ordin 1554 2009 ANAF

Order 1554/2009 ANAF - Befehl 1554/2009 ANAF

keylinks: Normă tehnică din 18/06/2009 privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane, Cererea de atribuire a numărului EORI, Atribuirea numărului EORI, Procedura alternativă, Atribuirea numerelor de înregistrare în sistemul informatic, NOTIFICARE DE ATRIBUIRE A NUMĂRULUI EORI, se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 691/2009

regulament 312 2009 CE  aplicarea Codului Vamal Comunitar

 

Ordin nr. 1554 din 18/06/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 24/06/2009, Intrare in vigoare: 24.06.2009

 

    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, care instituie obligativitatea ca fiecare operator economic și, după caz, alte persoane să aibă atribuit, după 1 iulie 2009, un număr unic de înregistrare și identificare, denumit EORI, pentru a servi drept referință comună în relațiile acestora cu autoritățile vamale de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, precum și pentru schimbul de informații între autoritățile vamale și între autoritățile vamale și alte autorități,

    în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

 

    vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  

 

   Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea și identificarea operatorilor economici stabiliți în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 20 februarie 2009. 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ANEXĂ
 

Normă tehnică din 18/06/2009 privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane,

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 24/06/2009, Intrare in vigoare: 24.06.2009

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de înregistrare în România, la autoritatea vamală, a operatorilor economici și a altor persoane.

   Art. 2. - În sensul prezentelor norme tehnice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

   a) număr EORI - număr de înregistrare și identificare a operatorilor economici și a altor persoane, definit la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare;

   b) număr de înregistrare în sistemul informatic - un număr, altul decât numărul EORI, ce se atribuie:

   - persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene și care nu au primit un număr EORI, dar efectuează operațiuni pentru care trebuie furnizat un număr de identificare, în conformitate cu anexa nr. 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

   - persoanelor care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene și care depun pentru prima dată în România o declarație vamală pentru regimul de admitere temporară sau reexport din admitere temporară;

   c) operator economic - persoana definită la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

   d) aplicația "EORI-RO" - aplicație informatică ce permite atribuirea numerelor EORI și a numerelor de înregistrare în sistemul informatic.

   Art. 3. - Autoritatea vamală atribuie număr EORI următoarelor categorii de persoane:

   a) operatorilor economici care sunt stabiliți în România, în condițiile respectării prevederilor art. 4l alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

   b) persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, în condițiile respectării prevederilor art. 4l alin. (4) lit. b) și c), precum și alin. (5) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

   c) operatorilor economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul Uniunii Europene, în condițiile respectării prevederilor art. 4l alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

   d) persoanelor, altele decât operatorii economici menționați la lit. c), care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, în condițiile respectării prevederilor art. 4l alin. (4) lit. b) și c), precum și alin. (5) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare. 

   CAPITOLUL II
  Cererea de atribuire a numărului EORI

 

   Art. 4. - (1) Cererea de atribuire a numărului EORI, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către persoanele menționate la art. 3 utilizând aplicația "EORI-RO", prin accesarea linkului existent pe website-ul Autorității Naționale a Vămilor: www.customs.ro, secțiunea "e-Customs", subsecțiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se înregistrează în aplicația "EORI-RO", se tipărește și se depune, semnată și ștampilată de solicitant, la direcția regională pentru accize și operațiuni vamale în a cărei rază de competență teritorială are sediul/reședința persoana respectivă, în cazul persoanelor stabilite în România, sau la direcția regională pentru accize și operațiuni vamale în a cărei rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activitățile prevăzute la art. 4l alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici și al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

   (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul operatorilor economici menționați la art. 3 lit. c), care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar.

   (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la autoritatea vamală competentă împreună cu documente justificative care să susțină informațiile din cuprinsul ei.

   Art. 5. - În cazul operatorilor economici care sunt stabiliți în România, cererea de acordare a numărului EORI este însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

   a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

   b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, după caz;

   c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situația în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e).

   Art. 6. - În situația persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea de acordare a numărului EORI este însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

   a) documentele de înregistrare eliberate de autoritățile cu atribuții în acest sens;

   b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, după caz;

   c) documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situația în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) și b);

   d) cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

   Art. 7. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 lit. c) și d), cererea de acordare a numărului EORI este însoțită de următoarele documente:

   a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din țara terță, în fotocopie;

   b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competentă din țara terță, după caz, în fotocopie;

   c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situația în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) și b), emise de autoritățile responsabile din cadrul registrului comerțului ori de camerele de comerț din Uniunea Europeană sau din țara terță, în original ori copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;

   d) o fotocopie a pașaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

   Art. 8. - În cazul persoanelor menționate la art. 4 alin. (2), cererea de acordare a numărului EORI este însoțită de următoarele documente:

   a) fotocopia copertei carnetului TIR cu ștampila ce conține datele de identificare ale titularului de carnet TIR;

   b) fotocopia pașaportului conducătorului autovehiculului. 

   CAPITOLUL III
  Atribuirea numărului EORI

 

   Art. 9. - (1) După verificarea concordanței dintre datele cuprinse în cerere și cele din documentele prevăzute la art. 5-8, direcția regională pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal de frontieră acordă numărul EORI și transmite solicitantului, prin intermediul aplicației "EORI-RO", o notificare de atribuire a numărului EORI, la adresa de poștă electronică indicată de acesta în cerere.

   (2) În situația în care în cerere nu este indicată o adresă de poștă electronică, notificarea de atribuire a numărului EORI se transmite prin poștă solicitantului/reprezentantului sau se înmânează acestuia la sediul direcției regionale pentru accize și operațiuni vamale/biroului vamal de frontieră.

   (3) Modelul notificării de atribuire a numărului EORI este prevăzut în anexa nr. 2.

   Art. 10. - (1) În situația în care autoritatea vamală constată neconcordanțe între datele înscrise în cerere și cele din documentele anexate, precum și în cazul lipsei vreunuia dintre documentele care trebuie să însoțească cererea, aceasta notifică în scris solicitantului cele constatate.

   (2) Cererea de acordare a numărului EORI se respinge și se elimină din aplicația "EORI-RO" dacă solicitantul nu a remediat în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării neconcordanțele constatate de autoritatea vamală.

   Art. 11. - (1) Numărul EORI are următoarea structură: ROX........X, unde X........X este o serie alfanumerică de maximum 15 caractere, formată din:

   a) codul unic de identificare sau codul de înregistrare fiscală, după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. a);

   b) codul unic de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, respectiv codul numeric personal, pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. b);

   c) codul de țară ISO alfa 2 al țării unde este stabilită persoana căreia i se atribuie numărul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. c);

   d) codul de țară ISO alfa 2 al țării unde este stabilită persoana căreia i se atribuie numărul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, ori seria și numărul pașaportului valabil/documentului de călătorie, pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. d).

   (2) În situațiile în care codul unic de identificare, codul de identificare și codul de înregistrare în scopuri de TVA, menționate la alin. (1) lit. a)-d), conțin codul ISO alfa 2 al țării emitente, în structura numărului EORI se va prelua numai seria numerică a codurilor în cauză.

   (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (2), structura numărului EORI este de forma: ROTYYZZZX......X, unde:

   a) litera "T" reprezintă identificatorul pentru operatorii economici autorizați la regimul TIR, în conformitate cu prevederile Convenției vamale relative la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR, 1975);

   b) "YY" reprezintă codul de țară ISO alfa 2 al țării unde este stabilită persoana căreia i se atribuie numărul EORI;

   c) "ZZZ" reprezintă codul de 3 cifre al asociației garante din țara terță prin intermediul căreia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR;

   d) "X.....X" reprezintă numărul titularului carnetului TIR, atribuit de asociația garantă din țara terță (maximum 9 caractere). 

   CAPITOLUL IV
  Procedura alternativă


   Art. 12. -
(1) În situația în care aplicația "EORI-RO" nu funcționează, solicitantul completează cererea prevăzută în anexa nr. 1 și o depune la direcția regională pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal de frontieră, împreună cu documentele prevăzute la art. 5-8.

   (2) După verificarea concordanței dintre datele cuprinse în cerere și cele din documentele anexate, direcția regională pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal de frontieră introduce datele din cerere în aplicația "EORI-RO", în maximum 24 de ore de la restabilirea funcționării aplicației. După acordarea numărului EORI se transmite solicitantului notificarea de atribuire a acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 9. 

   CAPITOLUL V
  Atribuirea numerelor de înregistrare în sistemul informatic

 

   Art. 13. - (1) Atribuirea numerelor de înregistrare în sistemul informatic se realizează în baza unei cereri scrise, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Cererea se depune, semnată și ștampilată de solicitant, la direcția regională pentru accize și operațiuni vamale în a cărei rază de competență teritorială se află biroul vamal la care urmează să fie declarate mărfurile pentru plasarea sub regim vamal sau la biroul vamal de frontieră unde se declară mărfurile.

   (2) În susținerea cererii menționate la alin. (1) se anexează documente justificative. Dispozițiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

   Art. 14. - (1) După verificarea concordanței dintre datele cuprinse în cerere și cele din documentele justificative anexate, direcția regională pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal de frontieră introduce datele în aplicația "EORI-RO".

   (2) Dispozițiile art. 10 se aplică în mod corespunzător.

   Art. 15. - (1) Structura numărului de înregistrare în sistemul informatic este de următoarea formă: ROZZX...X, unde:

   a) "ZZ" reprezintă codul de țară ISO alfa 2 al țării unde este stabilită persoana care se înregistrează;

   b) "X.....X" reprezintă o serie alfanumerică de maximum 13 caractere formată din codul de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, respectiv codul numeric personal ori seria și numărul pașaportului valabil/documentului de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

   (2) Dispozițiile art. 12 se aplică în mod corespunzător.

   Art. 16. - (1) Numerele de înregistrare în sistemul informatic nu se utilizează în declarațiile sumare de intrare/ieșire prevăzute la art. 36a și 182a din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare.

   (2) La depunerea declarațiilor sumare menționate la alin. (1) este obligatorie furnizarea de numere EORI. 

   CAPITOLUL VI
  Dispoziții finale

 

   Art. 17. - Operatorii economici și alte persoane cărora le-a fost atribuit un număr EORI/număr de înregistrare în sistemul informatic au obligația să notifice direcției regionale pentru accize și operațiuni vamale/biroului vamal de frontieră care a atribuit numărul EORI modificarea oricărora dintre datele cuprinse în cerere și în documentele anexate la aceasta.

   Art. 18. - (1) În situația în care persoanele menționate la art. 17 solicită modificarea datelor înscrise în cererea de atribuire a numărului EORI/numărului de înregistrare în sistemul informatic, acestea întocmesc și depun la autoritatea vamală care a atribuit numărul EORI/numărul de înregistrare în sistemul informatic o cerere întocmită potrivit art. 4 sau 13, după caz, însoțită de documente justificative.

   (2) Autoritatea vamală validează în aplicația "EORI-RO" modificările datelor de identificare ale persoanelor, fără a mai transmite acestora o notificare în acest sens.

   Art. 19. - (1) În temeiul art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții pot să completeze și să depună cereri de atribuire a numerelor EORI/de înregistrare în sistemul informatic pentru persoanele cu care au încheiate contracte de reprezentare.

   (2) În situațiile menționate la alin. (1) cererea este însoțită și de o declarație pe propria răspundere a solicitantului, în original, în care acesta precizează dacă este de acord sau nu cu publicarea de către Comisia Europeană pe internet a numărului EORI și a datelor cu caracter personal, precum și de contractul de reprezentare, în fotocopie.

   Art. 20. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice. 

ANEXA Nr. 1
la normele tehnice 

    CERERE1) DE ATRIBUIRE A NUMĂRULUI EORI

    ___________

   1) Cererea este reprodusă în facsimil. 

    Notă: Vă rugăm să consultați notele explicative înainte de completarea formularului. 

    Către Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale ............../biroul vamal ..................................

   

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Solicitant                                          │Rezervat în scopuri vamale                            │
│ ┌─────────────────────────────┬──────────────────────┐ │                                                      │
│ │Nr. de referință solicitant: │                      │ │Nr. înregistrare cerere (registratură):               │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │                                                      │
│ │Cod identificare unic:       │                      │ │                                                      │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │                                                      │
│ │Nume complet:                │                      │ │                                                      │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │                                                      │
│ │Nume scurt:                  │                      │ │                                                      │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Nr. înregistrare cerere (informatic):                 │
│ │Solicit nr. EORI pe perioada:│                      │ │                                                      │
│ └─────────────────────────────┴──────────────────────┘ │                                                      │
├────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Adresa sediului social/reședința:                                                                          │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐ │
│ │                  Strada și numărul                   │   Cod poștal   │            Localitate             │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┤ │
│ │                                                      │                │                                   │ │
│ ├─────────────────────────────┬────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────┤ │
│ │        Județ/Sector         │      Țara/Limba        │                │           Valabilitate            │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┬────────────┤                ├─────────────────┬─────────────────┤ │
│ │                             │           │            │                │     Început     │     Sfârșit     │ │
│ │                             │           │            │                ├─────────────────┼─────────────────┤ │
│ │                             │           │            │                │                 │                 │ │
│ └─────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Numărul (numerele) de identificare TVA              │ 4. Statutul juridic                                  │
│ ┌─────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ ┌────────────┬─────────────────┬───────────────────┐ │
│ │            Țara             │Număr identificare TVA│ │ │            │    Forma de     │   Valabilitate    │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │   Limba    │   constituire   ├─────────┬─────────┤ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │            │                 │ început │ sfârșit │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ├────────────┼─────────────────┼─────────┴─────────┤ │
│ └─────────────────────────────┴──────────────────────┘ │ └────────────┴─────────────────┴───────────────────┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Data de constituire/data nașterii:                  │ 6. Tipul de persoana                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. Persoana de contact                                                                                        │
│ ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────────┐ │
│ │     Numele și prenumele     │   Strada și numărul    │  Cod poștal  │   Localitatea   │                   │ │
│ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤                   │ │
│ │                             │                        │              │                 │                   │ │
│ ├───────────────┬─────────────┼────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────────────────┤ │
│ │     Țara      │   Telefon   │          Fax           │             e-mail             │   Valabilitate    │ │
│ ├───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┬─────────┤ │
│ │               │             │                        │                                │ început │ sfârșit │ │
│ │               │             │                        │                                ├─────────┼─────────┤ │
│ └───────────────┴─────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. Numărul (numerele) de identificare atribuit(e) în   │ 9. Codul principalei activități economice            │
│    scopuri vamale de autoritățile competente ale unei  │                                                      │
│    țări terțe                                          │                                                      │
│ ┌──────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ ┌────────────┬─────────────────────────────────────┐ │
│ │          Țara terță          │Număr de identificare│ │ │    Cod     │              Descriere              │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │            │                                     │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ │            │                                     │ │
│ └──────────────────────────────┴─────────────────────┘ │ └────────────┴─────────────────────────────────────┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10. Acordul pentru divulgarea nr. EORI și a datelor cu caracter personal*)                                    │
│     [] DA                                                                                                     │
│     [] NU                                                                                                     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11. Lista documentelor atașate                                                                                │
│ ┌─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │
│ │     Descriere document      │         Serie        │     Număr      │ Data eliberării  │  Data expirării  │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │
│ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │
│ └─────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12. Declar pe propria răspundere că nu mi-a fost atribuit până în prezent un număr EORI.                      │
│                                                                                                               │
│                   Semnătura ..................................                                                │
│                                                                                                               │
│                   Nume solicitant/reprezentant                                             Data:              │
│                   Funcția:                                                                                    │
│                                                                                                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   *) Bifarea opțiunii "DA" constituie acordul ca numărul EORI, ce va fi atribut de Autoritatea Națională a Vămilor, precum și datele cu caracter personal înscrise în casetele 1 și 2, prelucrate în scopul obținerii numărului EORI, să fie transmise Comisiei Europene de autoritate vamală în scopul publicării acestora pe internet.

    Bifarea opțiunii "NU" nu influențează atribuirea numărului EORI. 

    Note explicative la cerere

   1. Solicitantul

    Nr. de referință solicitant: Se înscrie numărul de înregistrare a solicitării din evidențele proprii ale operatorului economic.

    Persoanele fizice nu completează această casetă.

    Cod identificare unic: Se completează în funcție de tipul de persoană, astfel:

    În cazul operatorilor economici care au sediul stabilit în România, se înscrie codul unic de înregistrare din certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului.

    În cazul persoanelor, altele decât operatorii economici, care au sediul/reședința în România se înscrie codul unic de înregistrare din certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului sau numărul de înregistrare în scopuri fiscale, după caz.

    În cazul persoanelor fizice se înscrie codul numeric personal.

    În cazul operatorilor economici, precum și al altor persoane, cu excepția persoanelor fizice, care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal comunitar, se înscrie codul țării terțe (ISO alfa 2) urmat de numărul de înregistrare atribuit de autoritatea competentă din țara în care este stabilit solicitantul.

    În cazul persoanelor fizice care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal comunitar, se înscrie codul țării terțe (ISO alfa 2) urmat de seria și numărul pașaportului valabil sau al altui document de călătorie.

    În cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal comunitar, se înscriu: litera "T", urmată de codul de țară ISO alfa 2 al țării transportatorului, codul de 3 cifre al asociației garante naționale prin intermediul căreia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR și numărul titularului carnetului TIR atribuit de asociația garantă din țara terță.

    Nume complet: Se înscriu denumirea completă/numele și prenumele persoanei care solicită atribuirea numărului EORI.

    Nume scurt: Se înscriu inițialele denumirii/numelui solicitantului sau orice altă formă scurtă a numelui.

    Solicit nr. EORI pe perioada: Se înscriu data de la care se solicită atribuirea numărului EORI, precum și data de încetare a valabilității numărului EORI, dacă este cazul.

    În cazul în care atribuirea numărului EORI se face în baza pașaportului valabil sau a altui document de călătorie, data de încetare a valabilității numărului EORI se completează cu data expirării documentului respectiv.

   2. Adresa sediului social/reședința

    Se menționează adresa completă a sediului social sau a reședinței, după caz, inclusiv identificatorul de țară.

    În caseta "Valabilitate":

   - subcaseta "Început" - se înscrie automat de către sistem data înscrisă în caseta 1 (data de la care se solicită atribuirea numărului EORI);

   - subcaseta "Sfârșit" - se completează în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat inițial la atribuirea numărului EORI.

   3. Numărul (numerele) de identificare TVA

    Se înscriu țara/țările și numărul/numerele atribuit/atribuite, dacă este cazul, de autoritatea/autoritățile fiscală/fiscale din România sau din alte state membre UE.

   4. Statutul juridic

    Se înscrie forma de constituire a solicitantului, așa cum este menționată în documentul de constituire, dacă este cazul.

    În caseta "Valabilitate":

   - subcaseta "început" - se înscrie data constituirii în forma declarată;

   - subcaseta "sfârșit" - se completează în cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar în cazul în care se schimbă statutul juridic declarat inițial în cererea de atribuire a numărului EORI.

   5. Data de constituire/data nașterii

    Se menționează data de constituire sau, în cazul unei persoane fizice, data nașterii solicitantului.

   6. Tipul de persoană

    Se înscrie tipul de persoană în formă codificată, astfel:

    1 - pentru persoană fizică;

    2 - pentru persoană juridică;

    3 - pentru asociere de persoane, astfel cum se menționează la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare.

   7. Persoana de contact

    Se menționează numele persoanei de contact, adresa și cel puțin una dintre următoarele informații: numărul de telefon, numărul de fax și adresa electronică.

    În caseta "Valabilitate":

   - subcaseta "început" - se înscrie data completării cererii.

   - subcaseta "sfârșit" - se completează în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact, declarate inițial în cererea de atribuire a numărului EORI.

   8. Numărul (numerele) de identificare atribuit(e) în scopuri vamale de autoritățile competente ale unei țări terțe

    În cazul unei persoane care nu este stabilită pe teritoriul vamal al Comunității se înscrie (înscriu) numărul (numerele) de identificare atribuit(e), dacă este cazul, persoanei interesate în scopuri vamale de către autoritățile competente ale unei țări terțe cu care este în vigoare un acord de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal. Acest număr (aceste numere) de identificare include (includ) codul de țară sau de teritoriu (dacă este disponibil, codul de țară ISO alfa 2, astfel cum acesta este definit în anexa nr. 38, titlul II, caseta 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare).

   9. Codul principalei activități economice

    Se menționează codul principalei activități economice la nivel de 4 cifre, conform clasificării statistice a activităților economice în Comunitatea Europeană (CAEN), dacă este cazul.

   10. Acordul pentru divulgarea nr. EORI și a datelor cu caracter personal

    Se bifează una dintre căsuțele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de Comisia Europeană a numărului EORI și a datelor cu caracter personal.

    Acordul privind publicarea pe internet de către Comisia Europeană a datelor de identificare și înregistrare, menționate în cererea de atribuire a numărului EORI (numărul EORI, numele complet al persoanei și adresa sediului sau a domiciliului) nu este obligatoriu.

    Refuzul publicării datelor cu caracter personal nu afectează prelucrarea cererii privind atribuirea numărului EORI și îndeplinirea formalităților vamale.

   11. Lista documentelor atașate

    Se înscriu datele de identificare ale documentelor care se anexează la cererea de atribuire a numărului EORI.

   12. Se înscriu numele și prenumele, funcția, se aplică ștampila și se semnează de reprezentantul legal al operatorului economic sau reprezentantul desemnat de operatorul economic în relațiile cu autoritatea vamală.

    În cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal comunitar, se înscriu numele și prenumele conducătorului autovehiculului și se semnează de către acesta.

    Data: Se înscrie data completării cererii. 

ANEXA Nr. 2
la normele tehnice 

    NOTIFICARE DE ATRIBUIRE A NUMĂRULUI EORI

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                  Număr EORI ...................                                  │
│                                                                                                  │
│                                               ┌──────────────────────────────────────────────────┤
│   data emitere: .......................       │Valabil pe perioada: ............ -:- ............│
│                                               ├──────────────────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│           Titularul numărului EORI            │               Autoritatea emitentă               │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│   Nume:                                       │                                                  │
│   Localitatea:                                │                                                  │
│   Strada și nr.:                              │                                                  │
│   Cod poștal:                                 │                                                  │
│   Județul/Sectorul:                           │                                                  │
│   Țara:                                       │                                                  │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    ATENȚIE:

    Numărul EORI este unic și valabil în relațiile dumneavoastră cu toate autoritățile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene. 

ANEXA Nr. 3
la normele tehnice 

    CERERE*)
DE ÎNREGISTRARE ÎN SISTEMUL INFORMATIC AL AUTORITĂȚII VAMALE

    ___________

   *) Cererea este reprodusă în facsimil. 

    Notă: vă rugăm să consultați notele explicative înainte de completarea formularului 

    Către Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale ........................../biroul vamal ............................. .

   

┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Solicitant                                   │Rezervat în scopuri vamale                     │
│ ┌──────────────────────┬──────────────────────┐ │                                               │
│ │Cod identificare:     │                      │ │Nr. înregistrare cerere (registratură):        │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────┤ │                                               │
│ │Nume complet:         │                      │ │Nr. înregistrare cerere (informatic):          │
│ └──────────────────────┴──────────────────────┘ │                                               │
├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Adresa sediului social/reședința:                                                            │
│ ┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐ │
│ │               Strada și numărul               │ Cod poștal │           Localitate           │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │
│ │                                               │            │                                │ │
│ ├────────────────────────┬──────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │
│ │      Județ/sector      │         Țara         │            │                                │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────┤            │                                │ │
│ │                        │                      │            │                                │ │
│ └────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Data de constituire/data nașterii:           │4. Tipul de persoană:                          │
├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Persoana de contact                                                                          │
│ ┌────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐ │
│ │  Numele și prenumele   │  Strada și numărul   │ Cod poștal │          Localitatea           │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │
│ │                        │                      │            │                                │ │
│ └────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. Lista documentelor atașate                                                                   │
│ ┌───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬────────────────┐ │
│ │        Descriere document         │   Serie   │   Număr    │Data eliberării│ Data expirării │ │
│ ├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤ │
│ │                                   │           │            │               │                │ │
│ ├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤ │
│ │                                   │           │            │               │                │ │
│ └───────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.                                                                                              │
│          Semnătura .............................                                                │
│          Nume solicitant/reprezentant                                       Data:               │
│          Funcția:                                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

 

Note explicative la cerere:

   1. Solicitantul

    Cod identificare: Se completează în funcție de tipul de persoană, astfel:

    În cazul persoanelor, altele decât operatorii economici, care au sediul/reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se înscrie codul țării (ISO alfa 2) urmat de numărul de înregistrare/codul numeric personal atribuit de autoritatea competentă din țara în care este stabilit solicitantul.

    În cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal comunitar, se înscrie codul țării terțe în care este stabilit solicitantul (de forma ISO alfa 2) urmat de numărul de înregistrare atribuit de autoritatea competentă din țara în care este stabilit solicitantul.

    Nume complet: Se înscriu denumirea completă/numele și prenumele persoanei care solicită atribuirea numărului de înregistrare în sistemul informatic.

   2. Adresa sediului social/reședința

    Se menționează adresa completă a sediului social sau a reședinței, după caz, inclusiv identificatorul de țară.

   3. Data de constituire/data nașterii

    Se menționează data de constituire sau, în cazul unei persoane fizice, data nașterii solicitantului.

   4. Tipul de persoană

    Se înscrie tipul de persoană în formă codificată, astfel:

    1 - pentru persoană fizică;

    2 - pentru persoană juridică;

    3 - pentru asociere de persoane, astfel cum se menționează la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare.

   5. Persoana de contact

    Se menționează numele persoanei de contact, adresa și cel puțin una dintre următoarele informații: numărul de telefon, numărul de fax și adresa electronică.

   6. Lista documentelor atașate

    Se înscriu datele de identificare ale documentelor care se anexează la cererea de atribuire a numărului de înregistrare în sistemul informatic.

   7. Se înscriu numele și prenumele, funcția, se aplică ștampila și se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau reprezentantul desemnat de acesta în relațiile cu autoritatea vamală.

    Data: Se înscrie data completării cererii.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û