OMEF 2123 2009

Order 2123/2009 MF - Befehl 2123/2009 MF

keylinks: SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

Ordin nr. 2123 din 22/06/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 26/06/2009, Intrare in vigoare: 26.06.2009

 

    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și brokerii de asigurare/reasigurare, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2009 în formatul și la termenele prevăzute în reglementările emise de Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

 

   Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iulie 2008.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 
 
 
 

ANEXĂ
 

    SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici 

   CAPITOLUL I
 

   A. Norme metodologice privind întocmirea și verificarea raportărilor contabile ale operatorilor economici la 30 iunie 2009

   1. Generalități

    Operatorii economici, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2009 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

    Operatorii economici pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

   2. Prezentarea și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2009

    Persoanele juridice vor întocmi și vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

   a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

   b) Contul de profit și pierdere (cod 20);

   c) Date informative (cod 30).

    Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea operatorului economic.

    Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării unității și, în consecință, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, unitatea fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

    Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 și 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare.

    În cazul în care unitatea desfășoară mai multe activități, se va trece codul activității preponderente, care definește profilul unității (respectiv codul clasei CAEN al activității preponderente).

    Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

    Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2009, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar- contabile aferente perioadei de raportare.

    Formularul "Contul de profit și pierdere" cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2009.

    Datele care se raportează în formularul "Contul de profit și pierdere" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare. Rândul 63 se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

    Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 16 "Salarii și indemnizații", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La același rând se va cuprinde și contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

    Aceste informații sunt prezentate, de asemenea, la rândul 30 din formularul "Date informative" (cod 30).

    În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

    La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare, care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

    Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

   - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, vor verifica și vor centraliza balanțele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2009.

    Societățile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, care desfășoară activitate și au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele și soldurile exprimate în valută, din balanțele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar din ultima zi a perioadei de raportare, și le vor centraliza cu balanța de verificare întocmită pentru operațiunile economico-financiare desfășurate în țară.

    În situația în care operațiunile subunităților proprii în străinătate au fost evidențiate în cursul perioadei atât în valută, cât și în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la 30 iunie 2009 ale persoanei juridice din țară vor fi preluate ca atare soldurile și rulajele conturilor, exprimate în lei.

    Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2009, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

    Programul de asistență este pus la dispoziția operatorilor economici gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinanțe.ro

    Operatorii economici vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2009, însoțită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență, semnate și ștampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum și o copie a balanței de verificare a conturilor sintetice.

    Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2009 se vor completa în lei (RON).

    Persoanele juridice care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2009 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2009, urmând să depună o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entității:

   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

   - adresa și numărul de telefon;

   - numărul de înregistrare la registrul comerțului;

   - codul unic de înregistrare;

   - capitalul social.

    O declarație similară vor depune și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

   3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2009

    Raportările contabile la 30 iunie 2009, precum și declarațiile operatorilor economici care nu au desfășurat activitate sau se află în curs de lichidare se vor depune până cel mai târziu la 14 august 2009.

    Nedepunerea dischetelor și a raportărilor contabile listate, semnate și ștampilate, sau a declarațiilor menționate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2009 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

   4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2009 de către operatorii economici se efectuează folosind planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

   B. Nomenclator - forme de proprietate

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Codul                                         Denumirea

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 10    PROPRIETATE DE STAT

 11    Regii autonome

 12    Societăți comerciale cu capital integral de stat

 13    Alte unități economice de stat netransformate în societăți comerciale sau regii autonome

 14    Companii și societăți naționale

 20    PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat)

       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

 21    Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin

 22    Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin

 23    Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton

 24    Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin

       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)

 25    Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin

 26    Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin

 27    Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton

 28    Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin

 30    PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton

       și străin, privat străin, societăți agricole)

 31    Societăți comerciale în nume colectiv

 32    Societăți comerciale în comandită simplă

 33    Societăți comerciale în comandită pe acțiuni

 34    Societăți comerciale pe acțiuni

 35    Societăți comerciale cu răspundere limitată

 36    Societăți agricole

 37    Societăți comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2009

 40    PROPRIETATE COOPERATISTĂ

 41    Cooperative de consum

 42    Cooperative meșteșugărești

 43    Cooperative și asociații agricole netransformate

 44    Cooperative de credit

 50    PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți comerciale aparținând organizațiilor și instituțiilor

       politice și obștești)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

   CAPITOLUL II
  Conținutul de informații al formularelor de raportare
contabilă la data de 30 iunie 2009

   

Județul ....................................|_|_|         Forma de proprietate ..................................|_|_|

Entitate ........................................         Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea ........., sectorul ........,         (denumire clasă CAEN) ......................................

str. .................. nr. ......, bl. ........,         Cod clasă CAEN ....................................|_|_|_|_|

sc. ..................., ap. ....................         Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon .............., fax .....................

  Număr din registrul comerțului ..................

 

    SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

   

┌─────┐

│ 10  │                                                                                             - lei -

├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐

│                                                                           │       │      Sold la:       │

│                           Denumirea elementului                           │  Nr.  ├──────────┬──────────┤

│                                                                           │  rd.  │1.01.2009 │30.06.2009│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│                                     A                                     │       │    1     │    2     │

├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  A.   │ACTIVE IMOBILIZATE                                                 │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤          │          │

│       │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                                         │  01   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE                                          │  02   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE                                        │  03   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                          │  04   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  B.   │ACTIVE CIRCULANTE                                                  │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤          │          │

│       │I. STOCURI                                                         │  05   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │II. CREANȚE                                                        │  06   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                                    │  07   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI                                       │  08   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                           │  09   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  C.   │CHELTUIELI ÎN AVANS                                                │  10   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  D.   │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ               │  11   │          │          │

│       │DE PÂNĂ LA UN AN                                                   │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  E.   │ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)│  12   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  F.   │TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)                   │  13   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  G.   │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE   │  14   │          │          │

│       │UN AN                                                              │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  H.   │PROVIZIOANE                                                        │  15   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  I.   │VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:                         │  16   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- subvenții pentru investiții                                      │  17   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- venituri înregistrate în avans                                   │  18   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  J.   │CAPITAL ȘI REZERVE                                                 │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤          │          │

│       │I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                               │  19   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- capital subscris vărsat                                          │  20   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- capital subscris nevărsat                                        │  21   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- patrimoniul regiei                                               │  22   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │II. PRIME DE CAPITAL                                               │  23   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │III. REZERVE DIN REEVALUARE                                        │  24   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │IV. REZERVE                                                        │  25   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │ACȚIUNI PROPRII                                                    │  26   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii            │  27   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii             │  28   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)      │SOLD C                 │  29   │          │          │

│       │                                           ├───────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │                                           │SOLD D                 │  30   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI    │SOLD C                 │  31   │          │          │

│       │FINANCIAR                                  ├───────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │                                           │SOLD D                 │  32   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Repartizarea profitului                                            │  33   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │CAPITALURI PROPRII - TOTAL                                         │  34   │          │          │

│       │(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)                          │       │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Patrimoniul public                                                 │  35   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │                  CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)                 │  36   │          │          │

└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

  

Administrator,                                         Întocmit

Numele și prenumele ...........................        Numele și prenumele ...............................

  Semnătura .....................................        Calitatea .........................................

Ștampila unității                                      Semnătura .........................................

                                                       Nr. de înregistrare în organismul

                                                       profesional .......................................

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2009 se completează astfel:

   - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

    CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2009

   

┌─────┐

│ 20  │                                                                                             - lei -

├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐

│                                                                           │       │ Realizări aferente  │

│                                                                           │       │    perioadei de     │

│                          Denumirea indicatorilor                          │Nr. rd.│      raportare      │

│                                                                           │       ├──────────┬──────────┤

│                                                                           │       │Precedentă│ Curentă  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│                                     A                                     │   B   │    1     │    2     │

├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  1.   │Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)                               │  01   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Producția vândută                                                  │  02   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Venituri din vânzarea mărfurilor                                   │  03   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de │  04   │          │          │

│       │activitate îl constituie leasingul                                 │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri    │  05   │          │          │

│       │nete                                                               │       │          │          │

├───────┼────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  2.   │Variația stocurilor de produse finite și    │Sold C                │  06   │          │          │

│       │a producției în curs de execuție            ├──────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │                                            │Sold D                │  07   │          │          │

├───────┼────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  3.   │Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii      │  08   │          │          │

│       │și capitalizată                                                    │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  4.   │Alte venituri din exploatare                                       │  09   │          │          │

├───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                                        │  10   │          │          │

│    (rd. 01+06-07+08+09)                                                   │       │          │          │

├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  5.   │a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile        │  11   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Alte cheltuieli materiale                                          │  12   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)                     │  13   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │c) Cheltuieli privind mărfurile                                    │  14   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  6.   │Cheltuieli cu personalul    (rd. 16+17), din care:                 │  15   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │a) Salarii și indemnizații                                         │  16   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială                  │  17   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  7.   │a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și          │  18   │          │          │

│       │necorporale (rd. 19-20)                                            │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │a. 1) Cheltuieli                                                   │  19   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │a. 2) Venituri                                                     │  20   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │b) Ajustări de valoare privind activele circulante                 │  21   │          │          │

│       │(rd. 22-23)                                                        │       │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │b. 1) Cheltuieli                                                   │  22   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │b. 2) Venituri                                                     │  23   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  8.   │Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)                       │  24   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe                        │  25   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate     │  26   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate         │  27   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de        │  28   │          │          │

│       │entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul   │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)                         │  29   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Cheltuieli                                                       │  30   │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Venituri                                                         │  31   │          │          │

├───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                                       │  32   │          │          │

│    (rd. 11 la 15+18+21+24+29)                                             │       │          │          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│    PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                 │  33   │          │          │

├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤       │          │          │

│       │- Profit (rd. 10-32)                                               │       │          │          │

│       ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Pierdere (rd. 32-10)                                             │  34   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  9.   │Venituri din interese de participare                               │  35   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate           │  36   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  10.  │Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din     │  37   │          │          │

│       │activele imobilizate                                               │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate           │  38   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  11.  │Venituri din dobânzi                                               │  39   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate           │  40   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Alte venituri financiare                                           │  41   │          │          │

├───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   VENITURI FINANCIARE - TOTAL                                             │  42   │          │          │

│   (rd. 35+37+39+41)                                                       │       │          │          │

├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  12.  │Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și            │  43   │          │          │

│       │investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 44-45)  │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Cheltuieli                                                       │  44   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Venituri                                                         │  45   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  13.  │Cheltuieli privind dobânzile                                       │  46   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- din care cheltuielile în relația cu entitățile afiliate          │  47   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │Alte cheltuieli financiare                                         │  48   │          │          │

├───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                                           │  49   │          │          │

│   (rd. 43+46+48)                                                          │       │          │          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                    │  50   │          │          │

├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤       │          │          │

│       │- Profit (rd. 42-49)                                               │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Pierdere (rd. 49-42)                                             │  51   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  14.  │ PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                 │  52   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤       │          │          │

│       │- Profit (rd. 10+42-32-49)                                         │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Pierdere (rd. 32+49-10-42)                                       │  53   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  15.  │Venituri extraordinare                                             │  54   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  16.  │Cheltuieli extraordinare                                           │  55   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  17.  │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:              │  56   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤       │          │          │

│       │- Profit (rd. 54-55)                                               │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Pierdere (rd. 55-54)                                             │  57   │          │          │

├───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                                          │  58   │          │          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                                        │  59   │          │          │

├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                    │  60   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤       │          │          │

│       │- Profit (rd. 58-59)                                               │       │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Pierdere (rd. 59-58)                                             │  61   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  18.  │Impozitul pe profit                                                │  62   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  19.  │Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus                │  63   │          │          │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  20.  │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:            │  64   │          │          │

├───────┼────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤       │          │          │

│       │- Profit (rd. 60-62-63)                     │                      │       │          │          │

├───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│       │- Pierdere                                  │                      │  65   │          │          │

│       │(rd. 61+62+63);                             │                      │       │          │          │

│       │(rd. 62+63-60)                              │                      │       │          │          │

└───────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

  

Administrator,                                  Întocmit,

Numele și prenumele ......................      Numele și prenumele ..............................

Semnătura ................................      Calitatea ........................................

Ștampila unității                               Semnătura ........................................

                                                Nr. de înregistrare în organismul profesional .............

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2009 se completează astfel:

   - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

    DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2009

   

┌────┐

│ 30 │                                                                                                         - lei -

├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┬─────────────┐

│                                                                         │Nr.│      Nr. unități       │    Sume     │

│I. Date privind rezultatul înregistrat                                   │rd.├────────────────────────┼─────────────┤

│                                                                         │   │           1            │      2      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Unități care au înregistrat profit                                       │01 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Unități care au înregistrat pierdere                                     │02 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┬──────────┴─────────────┤

│                                                                         │   │             │       Din care:        │

│II. Date privind plățile restante                                        │Nr.│    Total    ├──────────┬─────────────┤

│                                                                         │rd.│  Col. 2+3   │  Pentru  │   Pentru    │

│                                                                         │   │   curentă   │activitate│activitate de│

│                                                                         │   │             │          │ investiții  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│                       A                                                 │ B │      1      │    2     │      3      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:                │03 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:                     │04 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│          - peste 30 de zile                                             │05 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│          - peste 90 de zile                                             │06 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│          - peste 1 an                                                   │07 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total          │08 │             │          │             │

│(rd. 09 la 13), din care:                                                │   │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de               │09 │             │          │             │

│angajatori, salariați și alte persoane asimilate                         │   │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate             │10 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- contribuția pentru pensia suplimentară                                 │11 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj                   │12 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- alte datorii sociale                                                   │13 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte          │14 │             │          │             │

│fonduri                                                                  │   │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Obligații restante față de alți creditori                                │15 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat       │16 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale       │17 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la              │18 │             │          │             │

│21), din care:                                                           │   │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- restante după 30 de zile                                               │19 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- restante după 90 de zile                                               │20 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│- restante după 1 an                                                     │21 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤

│Dobânzi restante                                                         │22 │             │          │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┴──────────┼─────────────┤

│III. Număr mediu de salariați                                            │Nr.│     30 iunie 2008      │30 iunie 2009│

│                                                                         │rd.│                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│                                    A                                    │ B │           1            │      2      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Număr mediu de salariați                                                 │23 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┴─────────────┤

│IV. Plăți de dobânzi și redevențe                                        │Nr.│                 Sume                 │

│                                                                         │rd.│                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│                                    A                                    │ B │                  1                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române         │24 │                                      │

│către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale               │   │                                      │

│Uniunii Europene, din care:                                              │   │                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│- impozitul datorat la bugetul de stat                                   │25 │                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române         │26 │                                      │

│către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre        │   │                                      │

│ale Uniunii Europene, din care:                                          │   │                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│- impozitul datorat la bugetul de stat                                   │27 │                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către       │28 │                                      │

│persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale          │   │                                      │

│Uniunii Europene, din care:                                              │   │                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│- impozitul datorat la bugetul de stat                                   │29 │                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│                                    A                                    │ B │                  1                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│V. Tichete de masă                                                       │Nr.│                 Sume                 │

│                                                                         │rd.│                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────────┤

│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților                  │30 │                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┬─────────────┤

│                                    A                                    │ B │           1            │      2      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│                                                                         │Nr.│     30 iunie 2008      │30 iunie 2009│

│                                                                         │rd.│                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│VI. Cheltuieli de inovare **) - total                                    │31 │                        │             │

│(rd. 32 la 34), din care:                                                │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei                   │32 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei        │33 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei                   │34 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│VII. Alte informații                                                     │Nr.│     30 iunie 2008      │30 iunie 2009│

│                                                                         │rd.│                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:           │35 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare,        │36 │                        │             │

│alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute    │   │                        │             │

│(rd. 37 la 41), din care:                                                │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni cotate                                                         │37 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni necotate                                                       │38 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- părți sociale                                                          │39 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- obligațiuni                                                            │40 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de        │41 │                        │             │

│SIF-uri)                                                                 │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Creanțe imobilizate, în sume brute                                       │42 │                        │             │

│(rd. 43 + 44), din care:                                                 │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)                               │43 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                            │44 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi       │45 │                        │             │

│asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)                    │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)  │46 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului  │47 │                        │             │

│(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)│   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)              │48 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Dobânzi de încasat (ct. 5187)                                            │49 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508)    │50 │                        │             │

│(rd. 51 la 55), din care:                                                │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni cotate                                                         │51 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni necotate                                                       │52 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- părți sociale                                                          │53 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- obligațiuni                                                            │54 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de        │55 │                        │             │

│SIF-uri)                                                                 │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                 │56 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:                        │57 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei (ct. 5311)                                                      │58 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută (ct. 5314)                                                   │59 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Conturi curente la bănci în lei și în valută                             │60 │                        │             │

│(rd. 61 + 62), din care:                                                 │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei (ct. 5121)                                                      │61 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută (ct. 5124)                                                   │62 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:     │63 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în    │64 │                        │             │

│lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                             │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)    │65 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:     │66 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în      │67 │                        │             │

│sume brute (ct. 161 + 1681)                                              │   │                        │             │

│(rd. 68 + 69), din care:                                                 │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei                                                                 │68 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută                                                              │69 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente          │70 │                        │             │

│(ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:        │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei                                                                 │71 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută                                                              │72 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente          │73 │                        │             │

│(ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:        │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei                                                                 │74 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută                                                              │75 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 +       │76 │                        │             │

│1622 + 1627 + din ct. 1682)                                              │   │                        │             │

│(rd. 77 + 78), din care:                                                 │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei                                                                 │77 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută                                                              │78 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din           │79 │                        │             │

│ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:                                       │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei                                                                 │80 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută                                                              │81 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)            │82 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686    │83 │                        │             │

│+ 1687) (rd. 84 + 85), din care:                                         │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în lei                                                                 │84 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- în valută                                                              │85 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi     │86 │                        │             │

│asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)         │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423  │87 │                        │             │

│+ 424 + 426 + 427 + 4281)                                                │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului│88 │                        │             │

│(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)      │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 +     │89 │                        │             │

│473 + 269 + 509)                                                         │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                           │90 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       │91 │                        │             │

│(rd. 92 la 94), din care:                                                │   │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni cotate                                                         │92 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- acțiuni necotate                                                       │93 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│- părți sociale                                                          │94 │                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii                   │Nr.│     30 iunie 2008      │30 iunie 2009│

│                                                                         │rd.│                        │             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────┼─────────────┤

│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                    │95 │                        │             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────┴─────────────┘

 

   

Administrator,                                             Întocmit

Numele și prenumele ......................                 Numele și prenumele .................................

                                                           Calitatea ...........................................

Semnătura ................................                 Semnătura ...........................................

Ștampila unității                                          Nr. de înregistrare în organismul profesional .......

 

    Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

    Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2009 se completează astfel:

   - directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

    ___________

   *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

   **) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267 din 14 august 2004.