efectuarea platilor anticipate aferente trim. II 2007

· contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare si a veniturilor din activitati agricole. 

15 iunie

CF art.82

Depunerea Declaratiei privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit  Formular 205

        platitorii de venituri din dividende; dobanzi; din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice.

        platitorii de venituri din: jocuri de noroc; premii in bani si/sau in natura; pensii; venituri din alte surse.

30 iunie

CF art. 93

Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole

· contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole

1 septembrie

CF art.82

Efectuarea platilor anticipate aferente trim.III 2007

· contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare si a veniturilor din activitati agricole

15 septembrie

CF art.82

Efectuarea platii diferentei de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole

· contribuabilii care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea

15 noiembrie

CF art.82

Efectuarea platilor anticipate aferente trim. IV 2007

· contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare si a veniturilor din activitati agricole

15 decembrie

CF art.82

Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe veniturile sub forma de dividende 

· platitorii de venituri din dividende, in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale

31 decembrie

CF art. 67

Calcularea, retinerea si virarea impozitului retinut la sursa

        platitorii de venituri  asimilate salariilor;

        platitorii de venituri din : drepturi de proprietate intelectuala; vanzarea bunurilor in regim de consignatie; activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activitati desfasurate in baza contractelor sau conventiilor civile;  activitate de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; investitii; pensii;  premii si jocuri de noroc; precum si din alte surse.

pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul

CF

art. 58

art. 52

art. 67

art. 70

art. 77

art. 79

Calcularea, incasarea si retinerea impozitului aferent venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

 · notarii publici

 

pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut

CF art.771 (6)

Calcularea si virarea impozitului

· platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, potrivit titlului IV din Codul Fiscal (microintreprindere), care nu genereaza o persoana juridica;

trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestru

CF

art. 110

 

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

· notarii publici

semestrial

CF art.773