metodologie SUMAL material lemnos

Methodology 15.09.2008 - Methodik 15.09.2008

keylinks: Principalele obiective ale SUMAL, Suportul tehnic, Aplicațiile SUMAL se personalizează pentru fiecare ocol silvic și operator economic și se distribuie gratuit, la solicitarea acestora, Modul de utilizare a SUMAL, Utilizarea SUMAL pentru activitatea de exploatare, Utilizarea SUMAL pentru depozite, Utilizarea SUMAL la nivelul activității de prelucrare primară a lemnului, Utilizarea SUMAL la nivelul altor activități de prelucrare a lemnului decât prelucrarea primară, Alte funcții ale SUMAL Agent, Competențe și control, Transmiterea datelor către SUMAL Central

Metodologie din 15/09/2008 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) și obligațiile operatorilor economici legate de acesta, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 23/09/2008, Intrare in vigoare: 23.09.2008

 

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   Art. 1. - SUMAL este un sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase asigurat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și pus la dispoziția utilizatorilor prevăzuți la art. 20 alin. (2) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, de la locul de obținere a materialelor lemnoase până la utilizatorii finali inclusiv.

 

   Art. 2. - Principalele obiective ale SUMAL sunt:

   a) realizarea de cercetări statistice la nivel național privind volumul de lemn exploatat și al materialelor lemnoase rezultate;

   b) practică unitară în evidența gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziția operatorilor economici specializați a unei aplicații gratuite;

   c) creșterea eficienței controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracționalității în domeniul forestier, prin prevenirea și combaterea activităților ilegale.

 

   Art. 3. - SUMAL cuprinde două componente:

   a) aplicații client utilizate de operatorii economici pentru:

   - calculul actului de punere în valoare, denumit în continuare APV, autorizarea și reprimirea parchetelor, aplicații grupate în softul SUMAL Ocol;

   - operarea documentelor de transport al materialelor lemnoase, a recepțiilor în depozitele finale și a situațiilor gestionate obligatorii, aplicații grupate în softul SUMAL Agent;

   b) unitatea centrală - hardware și software - de centralizare, prelucrare și analiză a informațiilor, gestionată de o structură silvică specializată aflată în subordinea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

   Art. 4. - Suportul tehnic pentru implementarea SUMAL se va asigura prin intermediul structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și prin Programul de dezvoltare forestieră.

 

   Art. 5. - (1) Aplicațiile SUMAL se personalizează pentru fiecare ocol silvic și operator economic și se distribuie gratuit, la solicitarea acestora, astfel:

   a) softul SUMAL Ocol către ocoalele silvice;

   b) softul SUMAL Agent, la cerere, tuturor operatorilor economici și ocoalelor silvice care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.

   (2) Distribuirea softurilor prevăzute la alin. (1) se face concomitent cu emiterea acordului de distribuire și utilizare a formularelor cu regim special și a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun.

   (3) Distribuirea softurilor prevăzute la alin. (1) se face către:

   a) persoana delegată de către conducerea operatorului economic;

   b) șeful ocolului silvic sau împuternicitul acestuia. 

   CAPITOLUL II
  Modul de utilizare a SUMAL

 

   Art. 6. - La inițierea aplicației, ocoalele silvice introduc în SUMAL Ocol următoarele informații:

   a) fișele de proprietate pentru pădurile pe care le administrează sau pentru care furnizează servicii;

   b) ciocanele silvice folosite;

   c) persoanele fizice sau juridice partenere.

 

   Art. 7. - La inițierea aplicației, operatorii economici introduc în SUMAL Agent următoarele informații:

   a) gestiunile referitoare la materialele lemnoase;

   b) persoanele fizice și juridice partenere;

   c) utilajele de prelucrare a materialelor lemnoase;

   d) ciocanele silvice folosite. 

   SECȚIUNEA 1
  Utilizarea SUMAL pentru elaborarea APV, autorizarea partizilor și
reprimirea acestora


   Art. 8. - Aplicația SUMAL Ocol se accesează de către ocoalele silvice, on-line, pe serverul central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza identificării ca utilizator prin parolă, cu drepturi diferențiate pentru șeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier și responsabilul cu paza fondului forestier, conform atribuțiilor specifice.

 

   Art. 9. - Aplicația SUMAL Ocol este obligatorie pentru:

   a) calculul unitar certificat la nivel național al APV;

   b) emiterea/prelungirea autorizațiilor de exploatare;

   c) operarea actului de reprimire a partizilor.

 

   Art. 10. - (1) Pentru fiecare APV, autorizație de exploatare și act de reprimire, aplicația SUMAL va genera odată cu aprobarea documentului un număr unic de înregistrare la nivel național, iar actul respectiv nu va mai putea fi modificat.

   (2) Procesele-verbale de confiscare a materialelor lemnoase rămase definitive vor fi introduse în SUMAL de către ocolul silvic care a primit în custodie materialele lemnoase, actul de înregistrare furnizat de SUMAL constituind documentul de proveniență pentru materialele lemnoase respective.

 

   Art. 11. - Actele emise și aprobate în SUMAL vor fi tipărite, semnate în original și atașate la dosarul partizii, conform competențelor legale. 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Utilizarea SUMAL pentru activitatea de exploatare


   Art. 12. - Operarea datelor pentru activitatea de exploatare a pădurilor se face în aplicația SUMAL Agent de către operatorul economic titular al autorizației de exploatare a partizii sau de către cel care expediază materialele lemnoase din platforma primară a partizii.

 

   Art. 13. - (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 12 vor desemna o persoană angajată a operatorului economic care va opera datele pe măsura exploatării partizii, cu obligația operării și transmiterii raportării datelor prevăzute la art. 12 până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

   (2) Prima raportare se va realiza în data de 5 decembrie 2008.

 

   Art. 14. - (1) Anterior datei aprobate pentru reprimirea parchetului de exploatare, operatorii economici sunt obligați să opereze în sistemul SUMAL toate documentele de transport al materialelor lemnoase din partida respectivă și să ruleze un raport centralizator al materialelor lemnoase transportate.

   (2) Raportul centralizator prevăzut la alin. (1) va fi prezentat obligatoriu la reprimirea partizii și stă la baza calcului rezultatului exploatării din partida respectivă.

 

   Art. 15. - Rezultatul exploatării materialelor lemnoase se calculează pe fiecare specie, total lemn de lucru și total volum, precum și pe total APV, verificându-se încadrarea în toleranțele admisibile de calcul al APV.

 

   Art. 16. - După reprimirea partizii sunt interzise eliberarea și operarea de documente având înscrisă la rubrica "Proveniența" partida respectivă decât în limita stocului înregistrat în platforma primară la reprimire. 

   SECȚIUNEA a 3-a
  Utilizarea SUMAL pentru depozite


   Art. 17. - (1) Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor pentru:

   a) operarea recepțiilor de materiale lemnoase;

   b) operarea livrărilor de materiale lemnoase;

   c) operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase;

   d) operarea stocurilor gestionare la sfârșitul fiecărei luni, pe specii și sortimente;

   e) operarea transferurilor între gestiunile aceluiași operator ale materialelor lemnoase prelucrate în cherestea, care se face automat prin procesul-verbal de gaterare.

   (2) Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor de cherestea pentru:

   a) recepțiile de cherestea;

   b) livrările de cherestea.

 

   Art. 18. - (1) După operarea situațiilor primare prevăzute la art. 17, operatorul economic va verifica existența corelațiilor stoc inițial + total intrări = stoc final + total ieșiri pentru fiecare specie și sortiment, va face corecțiile necesare, după care va salva datele pentru luna în curs.

   (2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri inițiale pentru luna în curs.

 

   Art. 19. - În cazul în care operatorul economic realizează transbordarea materialelor lemnoase sau sortarea acestora în alte puncte decât depozitele permanente, acestea vor fi înregistrate ca gestiuni temporare în SUMAL, cu obligația întocmirii situațiilor gestionare menționate la art. 17 alin. (1).

 

   Art. 20. - (1) Datele obținute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 17-19 se cuprind într-un raport și nu mai pot fi modificate.

   (2) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna în curs se printează, se semnează în original și se înregistrează în contabilitatea operatorului economic. 

   SECȚIUNEA a 4-a
  Utilizarea SUMAL la nivelul activității de prelucrare primară
a lemnului


   Art. 21. - Utilizarea SUMAL la nivelul centrelor de prelucrare primară a lemnului este obligatorie pentru:

   a) operarea recepțiilor de materiale lemnoase;

   b) operarea livrărilor materialelor lemnoase prelucrate sumar;

   c) operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase;

   d) operarea stocurilor gestionare la sfârsitul fiecărei luni, pe specii și sortimente;

   e) operarea consumurilor interne, dacă operatorul economic prelucrează în continuare materialele lemnoase în produse semifinite sau finite.

 

   Art. 22. - (1) După operarea situațiilor primare prevăzute la art. 21, operatorul economic va verifica existența corelațiilor stoc inițial + total intrări = stoc final + total ieșiri pentru fiecare specie și sortiment, va face corecțiile necesare, după care va salva datele pentru luna în curs.

   (2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri inițiale pentru luna în curs.

 

   Art. 23. - (1) Datele obținute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 20 și 21 se cuprind într-un raport și nu mai pot fi modificate.

   (2) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna în curs se printează, se semnează în original și se înregistrează în contabilitatea operatorului economic. 

   SECȚIUNEA a 5-a
  Utilizarea SUMAL la nivelul altor activități de prelucrare
a lemnului decât prelucrarea primară

 

   Art. 24. - În cazul activităților în care se recepționează materiale lemnoase și se prelucrează integral în consum propriu, fără a se face expediție, operatorii economici vor opera în SUMAL Agent doar recepțiile de masă lemnoasă și consumul propriu.

 

   Art. 25. - În alte activități de prelucrare a materialelor lemnoase în care materialele lemnoase recepționate se prelucrează parțial în capacitățile proprii și se reexpediază în parte, se vor întocmi toate situațiile gestionare specifice gestiunilor de buștean sau gestiunilor de cherestea, după caz. 

   SECȚIUNEA a 6-a
  Utilizarea SUMAL Server


   Art. 26. - Centralizarea, prelucrarea și analiza datelor furnizate de către ocoalele silvice și operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase, pe serverul central instalat la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se utilizează în scopuri statistice și pentru controlul respectării regimului silvic.

 

   Art. 27. - În scop statistic, SUMAL Server va genera, în principal, următoarele rapoarte:

   a) statistica volumului de lemn pus în valoare/autorizat pe proprietar, administrație silvică, tip de lucrări și pe unități amenajistice;

   b) statistica materialelor lemnoase transportate din partizile în exploatare, pe specii și sortimente;

   c) statistica modului de utilizare industrială a materialelor lemnoase.

 

   Art. 28. - (1) Pentru controlul regimului silvic și al provenienței legale a materialelor lemnoase, SUMAL Server va genera, în principal, următoarele rapoarte:

   a) calculul rezultatului exploatării și încadrarea în toleranțele admisibile de calcul al APV;

   b) exploatarea lemnului în perioada autorizată a partizii;

   c) justificarea tuturor documentelor cu regim special ridicate de către operatorii economici;

   d) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal de alt operator economic decât cel autorizat;

   e) compararea cantităților avizate cu cele efectiv recepționate de către beneficiar;

   f) corectitudinea situațiilor gestionare raportate de operatorii economici - existența corelațiilor stocuri inițiale + total intrări = stocuri finale + total ieșiri;

   g) alcătuirea cazierului tehnic de exploatare al operatorilor economici - respectarea perioadelor și termenelor autorizate, pagube produse în parchete, sancțiuni.

   (2) Pentru clarificarea aspectelor ridicate de acțiunile de control al regimului silvic se pot realiza și alte analize. 

   SECȚIUNEA a 7-a
  Alte funcții ale SUMAL Agent

 

   Art. 29. - Aplicația SUMAL Agent realizează gestionarea formularelor cu regim special ridicate de către operatorii economici.

 

   Art. 30. - (1) Operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase sunt obligați să opereze în aplicația SUMAL Agent seriile și numerele avizelor documentelor cu regim special de transport al materialelor lemnoase, ridicate de la Imprimeria Națională - S.A., conform acordului eliberat de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

   (2) Documentele de transport anulate se vor opera în SUMAL, cu obligația existenței tuturor celor 3 exemplare ale documentului în blocul de avize.

   (3) Pe măsura utilizării documentelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase și a operării documentelor în SUMAL, operatorii economici vor urmări justificarea tuturor documentelor ridicate în ordinea blocurilor de documente. 

   CAPITOLUL III
  Competențe și control


   Art. 31. - (1) Accesul la aplicația SUMAL Ocol se face pe bază de utilizator și parolă, cu drepturi diferențiate pentru:

   a) șeful ocolului silvic;

   b) responsabilul cu fondul forestier;

   c) responsabilul cu paza fondului forestier.

   (2) Accesul se comunică de către administratorul aplicației SUMAL Server, iar persoanele nominalizate pentru acces se comunică subunităților silvice teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, sub semnătura șefului ocolului silvic.

 

   Art. 32. - (1) Accesul la aplicația SUMAL Agent se face de către o persoană desemnată de operatorul economic, angajată a acestuia.

   (2) Accesul se comunică de către administratorul aplicației SUMAL Server, iar persoana nominalizată pentru acces se comunică structurilor silvice teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, sub semnătura administratorului operatorului economic.

 

   Art. 33. - Accesul la aplicațiile SUMAL se face pe bază de utilizator și parolă, cu drepturi diferențiate pentru două persoane. O persoană este inspectorul-șef al structurii silvice teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, iar cea de-a doua face parte din personalul silvic și este desemnată de către acesta.

 

   Art. 34. - Accesul la aplicațiile SUMAL se face pe bază de utilizator și parolă, cu drepturi diferențiate pentru persoanele din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură desemnate de conducătorul acesteia.

 

   Art. 35. - Accesul la aplicațiile SUMAL pentru personalul silvic împuternicit pentru controlul silvic se poate aproba numai pentru perioada în care se execută controlul la ocolul silvic sau la operatorul economic care exploatează, prelucrează, depozitează ori comercializează materiale lemnoase.

 

   Art. 36. - Personalul silvic împuternicit cu atribuții de control silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau al subunităților silvice teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură are posibilitatea verificării APV și a avizelor de însoțire a materialelor lemnoase generate de SUMAL.

 

   Art. 37. - Toate avertizările rezultate în urma prelucrării informațiilor în SUMAL se transmit imediat și direct structurii cu atribuții de control al regimului silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau structurilor silvice teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. 

   CAPITOLUL IV
  Dispoziții tranzitorii și finale


   Art. 38. - (1) Dreptul de proprietate intelectuală asupra SUMAL aparține Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

   (2) Operatorii economici care utilizează softuri proprii de gestiune pot exporta date din softurile proprii în sistemul SUMAL, cu obligația de a furniza datele minime solicitate în sistemul SUMAL. Transferul de date se va face în formatul solicitat de aplicația SUMAL.

 

   Art. 39. - Persoanele prevăzute la art. 31-35 răspund penal, contravențional, administrativ și material pentru divulgarea și utilizarea în alte scopuri a informațiilor din SUMAL.

 

   Art. 40. - (1) Ocoalele silvice vor introduce în aplicația SUMAL Ocol APV pentru partizile autorizate la exploatare și nereprimite până în momentul intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 996/2008.

   (2) Numărul de ordine generat de SUMAL pentru APV precizate la alin. (1) va fi comunicat în scris de către ocolul silvic operatorilor economici titulari ai autorizațiilor de exploatare și va fi folosit de către operatorii economici la rubrica "Proveniența" din documentele de transport.

   (3) Ocoalele silvice vor emite o nouă autorizație de exploatare pentru partizile precizate la alin. (1), pentru perioada de valabilitate rămasă din autorizația anterioară.

 

   Art. 41. - (1) Operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase vor introduce în aplicația SUMAL Agent, pentru gestiunile de buștean și cherestea, stocurile inițiale de buștean și, respectiv, masa lemnoasă prelucrată.

   (2) Stocurile introduse sunt stocurile faptice înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2008.

 

   Art. 42. - (1) Operarea datelor primare obligatorii pentru fiecare operator economic și transmiterea acestora se fac până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

   (2) Transmiterea datelor către SUMAL Central se va putea face:

   a) direct, prin intermediul internetului;

   b) pe suport electronic.

   (3) După transmiterea datelor lunare, SUMAL va transmite o confirmare de preluare a datelor transmise de către operatorul economic. Confirmarea de primire se îndosariază și păstrează de către operatorul economic și este dovada îndeplinirii obligațiilor legale de raportare în SUMAL

 

 

Link ITRSV http://bucuresti.itrsv.ro/

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û