norma tehnica EORI 2009

EORI 2009 ANAF

abrogat de ordin 1554 2009 ANAF >>

keylinks: ANEXE, Cererea de acordare a numărului EORI, Modelul notificării de atribuire a numărului EORI

regulament 312 2009 CE  aplicarea Codului Vamal Comunitar

 

Normă tehnică din 18/02/2009 privind înregistrarea și identificarea operatorilor economici stabiliți în România, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 20/02/2009, Intrare in vigoare: 20.02.2009

 

   Art. 1. - (1) Începând cu data de 23 februarie 2009, operatorii economici, așa cum aceștia sunt definiți la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, stabiliți în România, solicită la autoritatea vamală atribuirea numărului de înregistrare și identificare, denumit în cele ce urmează numărul EORI.

   (2) În vederea derulării în condiții optime a operațiunilor vamale după data de 1 iulie 2009, în perioada 23 februarie - 31 martie 2009 Autoritatea Națională a Vămilor constituie baza de date națională EORI inițială, care se transmite Comisiei Europene. Operatorii economici interesați, stabiliți în România, care doresc să fie incluși în această bază de date, vor solicita atribuirea numărului EORI în perioada 23 februarie - 31 martie 2009.

 

   Art. 2. - (1) Acordarea numărului EORI se face pe baza unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

   (2) Cererea de acordare a numărului EORI se completează utilizându-se aplicația "EORI-RO", manualul de utilizare și instrucțiunile de acces ale acesteia, aflate pe pagina de internet a Autorității Naționale a Vămilor www.customs.ro, secțiunea "e-Customs", subsecțiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se înregistrează în aplicația "EORI-RO", se tipărește și se depune, semnată și ștampilată de solicitant, la direcția regională pentru accize și operațiuni vamale în a cărei rază de competență teritorială este stabilit operatorul economic, împreună cu fotocopii ale:

   a) certificatului de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comerțului;

   b) actului constitutiv și, după caz, modificările și completările ulterioare ale acestuia;

   c) contractului de reprezentare, după caz;

   d) documentelor din care rezultă numerele de identificare TVA.

 

   Art. 3. - (1) După verificarea concordanței dintre datele cuprinse în cerere și cele din documentele prevăzute la art. 2 alin. (2), direcția regională pentru accize și operațiuni vamale acordă operatorului economic numărul EORI și transmite solicitantului, prin intermediul aplicației, o notificare de atribuire a numărului EORI la adresa de poștă electronică indicată de acesta în cerere.

   (2) În situațiile în care operatorul economic nu a indicat în cerere o adresă de poștă electronică, notificarea de atribuire a numărului EORI se înmânează solicitantului/reprezentantului la sediul direcției regionale pentru accize și operațiuni vamale.

   (3) Modelul notificării de atribuire a numărului EORI este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.

 

   Art. 4. - Operatorii economici cărora le-a fost acordat un număr EORI au obligația să notifice direcția regională pentru accize și operațiuni vamale care a atribuit numărul EORI asupra modificării oricărora dintre datele cuprinse în cerere și documentele anexate la aceasta.


 

 

abrogat de ordin 1554 2009 ANAF >>


 


ANEXE

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXE

 

   

 

abrogat de ordin 1554 2009 ANAF >>


 

ANEXA Nr. 1 la normele tehnice 

    CERERE DE ATRIBUIRE A NUMĂRULUI EORI

______________________________________

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 

    NOTĂ:

    Vă rugăm să consultați notele explicative înainte de completarea formularului.

    Către: 

   
http://legenet.net/?page=/ln2images/2009n691_325242

  

   * Bifarea opțiunii "DA" constituie acordul ca numărul EORI, ce va fi atribut de Autoritatea Națională a Vămilor, precum și datele cu caracter personal înscrise în casetele 1 și 2, prelucrate în scopul obținerii numărului EORI, să fie transmise Comisiei Europene de autoritatea vamală, în scopul publicării acestora pe internet.

    Bifarea opțiunii "NU" nu influențează atribuirea numărului EORI. 

    Note explicative la cerere:

   1. Solicitant

    Nr. de referință solicitant: Se înscrie numărul de înregistrare a solicitării din evidențele proprii ale operatorului economic.

    Cod identificare unic: Se înscrie codul unic de înregistrare înscris în certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului.

    Nume complet: Se înscrie denumirea completă a operatorului economic care solicită atribuirea numărului EORI, așa cum rezultă din certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului.

    Nume scurt: Se înscriu inițialele denumirii solicitantului.

    Solicit nr. EORI pe perioada: Se înscriu data de la care se solicită atribuirea numărului EORI, precum și data de încetare a valabilității numărului EORI, dacă este cazul.

   2. Adresa sediului social /reședință

    Se menționează adresa completă a sediului social, inclusiv identificatorul de țară RO.

    În caseta "Valabilitate":

   - subcaseta început - se înscrie data stabilirii sediului social la adresa indicată;

   - subcaseta sfârșit - se completează în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat inițial la atribuirea numărului EORI.

   3. Numărul (numerele) de identificare TVA

    Se înscrie/înscriu țara/țările și numărul/numerele atribuit/atribuite, dacă este cazul, de autoritatea/autoritățile fiscală/fiscale din România sau din alte state membre UE.

   4. Statutul juridic

    Se înscrie forma de constituire a operatorului economic, așa cum este menționată în documentul de constituire.

    În caseta "Valabilitate":

   - subcaseta început - se înscrie data constituirii în forma declarată;

   - subcaseta sfârșit - se completează în cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar în cazul în care se schimbă statutul juridic declarat inițial în cererea de atribuire a numărului EORI.

   5. Data de constituire/data nașterii

    Se menționează data de constituire a operatorului economic.

   6. Tipul de persoană

    Se înscrie cifra "2" corespunzătoare persoanelor juridice.

   7. Persoana de contact

    Se menționează numele persoanei de contact, adresa și cel puțin una dintre următoarele informații: numărul de telefon, numărul de fax și adresa electronică.

    În caseta "Valabilitate":

   - subcaseta început - se înscrie data completării cererii;

   - subcaseta sfârșit - se completează în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact, declarate inițial în cererea de atribuire a numărului EORI.

   8. Numărul (numerele) de identificare atribuit(e) în scopuri vamale de autoritățile competente ale unei țări terțe

    Nu se completează.

   9. Codul principalei activități economice

    Se menționează codul principalei activități economice la nivel de 4 cifre, conform clasificării statistice a activităților economice în Comunitatea Europeană (CAEN), menționat în registrul întreprinderilor din România.

   10. Acordul pentru divulgarea numărului EORI și a datelor cu caracter personal

    Se bifează una dintre căsuțele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de către Comisia Europeană a numărului EORI și a datelor cu caracter personal.

   11. Lista documentelor atașate

    Se înscriu datele de identificare ale documentelor care se anexează la cererea de atribuire a numărului EORI.

   12. Se înscriu numele și prenumele, funcția, se aplică ștampila și se semnează de către reprezentantul legal al operatorului economic sau de către reprezentantul desemnat de operatorul economic în relațiile cu autoritatea vamală.

    Data: Se înscrie data completării cererii. 

   

 

abrogat de ordin 1554 2009 ANAF >>


 

ANEXA Nr. 2 la normele tehnice 

    NOTIFICARE DE ATRIBUIRE A NUMĂRULUI EORI

   

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 Număr EORI ................                                 │
│                                        ┌────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        │Valabil pe perioada .............. - ...............│
│Data emiterii .............             ├────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        │                                                    │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│        Titularul numărului EORI        │                Autoritatea emitentă                │
├──────┬─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│      │Nume:                            │                                                    │
│      │Localitatea:                     │                                                    │
│      │Strada și nr.:                   │                                                    │
│      │Codul poștal:                    │                                                    │
│      │Județul/Sectorul:                │                                                    │
│      │Țara:                            │                                                    │
└──────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
 

    ATENȚIE:

    Numărul EORI este unic și valabil în relațiile dumneavoastră cu toate autoritățile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene.