Impozite și taxe România

calendar fiscal si coduri

        calendar fiscal 2014 

        calendar fiscal 2013 

        cod fiscal 2013 cu norme de aplicare 

        codul de procedura fiscala

Registre Taxe si Impozite

        Registrul fiscal si al contrib. sociale

        Registrul taxelor si tarifelor nefiscale

        Taxe si tarife la Registrul Comertului

nomenclatoare

NOMENCLATORUL obligațiilor de plată la bugetul de stat >>

NOMENCLATORUL obligațiilor de plată la bASFS >>

NOMENCLATORUL privind accizele >>

 

impozite si taxe - breviar

Impozitul pe profit

Societatile comerciale rezidente in Romania (este inregistrata in Romania sau  - managementul si controlul efectiv al companiei sunt desfasurate in Romania) sunt supuse impozitului pe profit pentru veniturile obtinute atat din Romania cat si din strainatate.

Impozite și taxe România

Cota procentuală

Cota standard

16%

începând cu 01 mai 2009 se aplică
OUG 34/2009 art.32.1.

vezi norme de aplicare prin HG 488/2009

Câștiguri de capital

16%

Venituri obținute din activitățile barurilor de noapte, discoteci, cazinouri

Cea mai mare dintre
16% din profit - sau - 5% din totalul veniturilor

începând cu 01 mai 2009 se aplică
OUG 34/2009 art.32.1.

începând cu 26.06.2009 se aplică
OUG 77/2009

Birouri de reprezentanță

4 000 EUR / an

Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise

1% din valoare
începând cu 01.01.2010 cf OUG 109/2009

Câstigul din operațiuni de cumpărare-vânzare de valută, altele decât cele cu instrumente tranzacționate pe piețe autorizate

1% la fiecare tranzacție
începând cu 01.01.2010 cf OUG 109/2009

Conventii pentru evitarea dublei impuneri

 

 

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Incepand cu 01 ianuarie 2016 se aplica

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 50/2015 din 27 octombrie 2015, MO  817 / 03.11.2015

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

    a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;

    b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

    c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariați."

6. La articolul 51, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu

următorul cuprins:

"(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariați și care aplică cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariați, în situația în care numărul acestora se modifică, în scopul menținerii/modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noii salariați trebuie angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni."

Incepand cu 01 ianuarie 2011 se aplica OUG 117/2010

 

Nu exista intre 01.01.2010 si 31.12.2010 temei legal;

 

Se aplica anterior si ulterior acestui interval - vide supra: societatile comerciale rezidente in Romania care se califica pentru statutul de microintreprindere (conditii de indeplinit la 31 decembrie 2010: sa fi realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50 la suta din veniturile totale si sa aiba de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; in anul fiscal 2010 sa nu fi realizat venituri mai mari decat echivalentul in lei a 100.000 euro, iar capitalul social sa fie detinut de persoane, altele decat statul, autoritati locale si institutii publice) constituie si platesc:
impozitul pe venitul microintreprinderii = 3% la veniturile din orice sursa
(se scad din baza de impozitare
veniturile din variatia stocurilor, veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale, veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor, veniturile din provizioane, veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, valoarea de achizitie a caselor de marcat achizitionate si puse in functiune in perioada respectiva)
Incepand cu 01 mai 2009 se aplica OUG 34/2009 art.32.1. vezi norme de aplicare prin HG 488/2009

 

 

 

Impozitul pe dividende

modificari incepand cu 01.01.2011 aduse de OUG 117 2010

modificari incepand cu 01.07.2010 aduse de OUG 58 2010

modificari incepand cu 01.01.2009 aduse de OUG 91 2008

Tipuri de dividende

Cota de impozitare

Dividende platite de catre o societate rezidenta in Romania catre o alta societate rezidenta in Romania

10%

16% incepand cu 01 iulie 2010 conform OUG 58/2010

Dividende platite de catre o societate rezidenta in Romania catre o persoana fizica rezidenta in Romania

 

5% incepand cu 01.01.2016, conform

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 50/2015 din 27 octombrie 2015, MO  817 / 03.11.2015

17. La articolul 133, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul

cuprins:

"(8) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016."

 

16% pana la 31.12.2015

Dividende platite de catre o societate rezidenta in Romania catre o societate rezidenta in alta tara

16%
Exceptie : sunt aplicabile clauzele unui tratat bilateral de evitare a dublei impuneri

Dividende platite de catre o societate romana catre o societate rezidenta intr-o tara membra UE

16%
Exceptie : in anumite cazuri este aplicabila scutirea

Dividende platite de catre o societate rezidenta in Romania catre o persoana fizica nerezidenta[*]

16%
Exceptie : sunt aplicabile clauzele unui tratat bilateral de evitare a dublei impuneri

Conventii pentru evitarea dublei impuneri

[*]  in cazul in care veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are instrument juridic pentru schimb de informatii impozitul cu retinere la sursa asupra acestor venituri va fi de 50%.

 

 

Impozite cu retinere la sursa pentru platile efectuate de catre o societate rezidenta in Romania catre nerezidenti

modificari incepand cu 01.01.2011 aduse de OUG 117 2010

modificari incepand cu 01.07.2010 aduse de OUG 58 2010

modificari incepand cu 01.01.2009 aduse de OUG 91 2008

 

Tipuri de plăți

Cota de impozitare

Redevențe [*]

10/16%

16% incepand cu 01 iulie 2010 conform OUG 58/2010

Dobânzi[*]

10/16%

16% incepand cu 01 iulie 2010 conform OUG 58/2010

Comisioane[*]

16%

Alte servicii[*]

15%

16% incepand cu 01 iulie 2010 conform OUG 58/2010

Jocuri de noroc

20%

25% incepand cu 01 iulie 2010 conform OUG 58/2010

[*]  in cazul in care veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are instrument juridic pentru schimb de informatii impozitul cu retinere la sursa asupra acestor venituri va fi de 50%.


        lista instrumentelor juridice 

Taxa pe valoarea adaugata - TVA

 

Tipuri de TVA

Cota de impozitare

Cota standard

20% incepand cu 01 ianuarie 2016

24% incepand cu 01 iulie 2010 conform OUG 58/2010
19%

Cota redusă de TVA

9%

incepand cu 01 sept 2013 cf. OG 16/30.07.2013 se aplica la  paine, produse de brutarie, triticum spelta, grâu comun și meslin

Cota redusă de TVA - locuințe

5%

Cota redusă de TVA - altele

5% incepand cu 01 ianuarie 2016

mai multe despre tva...

Impozitul pe cladiri datorat la bugetul de stat

 

Tipuri de cote

Cota de impozitare

Cota standard, aplicabila   persoanelor juridice

 

1,5% asupra valorii constructiilor incepand cu 01 ianuarie 2014 conform OUG 102/2013

 

 

 

Impozitarea persoanelor fizice

Categorii de venituri

Sume deductibile

Cota de impozitare

Venituri din activitati independente

Contributiile sociale obligatorii si alte cheltuieli deductibile specificate in Codul Fiscal

16%

 

Venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, realizate din drepturi de autor și drepturi conexe, precum și venituri din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil
 

          OUG 82 2010

 

 

          ordin 1294/2010 MMFPS

Venituri din salarii

        2016 deducere personala din leu in leu  
 

16%

Contributiile sociale obligatorii 2013 ;

deducerile personale; contributia lunara de sindicat; contributia la pensiile ocupationale in limita a EUR 200/an.

Veniturile reprezentand salarii/indemnizatii/sume compensatorii acordate, in conditiile legii, cu ocazia incetarii contractului de munca, raportului de serviciu sau mandatului, angajatilor cu functii de conducere sau persoanelor care sunt numite in calitate de membru in consilii de administratie si consilii de conducere.
 

Contributiile sociale obligatorii 2013 ;

deducerile personale; contributia lunara de sindicat; contributia la pensiile ocupationale in limita a EUR 200/an.

 

85%

in vigoare incepand cu 06 iunie 2013

Temei legal: OUG 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 06.06.2013

 

Indemnizația de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
 

nu este cazul
cf. OUG 28 1999

0%

Venituri din inchiriere

25% cheltuieli deductibile din venitul brut

16%

Venituri din investitii

Pretul de cumparare si costurile aferente vanzarii in cazul castigurilor de capital

16% pentru dividende 

16% pentru dobanzi

16% pentru castigurile de capital din vanzarea de actiuni sau parti sociale

Venituri din pensii

RON 900 lunar

16%

Venituri din premii

RON 600

16%

Venituri din agricultura

        2013 impozit agricol

 

Alte venituri ca : venituri din asigurare, venituri primite de pensionari din contracte de colaborare cu fostii angajatori

 

16% 

Conventii pentru evitarea dublei impuneri

 

Contributii sociale obligatorii[**]

Tip de contributie

Cota de impozitare

Contributia la asigurari sociale datorata de catre angajator

 

        contributii 2015

        contributii 2014 

 

        contributii 2013 

        contributii 2012 

        contributii 2011 

        contributii 2010

        contributii 2009

        contributii 2008

        contributii 2007

Contributia la asigurari sociale datorata de catre angajat

Contributia la asigurari sociale de sanatate datorata de catre angajator

Contributia la asigurari sociale de sanatate datorata de catre angajat

Contributia la fondul unic de sanatate

Contributia la fondul de somaj datorata de catre angajator

Contributia la fondul de somaj datorata de catre angajat

Contributia la fondul de garantare a creantelor salariale

Contributia la asigurarile de accidente de munca datorata de catre angajator

incepand cu 01.06.2013

         fond risc 2013  
 

intre 0.15 si 0.85% in 2009-2013.05.31

fond risc 2009
 

intre 0.4 si 2% in 2008

 fond risc 2008 
 

intre 0% si 3.6% in 2007  

fond risc 2007 
 

 fond risc 2006   

Comision ITM

ulterior lui 01.01.2011 - nu se mai datoreaza
pana la 01.01.2011 - intre 0.25% sau 0.75% din salariul brut

[**] angajatorii nerezidenti sunt obligati la plata contributiilor sociale in Romania pentru angajatii detasati care nu detin certificat de asigurari sociale valid

mai multe despre contributii...

 

Impozite și taxe locale

HG 791 2010 majorare impozite incepand cu sem II 2010 >>

OUG 59 2010 majorare impozite pe cladiri si auto >>

HG 956 2009 taxe locale >>

Impozitul agricol

        norme de venit 2013 

impozitul agricol >>

Taxe si impozite jocuri de noroc >>

Taxe si impozite mascate

deductibilitate 50%

taxa radio-tv anulata >>

protectia persoanelor cu handicap legea 448/2006

Asigurători și brokeri de asigurare
Cuantumul taxei de funcționare, începând cu luna iulie 2009, este de 0,3% aplicat asupra primelor brute încasate de asigurători, respectiv din veniturile din activitatea de brokeraj a brokerilor de asigurare, aferente perioadei pentru care sunt datorate.

Temei legal:
Normă din 21/07/2009 privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 27/07/2009

Masuri tranzitorii

masuri tranzitorii Romania art.23 din Actul de aderare la UE

7. Impozitarea - pp 18,19 (328,329)

 sus ñ

         QR 

 

 

   
 

NUMERIS CONSULT SRL. RO14291783
*
RO-030717 BUCURESTI 3, Valeriu Braniste,nr. 56,bl. 5,sc. B,et. 3,ap. 9 - interfon 9C  
)
+4 031 412 89 42
2
+4 031 412 89 41
@
office@numeris.com.ro

 

 

 

NOMENCLATORUL obligațiilor de plată la bugetul de stat

 

(Anexa 15 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, modificat prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1809/2008)

 

Nr. crt.

Denumire creanță fiscală

Temei legal

 1

Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine

art. 13 și 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

2

Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 și 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

3

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) și e) și art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 4

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 lit. b), c) și d) și art. 34 din Legea nr. 571/2003,cu modificările și completările ulterioare

 5

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003,cu modificările și completările ulterioare

 6

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

nu mai exista incepand cu 01.01.2010

temei legal

art. 103 și art. 110 alin. (2)din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 7

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice

art. 93 și 111 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 8

Impozit la țițeiul din producția internă

art. 215 și 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 9

Impozit pe veniturile din salarii

art. 57, 58 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 10

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 11

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară

art. 52 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 12

Impozit pe veniturile din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil

art. 52 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 13

Impozit pe veniturile obținute din vânzarea bunurilor în regim de consignație și din activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial

art. 52 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 14

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 15

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 16

Impozit pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 17

Impozit pe câștigul din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 18

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 19

Impozit pe veniturile din pensii

art. 70 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 20

Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc

art. 77 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 21

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

art. 771 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 22

Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice

art. 79 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 23

Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți – persoane fizice

art. 115 și 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

 24

Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți – persoane juridice

art. 115 și 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

 25

Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare

 26

Taxa pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenței de exploatare a jocurilor de noroc

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările și completările ulterioare

 27

Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic, în funcție de realizări, datorată pentru perioada de raportare

 28

Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare

 29

Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare

 30

Redevențe miniere

Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare

 31

Redevențe petroliere

Legea petrolului nr. 238/2004,cu modificările și completările ulterioare

 32

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare

 33

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 34

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal

art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 35

Impozitul pe veniturile din activități agricole

art. 74 alin.(4) și 93 din Legea nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sus ñ

 

 

 

NOMENCLATORUL obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale

(Anexa 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008)

  

Nr.  crt.

Denumire creanță fiscală

Temei legal

1

Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

2

Contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Legea nr. 19/2000 , cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

3

Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

4

Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator

Legea nr. 19/2000 , cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

5

Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator

Legea nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

6

Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

7

Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

8

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

9

Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depășesc limita supusă impozitului pe venit

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

10

Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termen

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

11

Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

12

Contribuția individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007; Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

13

Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

14

Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de către angajator

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

15

Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale constituit în condițiile legii

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

16

Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în șomaj

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

17

Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

18

Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

19

Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

20

Contribuția angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare

21

Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare

22

Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare

23

Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare

24

Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare

25

Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import

Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare

26

Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

    NOTĂ: Prin art. II din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 693/2008 se prevede:     " (1) Obligația prevăzută la poziția nr. 26 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale se declară lunar de către plătitori, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă.     (2) Pentru contribuția prevăzută la poziția nr. 26 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, formularul 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale" se completează potrivit instrucțiunilor de la cap. II pct. 4 din anexa nr. 10 "Instrucțiuni de completare a formularului 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale", cod. 14.13.01.40" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă."

 

 sus ñ

 

 

 

NOMENCLATORUL PRIVIND ACCIZELE

(Anexa 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008)

  

Nr. crt.

Denumire creanță fiscală

Temei legal

1

Accize pentru bere   

art. 169 și 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

2

Accize pentru vinuri liniștite   

art. 170 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

3

Accize pentru vinuri spumoase   

art. 170 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

4

Accize pentru băuturi fermentate liniștite, altele decât bere și vinuri  

art. 171 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

5

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere și vinuri  

art. 171 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

6

Accize pentru produse intermediare   

art. 172 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

7

Accize pentru alcool etilic   

art. 173 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

8

Accize pentru țigarete   

art. 174 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

9

Accize pentru țigări și țigări de foi   

art. 174 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

10

Accize pentru tutun de fumat   

art. 174 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

11

Accize pentru benzină cu plumb   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

12

Accize pentru benzină fără plumb   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

13

Accize pentru motorină   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

14

Accize pentru păcură   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

15

Accize pentru gaz petrolier lichefiat   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

16

Accize pentru gaz natural   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

17

Accize pentru petrol lampant (kerosen)   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

18

Accize pentru cărbune și cocs   

art. 175 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

19

Accize pentru energie electrică   

art. 1753 și 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

20

Accize pentru cafea   

art. 207 lit. a), b) și c) și art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

21

Accize pentru alte produse   

art. 207 lit. d) - j) și art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Nomenclatorul privind taxele de organizare și exploatare a jocurilor de noroc
 

Anexa  nr.3 la OPANAF 1451/2010

 

Nr.

crt.

Denumire creanță fiscală

Temei legal

1

Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru jocurile loto

art.14 alin.(2) lit.c)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.I. lit. A și B din Anexa la ordonanță

2

Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru pariuri mutuale

3

Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru pariuri în cotă fixă

art.14 alin.(2) lit.a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.I. lit. C-G din Anexa la ordonanță

4

Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor

5

Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru jocuri tip slot-machine

6

Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc

7

Taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune

8

Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru jocurile loto

art.14 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.II. lit. A și B din Anexa la ordonanță

9

Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru pariuri mutuale

10

Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru pariuri în cotă fixă

art.14 alin.(2) lit.b) (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.II. lit. C din Anexa la ordonanță

 

11

Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor

art.14 alin.(2) lit.b) (i)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.II. lit.D (i) și (ii) din Anexa la ordonanță

12

Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru jocuri tip slot-machine

art.14 alin.(2) lit.b) (i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.II. lit.E din Anexa la ordonanță

13

Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc

art.14 alin.(2) lit.b) (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.II. lit.F din Anexa la ordonanță

14

Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune

art.14 alin.(2) lit.b) (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pct. 1.II. lit.G din Anexa la ordonanță

 

 sus ñ