ordin 2578 2009 ANAF

Order 2578/2009 ANAF - Befehl 2578/2009 ANAF

keylinks: Normele privind accesul operatorilor economici la aplicația națională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, ANEXĂ

 

Ordin nr. 2578 din 01/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicația națională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 07/10/2009

 

    Având în vedere Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului,

    în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

 

    vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la aplicația națională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, aplicabil pe teritoriul României și al Uniunii Europene.

 

   Art. 2. - Normele privind accesul operatorilor economici la aplicația națională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 
 
 
 

 

ANEXĂ
 

ANEXĂ

Normă din 01/10/2009 privind accesul operatorilor economici la aplicația națională ICS-RO
pentru Sistemul de control al importului, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 07/10/2009

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   1. Sistemul de control al importului (ICS) este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigură gestiunea datelor din declarațiile sumare de intrare și contribuie la sporirea siguranței și securității lanțului logistic internațional privind circulația mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al Comunității.

   2. Depunerea declarației sumare de intrare, în format electronic, la autoritatea vamală se poate face de orice operator economic*) ce va fi autorizat pentru accesul la aplicația ICS-RO, aplicație națională pentru Sistemul de control al importului, conform prezentelor norme.

   3. Soluțiile tehnice privind accesul operatorilor economici la aplicația ICS-RO sunt următoarele:

   a) conectarea securizată la o interfață web a aplicației ICS-RO, denumită în continuare soluția de conectare DTI (Direct Trader Input), care permite:

   (1) introducerea/actualizarea datelor din declarația sumară de intrare;

   (2) încărcarea datelor privind declarația sumară de intrare în aplicația ICS-RO dintr-un fișier XML generat de aplicațiile proprii ale operatorilor economici, cu respectarea formatului și structurilor aferente mesajelor definite și publicate de Autoritatea Națională a Vămilor pe site-ul propriu, secțiunea "e-Customs/ ICS/Conectare la Sistemul Informatic";

   b) schimbul securizat de mesaje electronice dintre aplicațiile proprii ale operatorilor economici și aplicația ICS-RO, denumit în continuare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului și structurilor aferente mesajelor definite și publicate de Autoritatea Națională a Vămilor pe site-ul propriu, secțiunea "e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic".

   4. Autorizarea accesului operatorilor economici la aplicația ICS-RO se face conform procedurii privind soluția de conectare DTI sau procedurii privind soluția de conectare EDI.

    *)Persoană care, în cadrul activităților sale profesionale, exercită activități reglementate de legislația vamală.


 

   CAPITOLUL II
  Procedura de autorizare a accesului la aplicația ICS-RO,
utilizând soluția DTI

 

   5. Această procedură se aplică în situația în care operatorii economici optează pentru soluția tehnică privind accesul la aplicația ICS-RO menționată la pct. 3 lit. a) alin. (1) și (2).

   6. Pentru utilizarea aplicației ICS-RO puse la dispoziția operatorilor economici care optează pentru soluția tehnică privind accesul la aplicația ICS-RO menționată la pct. 3 lit. a) alin. (1) și (2), este necesar ca aceștia să îndeplinească cerințele tehnice hardware și software prezentate în anexa nr. 1.

   A. Condiții de acces

   7. Accesul operatorilor economici la aplicația ICS-RO se realizează pe baza autorizației eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

   B. Dosarul de autorizare

   8. Autorizația de acces al operatorilor economici la aplicația ICS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, și cuprinde: denumirea operatorului economic care solicită autorizarea, adresa, numărul EORI, numele, prenumele și funcția persoanei care reprezintă legal operatorul economic.

    Cererea de autorizare se transmite la Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală, împreună cu:

   a) formularul unic de înregistrare în aplicația ICS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

   b) copie/traducere autorizată a contractului unic de reprezentare, în situația prevăzută la art. 36b alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;

   c) o declarație-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

   C. Emiterea autorizației de acces

   9. După verificarea documentelor menționate la paragraful B, se întocmește autorizația de acces al operatorilor economici la aplicația ICS-RO, în două exemplare, și se semnează de directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului gestiunea calității datelor din cadrul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

    Autorizația de acces conține datele de identificare ale titularului. Certificatul digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația ICS-RO unic alocat pentru fiecare operator economic), numele utilizatorului și parola aferentă vor fi transmise la adresa de e-mail înscrisă în anexa nr. 3.

   10. După obținerea autorizației de acces la aplicația ICS-RO, titularul acesteia va depune o copie împreună cu lista persoanelor desemnate să acceseze/să utilizeze aplicația la fiecare direcție județeană pentru accize și operațiuni vamale/birou vamal pe lângă care își va desfășura activitatea, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

   11. În baza documentelor depuse, direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal creează conturi de utilizatori pentru persoanele desemnate și asigură drepturi de acces conform solicitărilor din anexa nr. 4.

   12. Persoanele desemnate să utilizeze aplicația ICS-RO au obligația să își schimbe parolele de acces după prima conectare.

   D. Suspendarea/Anularea autorizației de acces

   13. Autoritatea Națională a Vămilor poate suspenda sau anula autorizația de acces în situația în care:

   a) emiterea acesteia s-a făcut pe baza unor date sau informații incorecte, iar solicitantul avea cunoștință ori trebuia să aibă cunoștință de acest fapt;

   b) una sau mai multe dintre condițiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

   c) la solicitarea titularului;

   d) titularul nu respectă regulile de funcționare, securitate și confidențialitate a datelor impuse de sistemul informatic vamal.

    Decizia de suspendare sau anulare a autorizației de acces conține data de la care măsura intră în vigoare, motivul suspendării/anulării și este transmisă titularului.

   14. Autoritatea Națională a Vămilor nu suspendă autorizația de acces în cazurile în care titularul își îndeplinește obligațiile într-un termen stabilit de aceasta.

    În cazul în care autorizația a fost suspendată, o nouă autorizație poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea celei inițiale, prin reluarea procedurii de autorizare privind soluția de conectare DTI, descrisă în prezentele norme.

   E. Actualizarea datelor privind autorizația de acces

   15. Autorizația de acces al operatorilor economici la aplicația ICS-RO se actualizează atunci când:

   a) titularul prezintă date sau informații referitoare la extinderea activității la noi direcții județene pentru accize și operațiuni vamale/birouri vamale, la suspendarea activității la una/unul dintre direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale/birourile vamale transmise anterior, la personalul desemnat să utilizeze aplicația ICS-RO etc.;

   b) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

   16. Pentru extinderea autorizației de acces pentru alte direcții județene pentru accize și operațiuni vamale/birouri vamale, titularul va depune la Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor o cerere completată conform anexei nr. 7 și la direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal solicitată/solicitat anexa nr. 4 actualizată.

   17. Pentru actualizarea listei persoanelor desemnate, titularul autorizației de acces va depune la direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal solicitată/solicitat anexa nr. 4 modificată.

 

   CAPITOLUL III
  Procedura de autorizare a accesului la aplicația ICS-RO,
utilizând soluția EDI

 

   18. Această procedură se aplică în situația în care operatorii economici optează pentru soluția tehnică privind accesul la aplicația ICS-RO menționată la pct. 3 lit. b).

   19. Pentru accesul la aplicația ICS-RO, operatorii economici care optează pentru soluția tehnică menționată la pct. 3 lit. b) trebuie să îndeplinească cerințele tehnice hardware și software prezentate în anexa nr. 1 bis.

   F. Condiții de acces

   20. Accesul operatorilor economici la aplicația ICS-RO se realizează pe baza autorizației eliberate de Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală și a unui protocol de cooperare tehnică încheiat în prealabil între operatorul economic și Autoritatea Națională a Vămilor. Protocolul standard de cooperare tehnică va fi publicat pe site-ul Autorității Naționale a Vămilor.

   G. Dosarul de autorizare

   21. Dosarul de autorizare cuprinde cererea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 și formularul de înregistrare în ICS-RO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Dosarul de autorizare se transmite la Autoritatea Națională a Vămilor, Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

   H. Emiterea autorizației de acces

   22. Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală verifică documentele menționate la paragraful G. În termen de 15 zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, între Autoritatea Națională a Vămilor și solicitant se va încheia protocolul de cooperare tehnică privind conectarea aplicației solicitantului la aplicația ICS-RO.

   23. Autorizația de acces se emite numai după îndeplinirea condițiilor asumate de părți prin protocolul de cooperare tehnică. Autorizația de acces se eliberează în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, și se semnează de directorul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor. Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului gestiunea calității datelor din cadrul Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.

    Autorizația de acces conține datele de identificare ale titularului. Adresa de acces la aplicația ICS-RO, certificatul digital (fișier care asigură accesul criptat și securizat la aplicația ICS-RO unic alocat pentru fiecare operator economic), numele utilizatorului și parola aferentă vor fi transmise la adresa de e-mail înscrisă în anexa nr. 3.

   I. Suspendarea/Anularea autorizației de acces

   24. Autoritatea Națională a Vămilor poate suspenda sau anula autorizația în situația în care:

   a) emiterea acesteia s-a făcut pe baza unor date sau informații incorecte, iar solicitantul avea cunoștință ori trebuia să aibă cunoștință de acest fapt;

   b) una sau mai multe dintre condițiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

   c) la solicitarea titularului;

   d) titularul nu respectă obligațiile stabilite prin protocolul încheiat.

    Decizia de suspendare sau anulare a autorizației conține data de la care măsura intră în vigoare, motivul suspendării/anulării și este transmisă titularului.

   25. Autoritatea Națională a Vămilor nu suspendă autorizația în cazurile în care titularul își îndeplinește obligațiile într-un termen stabilit de aceasta.

    În cazul în care autorizația a fost suspendată, o nouă autorizație poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea celei inițiale, prin reluarea procedurii de autorizare privind soluția de conectare EDI, descrisă în prezentele norme, și, după caz, cu actualizarea protocolului.

   J. Actualizarea datelor privind autorizația de acces

   26. Autorizația de acces al operatorilor economici la aplicația ICS-RO se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

 

   CAPITOLUL IV
  Dispoziții finale

 

   27. Solicitantul depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicația ICS-RO.

   28. Instrucțiunile de conectare și manualul de utilizare destinate operatorilor economici autorizați să utilizeze aplicația ICS-RO prin soluția de conectare DTI sunt disponibile pe site-ul Autorității Naționale a Vămilor www.customs.ro, secțiunea "e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic".

   29. Adresa de acces la aplicația ICS-RO pentru operatorii economici care au optat pentru soluția de conectare EDI este furnizată de Autoritatea Națională a Vămilor în autorizația pentru accesul la aplicația ICS-RO (anexa nr. 6)

   30. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizației se va transmite, în scris, Autorității Naționale a Vămilor, iar în cazul operatorilor economici care au optat pentru soluția (soluțiile) tehnică(e) de la pct. 3 lit. a) alin. (1) și (2) și direcției județene pentru accize și operațiuni vamale/biroului vamal (pentru situația în care sunt modificări privind personalul desemnat să utilizeze sistemul informatic). Modificările sunt transmise de titular în termen de 24 de ore de la producerea lor, cu completarea corespunzătoare a formularelor aferente.

   31. Autoritatea Națională a Vămilor informează operatorii economici, prin publicații pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la ICS-RO.

   32. Anexele nr. 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezentele norme. 

ANEXA Nr. 1
la norme 

    CERINȚE TEHNICE
pentru utilizarea aplicației ICS-RO

   

[] Hardware
   [] Pentium IV
      - 1 M RAM
      - 40 G HDD
      - USB
   [] Conexiune internet stabilă (512 Kbps sau superioară), nerecomandat dial-up
   [] Imprimantă laser (600 dots/inch)
[] Software
   [] Windows 2000 sau XP
   [] Internet Explorer versiunea 6.0 și 7.0 sau Mozilla Firefox 3.01
   [] Java Runtime Environment versiunea 1.4.2 sau superioară (disponibil pe site-ul SUN)
   [] Acrobat Reader PDF - versiunea 6.0 sau superioară (opțional)
 

ANEXA Nr. 1 bis
la norme 

    CERINȚE TEHNICE
pentru accesul la aplicația ICS-RO

   

[] Hardware
   [] Conexiune internet stabilă (512 Kbps sau superioară)
[] Software
   [] Aplicație proprie care să interacționeze cu aplicația ICS-RO prin schimbul de mesaje electronice
care să respecte formatul și structura impuse de Autoritatea Națională a Vămilor
 

ANEXA Nr. 2
la norme 

    Nr. .................. din ..................

    Către Autoritatea Națională a Vămilor,

    Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală 

    CERERE DE AUTORIZARE
pentru acces la aplicația ICS-RO 

    Denumirea .............................................................................................,

    EORI*) ................................................................................................,

    cu sediul în ..........................................................................................,

    adresa ................................................................................................,

    reprezentată legal de**) ..............................................................................,

    având funcția de**) ...................................................................................,

    solicităm autorizarea pentru accesul la aplicația ICS-RO prin utilizarea următoarei/următoarelor soluții tehnice de acces:

   a) DTI

   1. [] introducerea/actualizarea datelor din declarația sumară de intrare;

   2. [] încărcarea datelor dintr-un fișier XML generat de propriile aplicații;

   b) EDI

    [] schimb securizat de mesaje electronice între aplicația proprie și aplicația ICS-RO. 

    Numele, prenumele, funcția
........................................................ 

    Semnătura și ștampila
.......................................................

    ___________

    *)EORI - numărul de înregistrare și identificare al operatorului economic/persoanei fizice.

    **) Se completează cu numele, prenumele și funcția persoanei care reprezintă legal operatorul economic. 

ANEXA Nr. 3
la norme

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN ICS-RO                      │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE SOLICITANT                   │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│EORI                                  │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ADRESĂ                                │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│COD POȘTAL (ZIP)                      │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ORAȘ/LOCALITATE                       │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│SECTOR/JUDEȚ                          │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ȚARĂ                                  │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│TELEFON                               │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│FAX                                   │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│E-MAIL                                │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│NUME/PRENUME REPREZENTANT LEGAL*)     │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│IP Public**)                          │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│SOLICIT ACCESUL ÎN CALITATE DE:       │[] PERSOANĂ care introduce mărfurile pe│
│                                      │   teritoriul vamal al Comunității     │
│                                      ├───────────────────────────────────────┤
│                                      │[] REPREZENTANT                        │
│                                      ├───────────────────────────────────────┤
│                                      │[] TRANSPORTATOR                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│DATA INTRODUCERII ÎN ICS-RO           │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│DATA IEȘIRII DIN ICS-RO               │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│SEMNĂTURĂ                             │                                       │
│ȘTAMPILĂ                              │                                       │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
 

   *) Se completează cu numele și prenumele reprezentantului legal al operatorului economic.

   **) Se completează cu IP-ul public al stației de pe care se dorește conectarea la ICS-RO, în cazul soluției tehnice de conectare EDI. 

ANEXA Nr. 4
la norme 

    LISTA
direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale/birourilor
vamale pe lângă care se dorește autorizarea și a persoanelor
desemnate să utilizeze aplicația ICS-RO
*)

   

┌────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. │             DJAOV/Birou vamal              │Persoane desemnate│          Valabilitate**)           │
│crt.├─────────────┬──────────────────────────────┼─────────┬────────┼───────────────┬───────────────┬────┤
│    │     Cod     │           Denumire           │  Nume   │Prenume │Data de început│Data de sfârșit│    │
│    │             │                              │         │        │  zz/ll/aaaa   │  zz/ll/aaaa   │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O.V. BRAȘOV - RODRVBV0                                                                   │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│ 1. │ROBV0300     │ALBA IULIA                    │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 2. │ROBV0900     │BRAȘOV                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 3. │ROBV5600     │MIERCUREA-CIUC                │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 4. │ROBV5610     │ODORHEIU SECUIESC             │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 5. │ROBV7820     │SFÂNTU GHEORGHE               │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 6. │ROBV7910     │SIBIU - AEROPORT              │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 7. │ROBV7900     │SIBIU                         │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 8. │ROBV8820     │TÂRGU MUREȘ - AEROPORT        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│ 9. │ROBV8800     │TÂRGU MUREȘ                   │         │        │               │               │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O.V. BUCUREȘTI - RODRVBU0                                                                │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│10. │ROBU1030     │OTOPENI CĂLĂTORI              │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│11. │ROBU1040     │BĂNEASA - AEROPORT            │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│12. │ROBU1200     │ANTREPOZITE                   │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│13. │ROBU1400     │TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII          │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│14. │ROBU3910     │GIURGIU                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│15. │ROBU1380     │POȘTĂ                         │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│16. │ROBU3980     │ZONA LIBERĂ GIURGIU           │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│17. │ROBU7100     │PLOIEȘTI                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│18. │ROBU8600     │TÂRGOVIȘTE                    │         │        │               │               │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O. V. CLUJ - RODRVCJ0                                                                    │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│19. │ROCJ0400     │BISTRIȚA                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│20. │ROCJ1800     │CLUJ-NAPOCA                   │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│21. │ROCJ1810     │CLUJ-NAPOCA - AEROPORT        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│22. │ROCJ9700     │ZALĂU                         │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│23. │ROCJ0500     │BAIA MARE                     │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│24. │ROCJ4310     │HALMEU                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│25. │ROCJ6580     │ORADEA - AEROPORT             │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│26. │ROCJ6570     │ORADEA                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│27. │ROCJ7810     │SATU MARE                     │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│28. │ROCJ8000     │SIGHET                        │         │        │               │               │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O.V. CRAIOVA - RODRVCR0                                                                  │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│29. │ROCR0310     │ALEXANDRIA                    │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│30. │ROCR1700     │CALAFAT                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│31. │ROCR1720     │BECHET                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│32. │ROCR2000     │CORABIA                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│33. │ROCR2100     │CRAIOVA                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│34. │ROCR2110     │CRAIOVA - AEROPORT            │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│35. │ROCR7000     │PITEȘTI                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│36. │ROCR7700     │RÂMNICU VÂLCEA                │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│37. │ROCR8210     │SLATINA                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│38. │ROCR8810     │TÂRGU JIU                     │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│39. │ROCR9100     │TURNU MĂGURELE                │         │        │               │               │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O.V. CONSTANȚA - RODRVCT0                                                                │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│40. │ROCT1710     │CĂLĂRAȘI                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│41. │ROCT1900     │CONSTANȚA-SUD AGIGEA          │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│42. │ROCT1970     │CONSTANȚA - PORT              │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│43. │ROCT5100     │MIHAIL KOGĂLNICEANU - AEROPORT│         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│44. │ROCT5400     │MANGALIA                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│45. │ROCT8220     │SLOBOZIA                      │         │        │               │               │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O.V. GALAȚI - RODRVGL0                                                                   │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│46. │ROGL0700     │BRĂILA                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│47. │ROGL0710     │ZONA LIBERĂ BRĂILA            │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│48. │ROGL1500     │BUZĂU                         │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│49. │ROGL3600     │FOCȘANI                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│50. │ROGL3610     │OANCEA                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│51. │ROGL3800     │GALAȚI                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│52. │ROGL3810     │ZONA LIBERĂ GALAȚI            │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│53. │ROGL3850     │GIURGIULEȘTI                  │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│54. │ROGL8900     │TULCEA                        │         │        │               │               │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O.V. IAȘI - RODRVIS0                                                                     │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│55. │ROIS0100     │ALBIȚA                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│56. │ROIS0600     │BACĂU                         │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│57. │ROIS0620     │BACĂU - AEROPORT              │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│58. │ROIS1600     │BOTOȘANI                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│59. │ROIS2700     │DORNEȘTI                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│60. │ROIS4660     │IAȘI - AEROPORT               │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│61. │ROIS4650     │IAȘI                          │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│62. │ROIS4800     │PAȘCANI                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│63. │ROIS4990     │SCULENI                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│64. │ROIS7400     │PIATRA-NEAMȚ                  │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│65. │ROIS8200     │SIRET                         │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│66. │ROIS8230     │SUCEAVA                       │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│67. │ROIS9610     │VASLUI                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│68. │ROIS1610     │STÂNCA COSTEȘTI               │         │        │               │               │    │
├────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┼────┤
│     D.R.A.O.V. TIMIȘOARA - RODRVTM0                                                                │    │
├────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────┼────┤
│69. │ROTM0200     │ARAD                          │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│70. │ROTM0230     │ARAD - AEROPORT               │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│71. │ROTM2300     │ZONA LIBERĂ CURTICI           │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│72. │ROTM8100     │DEVA                          │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│73. │ROTM5010     │JIMBOLIA                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│74. │ROTM5510     │MORAVIȚA                      │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│75. │ROTM7600     │REȘIȚA                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│76. │ROTM8720     │TIMIȘOARA - BAZĂ              │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│77. │ROTM8730     │TIMIȘOARA - AEROPORT          │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│78. │ROTM8750     │LUGOJ                         │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│79. │ROTM6100     │NAIDĂȘ                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│80. │ROCR7270     │PORȚILE DE FIER I             │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│81. │ROCR7280     │ORȘOVA                        │         │        │               │               │    │
├────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────┤
│82. │ROCR9000     │DROBETA-TURNU SEVERIN         │         │        │               │               │    │
└────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────┴────┘
 

    *) Se vor completa numai direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale/birourile vamale și utilizatorii operatorilor economici unde aceștia își desfășoară activitatea.

   **) Data de început/sfârșit, data de la/până la care operatorii economici vor utiliza sistemul ICS-RO pe lângă direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale/birourile vamale unde aceștia își desfășoară activitatea. 

ANEXA Nr. 5
la norme 

    DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
privind respectarea obligațiilor ce revin persoanelor autorizate
pentru accesul/utilizarea aplicației ICS-RO 

    Nr. ................/data ................ 

    Operatorul economic .........................................................., EORI*) ..............................., reprezentat legal prin ................................................................................................., având funcția de ................................................, se angajează:

    în calitate de persoană autorizată pentru accesul/utilizarea aplicației ICS-RO, cunoscând dispozițiile legale cu caracter general și special în materie de protecție a dreptului de proprietate, precum și sancțiunile aplicabile în cazul săvârșirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct și necondiționat obligațiile privitoare la utilizarea/accesul la aplicației/aplicația ICS-RO față de Autoritatea Națională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

   I. Obligațiile persoanei autorizate

    Ne angajăm, în calitate de persoane autorizate pentru accesul/utilizarea la aplicația/aplicației ICS-RO, să respectăm regulile impuse de Autoritatea Națională a Vămilor, singura în măsură să asigure aceste facilități, în condițiile pe care le consideră necesare.

    Față de cele de mai sus, ne obligăm:

   1. Condiții tehnice:

   a) să deținem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a aplicației ICS-RO;

   b) să deținem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea și funcționarea normală a aplicației ICS-RO;

   c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea și funcționarea normală a aplicației ICS-RO;

   d) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condițiile stabilite prin prezentele norme privind accesul la aplicația ICS-RO.

   2. Resursele umane:

   a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic și vamal capabil, să utilizeze aplicația ICS-RO;

   b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al aplicației ICS-RO cu privire la normele în vigoare.

   3. Confidențialitatea și securitatea datelor:

   a) să asigurăm utilizarea aplicației ICS-RO puse la dispoziție de Autoritatea Națională a Vămilor, la parametrii definiți de aceasta;

   b) să nu permitem accesul terților la aplicația ICS-RO;

   c) să nu utilizăm aplicația ICS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice;

   d) să nu distribuim aplicația ICS-RO altor persoane juridice sau fizice;

   e) să nu modificăm aplicația ICS-RO;

   f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la aplicația ICS-RO;

   g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

   h) să asiguram confidențialitatea datelor și informațiilor de care luăm cunoștință prin utilizarea aplicației ICS-RO.

   4. Asigurarea condițiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorității Naționale a Vămilor asupra activității desfășurate privind:

   a) respectarea obligațiilor referitoare la condițiile tehnice, comunicații și confidențialitatea și securitatea datelor;

   b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze aplicația ICS-RO și respectarea instrucțiunilor de lucru.

   II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Națională a Vămilor

    În cazul nerespectării obligațiilor asumate, am luat cunoștință că suntem pasibili de a suporta următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite:

   a) suspendarea temporară a autorizației de acces la aplicația ICS-RO pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;

   b) anularea autorizației de acces la aplicația ICS-RO.

    Autoritatea Națională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancțiunile acordate.

    Aplicarea sancțiunilor de către Autoritatea Națională a Vămilor nu exclude răspunderea civilă și penală a persoanei autorizate pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârșite. 

    Data ...................

   

                              Persoană autorizată
                              Funcția ..........................................
                              Numele și prenumele ..............................
                              Semnătura ........................................
 

    ___________

    *) EORI - numărul de înregistrare și identificare al operatorului economic. 

ANEXA Nr. 6
la norme 

    AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

    DIRECȚIA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ 

    Exemplar nr. ................... 

    AUTORIZAȚIE
pentru accesul la aplicația ICS-RO 

    Nr. ...................... din .................... 

   1. Denumirea și adresa solicitantului

    ........................................................................................................................

    ........................................................................................................................

    ........................................................................................................................

   2. EORI ................................................................................................................

    Prezenta autorizație s-a eliberat pentru accesul la aplicația ICS-RO prin:

   a) DTI

   1. [] introducerea/actualizarea datelor din declarația sumară de intrare;

   2. [] încărcarea datelor dintr-un fișier XML generat de propriile aplicații;

   b) EDI

    [] schimb securizat de mesaje electronice între aplicația proprie și aplicația ICS-RO. 

    Director,
............................................ 

ANEXA Nr. 7
la norme 

    CERERE DE EXTINDERE
pentru acces la aplicația ICS-RO 

    Denumirea ............................................................, EORI*) ............................................, cu sediul în ............................................................, adresa ............................................, reprezentată legal de**) ................................................, având funcția de**) ..............................., beneficiar al Autorizației de acces nr. ................................................................., solicităm extinderea autorizației de acces la DJAOV/Biroul vamal ................................................................................... 

    Numele, prenumele și funcția
........................................ 

    Semnătura și ștampila
........................................

    ___________

*) EORI - numărul de înregistrare și identificare al operatorului economic/persoanei fizice.

        **) Se completează cu numele, prenumele și funcția persoanei care reprezintă legal operatorul economic.

 

 

 

 sus ñ

 

 

 inapoi la ordine ANAF Û