OMFP 585 2005

Order 585/2005 MF - Befehl 585/2005 MF

keylinks: ANEXĂ

Ordin nr. 585 din 06/05/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 25/05/2005, Intrare in vigoare: 24.06.2005

 

   În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

    având în vedere dispozițiile art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare, cuprinse în anexa la prezentul ordin:

   1. Chitanță - MFP-ANAF cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de înseriere și de numerotare;

   2. Înștiințare de plată - MFP-ANAF cod 14.13.09.99;

   3. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor fiscale din anul curent - MFP-ANAF cod 14.13.45.99/a;

   4. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor fiscale din anul precedent - MFP-ANAF cod 14.13.45.99/b;

   5. Adeverință de primire a somației - MFP-ANAF cod 14.13.29.99;

   6. Proces-verbal privind comunicarea somației - MFP-ANAF cod 14.13.29.99/a;

   7. Notă privind compensarea obligațiilor fiscale - MFP-ANAF cod 14.13.41.99;

   8. Notă privind restituirea/rambursarea unor sume - MFP-ANAF cod 14.13.41.99/a;

   9. Proces-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului - MFP-ANAF cod 14.13.44.99;

   10. Adresă de înființare a popririi asigurătorie - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/b;

   11. Adresă de înființare a popririi asigurătorie asupra disponibilităților bănești - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/c;

   12. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile și Anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător - MFP-ANAF cod 14.13.13.99/a;

   13. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.34.99/a;

   14. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii - MFP-ANAF cod 14.13.02.99;

   15. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită - MFP-ANAF cod 14.13.39.99;

   16. Titlul executoriu - MFP-ANAF cod 14.13.30.99;

   17. Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu - MFP-ANAF cod 14.13.46.99;

   18. Somație - MFP-ANAF cod 14.13.28.99;

   19. Adresă de înființare a popririi - MFP-ANAF cod 14.13.12.99;

   20. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/a;

   21. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile și Anexa la procesul-verbal de sechestru - MFP-ANAF cod 14.13.13.99;

   22. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.34.99;

   23. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru - MFP-ANAF cod 14.13.14.99;

   24. Proces-verbal de predare-primire - MFP-ANAF cod 14.13.32.99;

   25. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.15.99;

   26. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.15.99/a;

   27. Proces-verbal de licitație pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.33.99;

   28. Proces-verbal de licitație pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP-ANAF cod 14.13.38.99/a;

   29. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a - formular cu regim special de înseriere și de numerotare;

   30. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de înseriere și de numerotare;

   31. Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite - MFP-ANAF cod 14.13.37.99;

   32. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită - MFP-ANAF cod 14.13.35.99;

   33. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită - MFP-ANAF cod 14.13.38.99;

   34. Proces-verbal de constatare a insolvabilității - MFP-ANAF cod 14.13.16.99;

   35. Borderou de adăugare-scădere a obligațiilor fiscale - MFP-ANAF cod 14.13.24.99.

 

Completat de Ordin nr. 951 din 04/07/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. (Anexa este reprodusă în facsimil.)
 

   Art. 3. - (1) Formularele se emit prin intermediul aplicațiilor informatice ale Ministerului Finanțelor Publice - Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, direcțiilor regionale vamale, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, precum și ale administrațiilor finanțelor publice și prin unități specializate în tipărirea acestora, conform modelelor prezentate în anexa la prezentul ordin, pe baza comenzilor unităților teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice - Agenției Naționale de Administrare Fiscală aprobate de Direcția economică și administrativă.

   (2) În cazul în care formularele se emit prin intermediul aplicațiilor informatice ale Ministerului Finanțelor Publice, organele emitente nu vor mai solicita formulare tipărite, cu excepția formularelor cu regim special.

 

   Art. 4. - Direcția generală de colectare a creanțelor bugetare, Direcția generală de inspecție fiscală, Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală a tehnologiei informației, Direcția economică și administrativă, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, direcțiile regionale vamale, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

   Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor  formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanțelor bugetului de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 și nr. 134 bis din 3 martie 2003, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 
 

 

 

ANEXĂ
 

                                                                                          MODEL

SIGLĂ           MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE                                    REGIM SPECIAL
          AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                             Seria .........

                                                       CHITANȚĂ nr. ...........2)
D.G.F.P. ......... A.F.P. ..............  Nume și prenume/denumire debitor ....................
Str. ...... Nr. .. Localitatea .........  Domiciliu/sediu în localitatea ......... Str. .......
În baza ................................  Nr. .., bl. .., sc. .., ap. .., sector/județ ........
       Unitatea de Trezorerie și          Alte date de identificare a debitorului3) ...........
         Contabilitate Publică
........................................

   În conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
s-au încasat:

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ Natura obligației bugetare │Numărul de evidență a plății4)│Termen de plată│  Suma (în lei)  │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
5) .......... restant/curent│   │ │  │ │   │     ││  │ │   │               │                 │
│                            │   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘   │               │                 │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Dobândă                     │   │ │  │ │   │     ││  │ │   │               │                 │
│                            │   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘   │               │                 │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Penalitate de întârziere    │   │ │  │ │   │     ││  │ │   │               │                 │
│                            │   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘   │               │                 │
├────────────────────────────┴──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│                           TOTAL                           │               │                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               (totalul sumei de lei în litere)

       Am plătit6) ............                                     Am primit7) ...........

___________
   1) Se vor menționa: denumirea documentului, numărul, data și emitentul.
   2) Se emite pentru fiecare creanță a bugetului de stal pe tipuri de impozite și scadențe.
   3) Se înscrie: codul de înregistrare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).
   4) Numărul de evidență a plății se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata
efectuată de contribuabil.
   5) Se va completa denumirea creanței principale reprezentând impozit, taxă contribuție ori
alt venit al bugetului de stat.
   6) Semnătura debitorului.
   7) Semnătura casierului.

Cod M.F.P. 14.13.11.99
Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.                                        Format A5/t1

   1. Denumire: Chitanță.
   2. Cod: 14.13.11.99.
   3. Format A5/t1.
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, în carnete de 100 de file,
copie și original, de culori diferite, înseriate.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 109 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de încasare.
   8. Circulă:
   - 1 exemplar la contribuabil (originalul)
   - 1 exemplar rămâne în carnet la emitent.
   9. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completă a carnetului.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                      D.G.F.P. ............../A.F.P. ....................
                      Str. ............. Nr. ... Localitatea ............
                      Persoana de contact .............. tel.: ..........
                      Nr. .................. data .......................

                               ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ nr. ........

   Nume și prenume/denumire debitor ...........................................................
   Domiciliu/sediu în localitatea ................... Str. ................ nr. .... bloc ....,
sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ........................................
   Alte date de identificare a debitorului1) ...................................

   Vă notificăm că figurați în evidențele fiscale ale unității noastre cu obligații de plată
restante, reprezentând:
┌────────────────────┬────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│     Denumirea      │Documentul prin care s-a│        │ Numărul de evidență a  │Suma datorată│
│    obligației2)    │individualizat obligația│Scadență│        plății4)        │   - lei -   │
│      de plată      │       de plată3)       │        │                        │             │
├────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│                    │                        │        ││ │  │ │   │     ││  │ ││             │
│                    │                        │        │└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘│             │
├────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│                    │                        │        ││ │  │ │   │     ││  │ ││             │
│                    │                        │        │└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘│             │
├────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│                    │                        │        ││ │  │ │   │     ││  │ ││             │
│                    │                        │        │└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘│             │
├────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│                    │                        │        ││ │  │ │   │     ││  │ ││             │
│                    │                        │        │└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘│             │
├────────────────────┼────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│                    │                        │        ││ │  │ │   │     ││  │ ││             │
│                    │                        │        │└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘│             │
└────────────────────┴────────────────────────┴────────┴────────────────────────┴─────────────┘

   Vă invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, să achitați sumele menționate
mai sus pentru care a expirat termenul legal de plată, indicând pe documentul de plată, în mod
obligatoriu, și numărul de evidență a plății sau să faceți dovada plății acestora.
   Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil, limitând astfel
acumularea de dobânzi și penalități de întârziere.
   Dacă aveți nelămuriri în legătură cu această scrisoare, puteți contacta persoana ale cărei
nume și adresă figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.
   Această înștiințare de plată vă este comunicată în temeiul art. 136 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
   Împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile
art. 174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării
acestuia și care se depune la sediul organului fiscal emitent.
   Vă mulțumim pentru cooperare.

    Conducătorul unității fiscale,                            Șeful compartimentului,
                 L.S.
___________
   1) Se va completa: codul de înregistrare fiscali (numărul de identificare fiscală, codul
de Înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz)
   2) Se va preciza denumirea creanței principale, impozit, taxă, contribuție socială sau alt
venit al bugetului general consolidat.
   3) Se vor menționa: denumirea documentului, numărul, data și emitentul.
   4) Numărul de evidență a plății se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata
efectuată de contribuabil.

Cod M.F.P. și A.N.A.F.: 14.13.09.99

   1. Denumire: înștiințare de plată.
   2. Cod: 14.13.09.99
   3. Format: A4/t1.
   4. Caracteristic de tipărire: se tipărește pe o singură față, în blocuri a câte 100 de file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 136 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește:
   - în 2 exemplare,
   - de către organul care administrează evidența analitică pe plătitori.
   8. Circulă:
   - 1 exemplar la debitor
   9. Se arhivează:
   - 1 exemplar la dosarul fiscal.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                      D.G.F.P. ............../A.F.P. ....................
                      Str. ............. Nr. ... Localitatea ............
                      Nr. .................. data .......................

                                  DECIZIE nr.1) .............
          referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor fiscale
                                        din anul curent

   Nume și prenume/denumire debitor ...........................................................
   Domiciliu/sediu în localitatea ................... Str. ................ nr. .... bloc ....,
sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ .......................................................
   Alte date de identificare a debitorului2) ..................................................

   În temeiul art. 85 lit. c) și art. 114 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata cu
întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri ale bugetului
general consolidat, s-au calculat pentru perioada ................ următoarele:
   [ ]3) dobânzi                                            ................ lei
   [ ]4) penalități de întârziere                           ................ lei
   aferent5) ...................................................................
   Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată6) ..................
                                          ┌────────────────────────┐
   Numere de evidență a plăților7):       ││ │  │ │   │     ││  │ ││ - dobânzi
                                          ├┴─┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
                                          ││ │  │ │   │     ││  │ ││ - penalități de întârziere
                                          └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│       Suma8)        │               Dobânzi9)                │ Penalități de întârziere10)  │
│       - lei -       ├───────────────┬─────────┬──────────────┼─────────────┬────────────────┤
│                     │  Nr. de zile  │ Cota11) │ Suma - lei - │ nr. de luni │  Suma - lei -  │
├─────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
├─────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
└─────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┘

   În conformitate cu prevederile art. 107 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul
înscris constituie titlu de creanță.
   Vă invităm ca în termenul prevăzut la art. 108 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, să achitați sau să faceți dovada plății sumelor menționate în prezenta decizie,
care constituie și înștiințare de plată.
   Împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile
art. 174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării
acestuia și care se depune la sediul organului fiscal emitent.

     Conducătorul unității fiscale,
                  L.S.                                         Șeful compartimentului,
___________
   1) Se va emite pentru fiecare creanță a bugetului general consolidat, distinct pe tipuri de
impozite, taxe și contribuții sociale și pe termene de scadență.
   2) Se va completa: codul de înregistrare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).
   3) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului
respectiv.
   4) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului
respectiv.
   5) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contribuției sau a altui venit al bugetului
general consolidat.
   6) Se vor menționa: denumirea documentului, numărul, data și emitentul.
   7) Numărul de evidență a plății se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata
efectuată de contribuabil.
   8) Suma reprezentând impozit, taxă, contribuție socială sau alt venit al bugetului general
consolidat neachitată în termen sau rămasă neachitată.
   9) Dobânzile se vor calcula conform prevederilor art. 115 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
   10) Penalitățile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 120 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, până în luna în care s-au stins obligațiile bugetare care le-au
generat sau până în luna începerii procedurii de executare silită, inclusiv.
   11) Nivelul dobânzii se stabilește conform art. 115 alin. (5) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Cod M.F.P. și A.N.A.F.: 14.13.45.99/a

   1. Denumire: Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor
fiscale din anul curent.
   2. Cod: 14.13.45.99/a.
   3. Format: A4/t1.
   4. Caracteristic de tipărire: se tipărește pe o singură față, în blocuri a câte 100 de file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 108 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare, de către organul care administrează evidența analitică pe
plătitori.
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                      D.G.F.P. ............../A.F.P. ....................
                      Str. ............. Nr. ... Localitatea ............
                      Nr. .................. data .......................

                                  DECIZIE nr.1) .............
          referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor fiscale
                                      din anul precedent

   Nume și prenume/denumire debitor ...........................................................
   Domiciliu/sediu în localitatea ................... Str. ................ nr. ..., bloc ....,
sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ .......................................................
   Alte date de identificare a debitorului2) ..................................................

   În temeiul art. 85 lit. c) și art. 114 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata cu
întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri ale bugetului
general consolidat, s-au calculat pentru perioada ................ următoarele:
   [ ]3) dobânzi                                            ................ lei
   [ ]4) penalități de întârziere                           ................ lei
   aferent5) ...................................................................
   Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată6) ..................
                                          ┌────────────────────────┐
   Numere de evidență a plăților7):       ││ │  │ │   │     ││  │ ││ - dobânzi
                                          ├┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
                                          ││ │  │ │   │     ││  │ ││ - penalități de întârziere
                                          └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│       Suma8)        │               Dobânzi9)                │ Penalități de întârziere10)  │
│       - lei -       ├───────────────┬─────────┬──────────────┼─────────────┬────────────────┤
│                     │  Nr. de zile  │ Cota11) │ Suma - lei - │ Nr. de luni │  Suma - lei -  │
├─────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
├─────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
└─────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┘

   În conformitate cu prevederile art. 107 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul
înscris constituie titlu de creanță.
   Împotriva prezentului act se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile
art. 174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării
acestuia și care se depune la sediul organului fiscal emitent.

    Conducătorul unității fiscale,                            Șeful compartimentului,
                 L.S.
___________
   1) Se va emite pentru fiecare creanță a bugetului general consolidat, distinct pe tipuri de
impozite, taxe și contribuții sociale și pe termene de scadență.
   2) Se va completa: codul de înregistrare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).
   3) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului
respectiv.
   4) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului
respectiv.
   5) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contribuției sau a altui venit al bugetului
general consolidat.
   6) Se vor menționa: denumirea documentului, numărul, data și emitentul.
   7) Numărul de evidență a plății se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata
efectuată de contribuabil.
   8) Suma reprezentând impozit, taxă, contribuție socială sau alt venit al bugetului general
consolidat neachitată în termen sau rămasă neachitată.
   9) Dobânzile se vor calcula conform prevederilor art. 115 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
   10) Penalitățile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 120 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, până în luna în care s-au stins obligațiile bugetare care le-au
generat sau până în luna începerii procedurii de executare silită, inclusiv.
   11) Nivelul dobânzii se stabilește conform art. 15 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Cod M.F.P. și A.N.A.F.: 14.13.45.99/b

   1. Denumire: Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor
fiscale din anul precedent.
   2. Cod: 14.13.45.99/b.
   3. Format: A4/t1.
   4. Caracteristic de tipărire: se tipărește pe o singură față, în blocuri a câte 100 de file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 108 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare, de către organul care administrează evidența analitică pe
plătitori.
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

           DGFP/Direcția regională vamală ................../AFP ................./
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. .............../..........
   Nr. .............. din ...............

                    ADEVERINȚĂ DE PRIMIRE A SOMAȚIEI Nr. ..................

   Am primit somația nr. ................... din ................., precum și titlul executoriu
nr./data1) ............................................................................. pentru
debitorul2) ...................................... cod de identificare fiscală3) ..............
astăzi ......, luna ................, anul ......, ora .......
   Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primește somația și semnează
adeverința .................................... din localitatea ..............................,
str. ......................, nr. ......., act de identitate/pașaport/legitimație/seria ........
nr. .........., eliberat de ....................
   Prezenta a fost întocmită în temeiul art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Executor fiscal .....................                   Semnătura (ștampila) persoanei
Nume și prenume .....................                       care primește somația,
Nr. legitimație .....................               Nume și prenume ......................
Semnătura ...........................               Semnătura ............................
___________
   1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   2) nume, prenume/denumire debitor;
   3) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al debitorului, după caz.

MFP-ANAF cod 14.13.29.99

   1. Denumire: ADEVERINȚĂ DE PRIMIRE A SOMAȚIEI
   2. Cod: 14.13.29.99
   3. Format: A5/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singura față, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la persoana care semnează adeverința de primire a somației.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
           DGFP/Direcția regională vamală ................../AFP ................./
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. .............../..........
   Nr. .............. din ...............

                                         PROCES-VERBAL
                                 PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI
                   încheiat astăzi ....... luna ............... anul .......

   În baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul
............................................... cu legitimația nr. ........... m-am deplasat la
debitorul .................................. din localitatea1) ...............................,
în data de .............. ora ........ în vederea comunicării somației nr. ......../...........
emisă de .................... însoțită de titlul executoriu nr./data2) ........................
emis de ...........................................................
   Somația a fost înmânată3) ..................................................................

                                       Executor fiscal,
                        Nume și prenume ..............................
                        Semnătura ....................................
___________
   1) se va indica domiciliul fiscal complet, iar dacă are sediul în hotel se va indica nr.
etajului, nr. apartamentului sau nr. camerei;
   2) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate nr.
și data emiterii;
   3) se vor preciza numele, prenumele și calitatea persoanei căreia i s-a înmânat somația sau
locul unde s-a făcut afișarea și motivul afișării, precum și orice alte constatări utile
executării silite.

MFP-ANAF cod 14.13.29.99/a

   1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI
   2. Cod: 14.13.29.99/a
   3. Format: A5/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singura față, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 1 exemplar de organul de executare.
   8. Circulă: - nu circulă.
   9. Se arhivează: la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP ............................/AFP ............................
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Aprobat/Data ............
                                                              Conducătorul unității fiscale,
                                                                        Semnătura
                                                                           L.S.

                                             NOTA
                           privind compensarea obligațiilor fiscale

   În temeiul prevederilor art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se compensează
obligațiile fiscale scadente și neachitate de către:
   - nume și prenume/denumire debitor .........................................................
   - domiciliul fiscal ........................................................................
   - cod de identificare fiscală*) ............................................................
   Compensarea s-a efectuat:
   - în baza cererii debitorului nr. ....... din data de .............../deciziei de rambursare
a TVA nr. ....... din data de .................
   - din oficiu

   I. Veniturile din care se compensează alte obligații fiscale:
┌────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┐
│Denumirea venitului din care│Contul venitului│  Documentul din care rezulta că  │    Suma    │
│       se compensează       │                │       suma a fost plătită        │   (lei)    │
├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┤
└────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┘

   II. Obligații fiscale care se sting prin compensare:
┌─────────────────┬─────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐
│    Denumirea    │ Contul  │ Numărul de evidență a  │ Documentul prin care s-a  │    Suma    │
│obligației stinse│venitului│       plății**)        │stabilit sau individualizat│   (lei)    │
│ prin compensare │         │                        │       suma de plată       │            │
├─────────────────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│                 │         │└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘│                           │            │
└─────────────────┴─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘

   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la organul de
soluționare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de
art. 176 al aceluiași act normativ.

     Șef compartiment,                              Întocmit/Data .................
   Semnătura ................                                 Inspector,
                                                          Numele și prenumele
                                                    Semnătura .....................
                                        ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                                        │   Unitatea de trezorerie și contabilitate publică   │
                                        │   ...............................................   │
                                        │Înregistrat operațiunile aprobate la pct. I și II din│
                                        │Nota de compensare nr. ........../data...............│
                                        │                                 Director,           │
                                        │Data .............                                   │
                                        │                             Șef compartiment,       │
                                        └─────────────────────────────────────────────────────┘
___________
   *) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
   **) Numărul de evidență a plății se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata
efectuată de contribuabil.

M.F.P.-A.N.A.F. cod 14.13.41.99

   1. Denumire: Notă privind compensarea obligațiilor fiscale.
   2. Cod: 14.13.41.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, în blocuri de 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: 3 exemplare de organul fiscal competent.
   8. Circulă:
   - 1 exemplar organul cu atribuții de compensare;
   - 1 exemplar unitatea de trezorerie și contabilitate publică care a efectuat compensarea;
   - 1 exemplar contribuabilului.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de compensare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP ......................../AFP ................................
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Aprobat/Data ............
                                                              Conducătorul unității fiscale,
                                                                        Semnătura
                                                                           L.S.

                                             NOTA
                           privind restituirea/rambursarea unor sume

   În temeiul prevederilor art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează să se
restituie către:
   - nume și prenume/denumire debitor .........................................................
   - domiciliul fiscal ........................................................................
   - cod de identificare fiscală*) ............................................................
suma de ................................. lei:
   Restituirea s-a efectuat în baza cererii debitorului nr. ...... din data de ...............,
sau a deciziei de rambursare a TVA/deciziei de restituire nr. ....... din data de .............

┌──────────────────┬───────────┬───────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│    Denumirea     │  Contul   │Documentul din care│ Numărul de evidență a  │                 │
│venitului din care│ venitului │ rezultă că suma a │       plății**)        │   Suma (lei)    │
│se restituie suma │           │   fost plătită    │                        │                 │
├──────────────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│                  │           │                   │└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘│                 │
├──────────────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
└──────────────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘

   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la organul de
soluționare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de
art. 176 al aceluiași act normativ.
   Restituirea sumei se efectuează prin virament în contul debitorului nr. ....................
deschis la banca ................................... sucursala/filiala ........................
sau prin mandat poștal.

     Șef compartiment,                               Întocmit/Data .................
   Semnătura ................                                   Inspector,
                                                           Numele și prenumele
                                                     Semnătura .....................
                                           ┌──────────────────────────────────────────────────┐
                                           │ Unitatea de trezorerie și contabilitate publică  │
                                           │  ..............................................  │
                                           │Înregistrat operațiunea aprobată prin Nota de     │
                                           │restituire/rambursare nr. ......../data...........│
                                           │                      Director,                   │
                                           │                 Data .............               │
                                           │Șef compartiment,                                 │
                                           └──────────────────────────────────────────────────┘
___________
   *) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
   **) Numărul de evidență a plății se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata
efectuată de contribuabil.

M.F.P.-A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a

   1. Denumire: Nota privind restituirea/rambursarea unor sume.
   2. Cod: 14.13.41.99/a
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, în blocuri de 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: 3 exemplare de organul fiscal competent.
   8. Circulă:
   - 1 exemplar la organul fiscal cu atribuții de colectare;
   - 1 exemplar la unitatea de trezorerie și contabilitate publică care a efectuat restituirea;
   - 1 exemplar contribuabilului.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de restituire.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP ......................../AFP ................................
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Aprobat/Data ............
                                                              Conducătorul unității fiscale,
                                                                        Semnătura
                                                                           L.S.

                                         PROCES-VERBAL
                     privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului
                Încheiat astăzi ....... luna ................. anul ...........

   În temeiul art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
   - denumire contribuabil ....................................................................
   - domiciliul fiscal în localitatea ......................... str. ..........................
nr. ...... bloc ..... sc. ..... ap. ..... sector/județ ........................................
   - cod de identificare fiscală1) ............................................................
   Urmare cererii pentru plata dobânzilor nr. ............. din data de ......................,
pentru sumele aprobate a fi compensate și/sau restituite, solicitate prin cererea de
restituire/rambursare nr. .............. din data de ......................, contribuabilul are
dreptul la dobânda calculată pe perioada2) ....................................................
   - data până la care trebuia soluționată cererea ............................................
   - informații suplimentare necesare soluționării:
              - data solicitării ..............................................................
              - data primirii (întregistrării la organul fiscal competent) ....................
   - data înregistrării compensării/restituirii în trezorerie .................................

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obligații fiscale3)│                         Dobânzi calculate (lei)                         │
├───────────────────┼──────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│                   │    Suma aprobată     │                   │              │               │
│                   │ptr. compensare și/sau│    Nr. de zile    │    Cota4)    │Suma dobânzilor│
│                   │      restituire      │                   │              │               │
└───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────┘

   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la organul de
soluționare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.
176 al aceluiași act normativ.

     Șef compartiment,                               Întocmit/Data .................
   Semnătura ................                                   Inspector,
                                                           Numele și prenumele
                                                     Semnătura .....................
___________
   1) se va completa numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul
unic de înregistrare, cod numeric personal, după caz.
   2) dobânzile se vor calcula de la data depunerii cererii și a primirii informațiilor
suplimentare solicitate, după caz, până la data înregistrării operațiunilor de compensare
și/sau restituire în conturile bugetare corespunzătoare, inclusiv;
   3) impozit, taxă, contribuție socială sau alt venit al bugetului, inclusiv accesoriile
aferente acestora, după caz.
   4) nivelul dobânzilor se stabilește conform art. 115 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

M.F.P-A.N.A.F. cod 14.13.44.99

   1. Denumire: Proces-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului.
   2. Cod: 14.13.44.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri de 100 file.
   5. Se utilizează: în baza art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   6. Se întocmește: 3 exemplare de către organul cu atribuții de colectare.
   7. Circulă:
   - 1 ex. se comunică contribuabilului;
   - 1 ex. se comunică compartimentului evidență pe plătitori;
   - 1 ex. se păstrează la compartimentul de colectare.
   8. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de compensare și/sau restituire.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

           DGFP/Direcția regională vamală ................../AFP ................./
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. ................ din ...............

                         ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORIE
                   Către, .................................................
                      .................................................1)

   În baza art. 125 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Deciziei de instituire a
măsurilor asigurătorii nr. ....... din ........... emisă de ...................................
........................................................./*)..................................,
anexată în copie certificată, se înființează poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani
datorate de dv. cu orice titlu, debitorului2) .................................................
...............................................................................................
   Sumele vor fi reținute și, în cazul începerii procedurii de executare silită, după
transmiterea, de către organul de executare, a titlului executoriu în copie certificată, vor fi
virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .............................
după cum urmează:

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Natura obligației fiscale3)│Suma estimată/stabilită (lei)│ Nr. contului în care urmează a se │
│                           │                             │        vira suma reținută         │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│           TOTAL           │                             │                                   │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

   În conformitate cu prevederile art. 144, alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 zile de la primirea
prezentei, vă rugăm să ne comunicați dacă datorați, cu orice titlu, vreo sumă de bani
debitorului sus menționat.
   Măsura asiguratorie dispusă, dacă nu a fost desființată în condițiile legii, rămâne valabilă
pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități, potrivit
dispozițiilor art. 125 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
___________
   *) se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanța
judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii;
   1) numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal al terțului poprit;
   2) numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de
identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
alte date de identificare a debitorului;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale.

   MFP-ANAF cod 14.13.12.99/b

   Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, cel interesat poate
face contestație în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile
art. 168 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoștință, la instanța
judecătorească competentă.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

                             Conducătorul organului de executare,
                               Nume și prenume ................
                                 Semnătura ...................
                                             L.S.

   1. Denumire: ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORIE
   2. Cod: 14.13.12.99/b
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la terțul poprit.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

           DGFP/Direcția regională vamală ................../AFP ................./
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. ................ din ...............

                         ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORIE
                               ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI
                   Către, .................................................
                      .................................................1)

   În baza art. 125 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Deciziei de instituire a
măsurilor asiguratorii nr. ...... din ............ emisă de ................./*)..............,
anexată, în copie certificată, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar
pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum și cele viitoare provenite din
încasările zilnice în conturile în lei și/sau valută deschise la unitatea dv. de către
debitorul2) ...................................................................................
   Sumele vor fi reținute și, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate
în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului ....................................
după cum urmează:

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Natura obligației fiscale3)│Suma estimată/stabilită (lei)│ Nr. contului în care urmează a se │
│                           │                             │        vira suma reținută         │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│           TOTAL           │                             │                                   │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

   Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora primirii prezentei, nu veți
proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor
debitorului, și nu veți accepta alte plăți din conturile acestuia, până la data ridicării
măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale, după caz, cu
excepția sumelor necesare plății drepturilor salariate.
   În cazul începerii procedurii de executare silită, organul de executare va transmite băncii
titlul executoriu în copie certificată.
   Măsura asiguratorie dispusă, dacă nu a fost desființată în condițiile legii, rămâne valabilă
pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități.
___________
   *) se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanța
judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
   1) denumirea și sediul băncii;
   2) numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de
identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
alte date de identificare a debitorului;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale.

   MFP-ANAF cod 14.13.12.99/c

   În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicați înființarea popririi
asiguratorie.
   Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, cel interesat poate
face contestație în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile
art. 168 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoștință, la instanța
judecătorească competentă.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Vă mulțumim pentru cooperare.

                             Conducătorul organului de executare,
                                Nume și prenume ...............
                                 Semnătura ..................
                                             L.S.

   1. Denumire: ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORIE ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI
   2. Cod: 14.13.12.99/c
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la bancă.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

           DGFP/Direcția regională vamală ................../AFP ................./
              Str. .................. nr. ....... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. ................ din ...............

                  PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI IMOBILE
               încheiat astăzi ......., luna .........., anul ...., ora ......,
               în localitatea ............., str. ................ nr. .........

   În temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei de
instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............................ din ......................
emisă de ................................../*), subsemnatul ...................................
executor fiscal, cu legitimația nr. ................., delegația nr. ........, am procedat la
aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului1) ..................,
cu domiciliul fiscal în localitatea .............. str. ............., nr. ....., sector ....,
bloc ....., sc. ...., ap. ..., județ ............, cod de identificare fiscală2) .............,
care înregistrează obligații de plată, constând în:

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│           Natura obligației fiscale3)            │      Suma estimată/stabilită (lei)       │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

   S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile prevăzute în
anexa, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
   În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus
sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoștințe de specialitate, evaluarea se va
face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.
   Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezența următoarelor persoane:
   - ..........................., domiciliat în ................, legitimat cu ............ în
calitate de ........................
   - ..........................., domiciliat în ................, legitimat cu ..........., în
calitate de ........................
___________
   *) se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanța
judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale.

   MFP-ANAF cod 14.13.13.99/a

   Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare,
constând în4) .................................................................................
bunurile fiind lăsate în custodia ......................... din localitatea ..................,
str. .................... nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea .............,
str. .................................... nr. .......
   Drepturi reale și sarcini care grevează bunurile mobile ....................................
...............................................................................................
  
În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ...........................
menționează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........................................
  
Persoanele de față la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecții:
...............................................................................................
...............................................................................................
   Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân
valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități.
   ..........................................................................................5)
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ......... exemplare.

          Executor fiscal,                    Debitorul (sau persoana majoră cu care locuiește)
    Nume și prenume ............                        Nume și prenume ............
  Semnătura .......................                   Semnătura .......................
                                                    Martori: Nume și prenume ............
                                                      Semnătura .......................
___________
   4) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menționându-se
bunurile mobile supuse acestor măsuri;
   5) se va face mențiunea dacă debitorul nu este de față, precum și dacă debitorul sau vreuna
dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru
asigurător.

                                                                                         
ANEXĂ
                                                                             la Procesul-verbal
                                                                        de sechestru asigurător
                                                                   nr. ...... din .............

Nr. .............../..................

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
│Denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de│Cantitatea│Valoarea estimativă (exclusiv TVA)│
│   uzură, semne particulare de identificare    │          │             - lei -              │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────┤
│                    TOTAL:                                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                      Debitorul,
           Executorul fiscal,                           (sau persoana majoră cu care locuiește)
Nume și prenume ........................               
Nume și prenume .......................
    Semnătura ......................                       Semnătura ......................
                                                                       Martori:
                                                        Nume și prenume .......................
                                                           Semnătura ......................
                                                                       Custode,
                                                        Nume și prenume .......................
                                                           Semnătura ......................

   1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR PENTRU BUNURI MOBILE + ANEXĂ LA
PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR DIN ...................................................
   2. Cod: 14.13.13.99/a
   3. Format: A4/t2 + A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe + se tipărește pe o singură față,
blocuri a 150 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare.
   8. Circulă:
   - 1 exemplar la debitor;
   - 1 exemplar la custode (dacă este cazul).
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

       DGFP/Direcția regională vamală ..................../AFP........................./
          Str. ........................ nr. ........ Localitatea ....................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. ................ din ...............

                  PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR PENTRU BUNURI IMOBILE
               încheiat astăzi ......., luna .........., anul ...., ora ......,
               în localitatea ............., str. ................ nr. .........

   În temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei de
instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............ din ............ emisă de ............/*),
subsemnatul ............................. executor fiscal, cu legitimația nr. ................,
delegația nr. .................. am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra
bunurilor imobile ale debitorului1) ..........................................................,
cu domiciliul fiscal în localitatea ............................. str. ........................
nr. ...... sector ......, bloc ....., sc. ...., ap. ...., județ .........., cod de identificare
fiscală2) ..................................... care înregistrează obligații față de bugetul de
stat sau contribuții sociale restante, constând, în:

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│           Natura obligației fiscale3)            │      Suma estimată/stabilită (lei)       │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

   *) se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanța
judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
   1) nume, prenume, denumire;
   2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale.

   MFP-ANAF cod 14.13.34.99/a

   S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile:
   - clădire în suprafață de .................... compusă din .............................. și
construită din ........................................................... stare de uzură/semne
particulare ........................................................................ situată în
localitatea ................................. str. ............................ nr. ...........
deținută în baza4) ................................. evaluată la suma de .................. lei
(exclusiv TVA);
   - teren5) ................................................. în suprafață de ................
situat în ............................ str. ........................... nr. ........ deținut în
baza4) ........................................................................ evaluat la suma
de ........................................................................ lei (exclusiv TVA);
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus
sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoștințe de specialitate, evaluarea se va
face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.
   Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezența următoarelor persoane:
   - .......................... domiciliat în ............., legitimat cu ....................,
în calitate de ..............,
   - .......................... domiciliat în ............., legitimat cu ....................,
în calitate de ................
   Drepturi reale și sarcini care grevează imobilul ...........................................
...............................................................................................
   În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ..........................
menționează că nu au fost/au fost sechestrate anterior.
   Persoanele de față la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecții:
...............................................................................................
...............................................................................................
   Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân
valabile pe toată perioadă executării silite, fără îndeplinirea altor formalități.
   ..........................................................................................6)
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ......... exemplare.

           Executor fiscal,                   Debitorul (sau persoana majoră cu care locuiește)
    Nume și prenume ...............                    Nume și prenume ...............
     Semnătura ..................                       Semnătura ..................
                                                                  Martori:
                                                       Nume și prenume ...............
                                                        Semnătura ..................
___________
   4) se va menționa actul care atestă proprietatea asupra bunului;
   5) se va menționa felul terenului;
   6) se va face mențiunea dacă debitorul nu este de față, precum și dacă debitorul sau vreuna
dintre persoanele prezente refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru
asigurător.

   1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR PENTRU BUNURI IMOBILE
   2. Cod: 14.13.34.99/a
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 150 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă:
   - 1 exemplar la debitor.
   - 1 exemplar la Biroul de Carte funciară.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

      DGFP/Direcția regională vamală ..................../AFP........................./1)
          Str. ........................ nr. ......... Localitatea ...................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. ................ din ...............

                                                                         APROBAT,
                                                              Conducătorul organului fiscal,
                                                           Nume și prenume ....................
                                                             Semnătura .....................
                                                                           L.S.

                        DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII
                            Emisă la data de ......................

      în temeiul art. 125 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
          procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   La debitorul ................................................................. cu domiciliul
fiscal în localitatea .............................. str. ...................... nr. ...... cod
de identificare fiscală2)........................................... s-au constatat următoarele
obligații de plată, estimate prin nota de constatare/stabilite prin raportul privind rezultatul
inspecției fiscale nr. ..................... din data de ............................. constând
în:

┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│        Natura obligației fiscale3)         │         Suma estimată/stabilită (lei)          │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

   În temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, întrucât s-a constatat existența pericolului ca
debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească
patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii.
   Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii: ...............................................
...............................................................................................
   Informații necesare aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:
   a) conturile de disponibilități și de depozite, precum și băncile la care sunt deschise
...............................................................................................
   b) sume datorate debitorului de către terțe persoane4) .....................................
...............................................................................................
   c) bunurile proprietate a debitorului ori deținute de acesta în coproprietate cu terțe
persoane, aflate la debitor sau la terțe persoane și locul unde se găsesc bunurile respective
...............................................................................................
...............................................................................................
___________
   1) se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul MFP-ANAF sau al unităților
sale teritoriale;
   2) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale (impozite, taxe, contribuții sociale, amenzi și
alte sume, precum și accesoriile acestora, gestionate și administrate de MFP-ANAF și unitățile
sale teritoriale), după caz;
   4) denumirea/numele, prenumele și domiciliul fiscal, alte date de identificare a terțului
poprit, precum și suma datorată debitorului.

   MFP-ANAF cod 14.13.02.99

   Recomandări privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (poprire
asiguratorie și/sau sechestru asigurător asupra bunurilor): ...................................
...............................................................................................
   Măsurile asigurătorii dispuse se aduc la îndeplinire în conformitate cu dispozițiile
referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.
   Potrivit dispozițiilor art. 125 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, prin constituirea unei garanții la nivelul creanței
stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.
   Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent, în tot sau în
parte, în baza deciziei motivate emisă de organul fiscal care le-a dispus, dacă creanța
estimată prin nota de constatare/raportul privind rezultatul inspecției fiscale, nu mai există
sau are valoare mai mică, urmare a desființării în tot sau în parte a actului de inspecție
fiscală care a generat luarea măsurilor asigurătorii, a plății voluntare sau stingerii prin
modalitățile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspecție fiscală, a hotărârii
instanței competente dată ca urmare a soluționării contestației la actul de inspecție fiscală
sau a unei contestații a măsurilor asigurătorii, în alte condiții prevăzute de lege.
   Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, devin
executorii în condițiile legii.
   În temeiul art. 125 alin. (10) coroborat cu art. 168 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentei decizii, cel
interesat poate face contestație în termen de 15 zile de la data comunicării, la judecătoria în
a cărei rază teritorială se află sediul organului fiscal care a emis decizia.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

      Șeful compartimentului                                               Întocmit:
Nume ..............................                             Nume ..........................
Prenume ...........................                             Prenume .......................
Semnătura .........................                             Semnătura .....................

   1. Denumire: DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII
   2. Cod: 14.13.02.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 150 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: - în 3 exemplare de organul de control.
   8. Circulă: - 1 exemplar la debitor.
   9. Se arhivează:
   - 1 exemplar la dosarul de control;
   - 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

       DGFP ......................................../AFP ..............................
            Str. ..................... nr. ..... Localitatea ......................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Aprobat/Data ................
                                                                  Conducătorul unității fiscale
                                                                            Semnătura
                                                                              L.S.

                                                                                 Avizat
                                                                          Compartiment juridic,

                                         PROCES-VERBAL
                     de constatare a împlinirii termenului de prescripție
                            a dreptului de a cere executarea silită

                încheiat astăzi ....., luna ................... anul ..........

   În baza art. 130 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere ca
debitorul ......................................................................, cu domiciliul
fiscal în localitatea ............................, str. ........................ nr. ........,
bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., cod de identificare fiscală1) .....................,
a fost înscris în evidența fiscală cu obligații fiscale, constând în .........................,
din care a achitat suma de ............................ lei, prin ............................,
termenul de prescripție a fost întrerupt sau suspendat, după caz, în perioada .................
prin ...........................................
   În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pentru debitul provenind din ..............
s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a acestuia,
conform tabelului:

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┐
│            │  Începerea   │                     │Perioada de │                              │
│   Natura   │termenului de │                     │întrerupere/│Suma pentru care s-a împlinit │
│obligațiilor│ prescripție  │    Suma datorată    │suspendare a│  termenul de prescripție a   │
│  fiscale   │(scadența sau │        (lei)        │ termenului │dreptului de a cere executarea│
│  restante  │    titlul    │                     │     de     │         silită (lei)         │
│            │ executoriu)  │                     │prescripție │                              │
├────────────┼────┬────┬────┼───────┬─────────────┼────────────┼───────┬──────────────────────┤
│            │Anul│Luna│Ziua│ Debit │ Accesorii2) │            │ Debit │     Accesorii2)      │
├────────────┼────┼────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼──────────────────────┤
└────────────┴────┴────┴────┴───────┴─────────────┴────────────┴───────┴──────────────────────┘

   1) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   2) se completează și cu dobânzile și penalitățile de întârziere datorate conform Ordonanței
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

   M.F.P.-A.N.A.F. cod 14.13.39.99

   Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare, din care .........................

Șef compartiment evidență pe plătitori,                        Șef compartiment executare,
Semnătura ............................                     Semnătura ..........................

                                                                Întocmit/Data ..............

                                                                       Executor fiscal
                                                                     Numele și prenumele
                                                              Semnătura .......................

   Se anexează următoarele documente justificative:
...............................................................................................
...............................................................................................

   1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului
de a cere executarea silită.
   2. Cod: 14.13.39.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: pentru cunoașterea împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a
cere executarea silită, conform prevederilor art. 130 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă:
   - 1 exemplar la compartimentul de evidență fiscală.
   - 1 exemplar la organul de executare.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

      DGFP/Direcția regională vamală ..................../AFP ........................./
         Str. ...................... nr. ......... Localitatea ......................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr. ................ din ..................

                      TITLUL EXECUTORIU NR.1) ...........................

   Nume și prenume/denumire debitor ...........................................................
   Cu domiciliul fiscal în localitatea ............................ str. ......................
nr. ....... bloc ....... sc. ..... ap. ....... sector/județ ...............
   Alte date de identificare a debitorului2) ..................................................

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│Natura obligației│  Termenul legal de plată sau perioada   │Număr de evidență│Cuantumul sumei│
│    fiscale3)    │      pentru care a fost calculată       │   a plății*)    │  datorate4)   │
│                 │           dobânda/penalitatea           │                 │     (lei)     │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘

   Întrucât a expirat scadența/termenul de plată al obligațiilor fiscale înscrise în documentul
prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată5) .....................................
a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 136 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
___________
   1) se emite câte un titlu executoriu distinct pentru fiecare creanță a bugetului de stat sau
contribuție socială;
   2) se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de
identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);
actul de identitate seria, numărul; numărul de înregistrare la instanța judecătorească, etc;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
   4) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv,
conform art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, iar penalitățile de întârziere se vor calcula potrivit dispozițiilor
art. 120 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, după caz, cu excepția obligațiilor bugetare provenite din dobânzi, penalități de
orice fel și amenzi;
   5) se vor menționa: denumirea documentului, număr, data, emitentul.
   *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil/pentru
contribuabil.

   MFP-ANAF cod 14.13.30.99

   Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, cu
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului.

   Data emiterii: .......................

                             Conducătorul organului de executare,
                         Nume și prenume .............................
                         Semnătura ...................................
                                             L.S.

   1. Denumire: TITLUL EXECUTORIU
   2. Cod: 14.13.30.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singura față, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

          DGFP/Direcția regională vamală ......................./AFP ............../
               Str. .................... nr. .... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dosar de executare nr. ................/..........
Nr. ................ din ...............

                            PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR
                               PREVĂZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU
          încheiat în temeiul art. 137 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
                       privind Codul de procedură fiscală, republicată,
                          cu modificările și completările ulterioare,

   Pentru neachitarea la scadență/termen de plată a obligațiilor fiscale în sarcina
debitorului1) .................. din localitatea ..................... str. ...................
nr. ..., bloc ...., sc. ..., ap. ..., cod de identificare fiscală2) ..........................,
menționate în titlul executoriu emis de ......................., s-au calculat următoarele sume
datorate:

┌─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│     Accesoriul      │Titlul executoriu│ Perioada pentru │Număr de evidență│Cuantumul sumelor│
│ creanței fiscale3)  │   nr./data4)    │care s-a calculat│   a plății*)    │   calculate5)   │
│                     │                 │   accesoriul    │                 │      (lei)      │
├─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
├─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
├─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
└─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

   În temeiul prevederilor art. 137 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu
executoriu.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

                              Conducătorul organului de executare
                            Nume și prenume ......................
                                 Semnătura ..................
                                              L.S.
___________
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va menționa denumirea accesoriilor, respectiv a dobânzilor sau a altor sume prevăzute
în titlul executoriu fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, precum și denumirea creanței
fiscale principale la care se referă;
   4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   5) accesoriile se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv.
   *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil/pentru
contribuabil.

   MFP-ANAF cod 14.13.46.99

   1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVĂZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU
   2. Cod: 14.13.46.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 137 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                DGFP/Direcția regională vamală .............../AFP .........../
               Str. ................... nr. ...... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dosar de executare nr. .........../........
Nr. ............ din ..................

                                            SOMAȚIE
                          Către ....................................
                    cod de identificare fiscală1) ........................
           str. ..................... nr. ..., bloc ...., sc .., et. ..., ap. .....,
               sector ..., localitatea ..............., județul ................

   În baza art. 140 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența
fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul
titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ....................... anexat/anexate.

┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│                 │                 │Termenul legal de plată│                 │Cuantumul sumei│
│Natura obligației│Titlul executoriu│  sau perioada pentru  │Număr de evidență│  datorate4)   │
│    fiscale2)    │   nr./data3)    │ care a fost calculată │   a plății*)    │     (lei)     │
│                 │                 │  dobânda/penalitatea  │                 │               │
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
└─────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘

   1) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   2) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
   3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   4) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv,
conform art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția obligațiilor față de buget provenite din dobânzi,
penalități de orice fel și amenzi.
   *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil/pentru
contribuabil.

   MFP-ANAF cod 14.13.28.99

   Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele
menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada stingerii
acestora, în baza prevederilor art. 140 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va
proceda la continuarea măsurilor de executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de
stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin
poștă, vor fi suportate de către dvs.
   Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Conducătorul organului de executare,                      Șeful compartimentului,
Nume și prenume ............................         Nume și prenume ..........................
Semnătura ..................................         Semnătura ................................
                    L.S.

   1. Denumire: SOMAȚIE
   2. Cod: 14.13.28.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 140 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

             DGFP/Direcția regională vamală .................../AFP ............./
                Str. ................ nr. ..... Localitatea ...................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dosar de executare nr. ............./........
Nr. ................. din ...................

                                ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII
                Către .........................................................
                .............................................................1)

   În baza art. 144 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înființează poprirea
asupra sumelor de bani datorate de dv. cu orice titlu, debitorului urmărit2) ..................
conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ..............................,
anexat/anexate în copie certificată.
   Sumele vor fi reținute și virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a
statului .................................................................... după cum urmează:

┌───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ Natura obligației │Titlul executoriu│Număr de evidență│  Cuantumul   │ Nr. contului în care │
│     fiscale3)     │   nr./data4)    │   a plății*)    │sumei datorate│urmează a se vira suma│
│                   │                 │                 │    (lei)     │       reținută       │
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│       TOTAL       │                 │                 │              │                      │
└───────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘

   În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicați dacă datorați, cu
orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus menționat.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

                             Conducătorul organului de executare,
                              Nume și prenume ...................
                                Semnătura ....................
                                             L.S.
___________
   1) numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de
identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
alte date de identificare a terțului poprit;
   2) numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de
identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
alte date de identificare a debitorului;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxa, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
   4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil/pentru
contribuabil.

   MFP-ANAF cod 14.13.12.99

   1. Denumire: ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII
   2. Cod: 14.13.12.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 144 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la terțul poprit.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

             DGFP/Direcția regională vamală ................./AFP.............../
               Str. .................. nr. ...... Localitatea ..................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dosar de executare nr. ............../..........
Nr. ................. din ......................

                                ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII
                               ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI
                Către ........................................................
                ............................................................1)

   În temeiul art. 144 alin. (11) și alin. (12) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se
indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligațiilor
fiscale, sumele existente, precum și cele viitoare provenite din încasările zilnice în
conturile în lei și/sau valută deschise la unitatea dv. de către debitorul2) .................,
conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ..............................,
anexat/anexate în copie certificată.
   Sumele vor fi reținute și virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a
statului .................................................................... după cum urmează:

┌───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ Natura obligației │Titlul executoriu│Număr de evidență│  Cuantumul   │ Nr. contului în care │
│     fiscale3)     │   nr./data4)    │   a plății*)    │sumei datorate│urmează a se vira suma│
│                   │                 │                 │    (lei)     │       reținută       │
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│       TOTAL       │                 │                 │              │                      │
└───────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘

   Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora primirii prezentei, nu veți
proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor
debitorului, și nu veți accepta alte plăți din conturile acestuia, până la achitarea integrală
a obligațiilor fiscale, cu excepția sumelor necesare plății drepturilor salariale.
   În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicați înființarea
popririi.
___________
   1) denumirea și domiciliul fiscal al băncii;
   2) numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de
identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
alte date de identificare a debitorului;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
   4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil/pentru
contribuabil.

   MFP-ANAF cod 14.13.12.99/a

   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

                                 Vă mulțumim pentru cooperare,

                                            Conducătorul organului de executare,
                                         Nume și prenume ..........................
                                                Semnătura ..................
                                                            L.S.

   1. Denumire: ADRESA DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI
   2. Cod: 14.13.12.99/a
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 144 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la bancă.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
            DGFP/Direcția regională vamală ................../AFP .............../
              Str. ................... nr. ....... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dosar de executare nr. ............./..........
Nr. ................ din ......................

                                  PROCES-VERBAL DE SECHESTRU
                                     PENTRU BUNURI MOBILE
          încheiat astăzi .............., luna ............., anul ......., ora ....,
              în localitatea .................., str. ................ nr. ......

    În temeiul art. 146 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
subsemnatul ............................. executor fiscal, cu legitimația nr. ................,
delegația nr. ....... am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului1)
................................... cu domiciliul fiscal în localitatea .......................
str. .................. nr. ...., sector ...., bloc ....., sc. .., ap. ..., județ ............,
cod de identificare fiscală2) ................., căruia deși i s-a comunicat somația nr. ......
din ..................., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/
titlurilor executorii emise de ................................................................
constând în:

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Natura obligației fiscale3) │ Titlul executoriu nr./data4) │Cuantumul sumei datorate5) (lei)│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
   4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   5) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv,
conform art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția obligațiilor de plată provenite din dobânzi, penalități de
orice fel și amenzi.

   MFP-ANAF cod 14.13.13.99

   Pentru stingerea creanțelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute
în anexă, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
   În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate deoarece
aceasta necesită cunoștințe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de
valorificare.
   Sechestrul aplicat conferă creditorului fiscal un drept de gaj în sensul prevederilor
dreptului comun.
   Sechestrul s-a aplicat în prezența următoarelor persoane:
............. domiciliat în ........... legitimat cu ..........., în calitate de .............,
............. domiciliat în ........... legitimat cu ..........., în calitate de ..............
   Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în6):
.............................. bunurile fiind lăsate în custodia .............................,
din localitatea ......................, str. ..................... nr. ......, care va depozita
bunurile în localitatea ...................., str. ................................ nr. .......
   Drepturi reale și sarcini care grevează bunurile mobile ....................................
  
În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul ......................................
menționează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........................................
   
Persoanele de față la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecții:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
   În cazul în care obligația fiscală nu este stinsă în termen de 15 de zile, se va proceda la
valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare.
7)........................................................................................... .

                                                      Debitorul (sau persoana majoră cu care
         Executor fiscal,                                           locuiește)
Nume și prenume ...................                    Nume și prenume ...................
Semnătura .........................                    Semnătura .........................
                                                   Martori: Nume și prenume ...................
                                                       Semnătura .........................
                                                   Custode: Nume și prenume ...................
                                                       Semnătura .........................
___________
   6) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menționându-se
bunurile mobile supuse acestor măsuri;
   7) se va face mențiunea dacă debitorul nu este de față, precum și dacă debitorul sau vreuna
dintre persoanele care au fost de față la sechestrare refuză sau nu poate să semneze
procesul-verbal de sechestru.

                                                                                          ANEXĂ
                                                                             la Procesul-verbal
                                                                       de sechestru nr. .......
                                                                       din ....................
Dosar de executare
Nr. ........../...............

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Denumirea bunurilor mobile, descriere, semne particulare│              │ Valoarea estimativă │
│    de identificare, stare de uzură, dacă este cazul    │  Cantitatea  │   (exclusiv TVA)    │
│                                                        │              │       - lei -       │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│                         TOTAL:                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                      Debitorul (sau persoana majoră cu care
         Executor fiscal,                                           locuiește)
Nume și prenume ...................                    Nume și prenume ...................
Semnătura .........................                    Semnătura .........................
                                                   Martori: Nume și prenume ...................
                                                       Semnătura .........................
                                                   Custode: Nume și prenume ...................
                                                       Semnătura .........................

   1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE + ANEXĂ LA PROCESUL-VERBAL DE
SECHESTRU DIN .................................................................................
   2. Cod: 14.13.13.99
   3. Format: A4/t2 + A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe + se tipărește pe o singură față,
blocuri a 150 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 146 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor;
               1 exemplar la custode (dacă este cazul).
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
           DGFP/Direcția regionala vamală ..................../AFP ................/
              Str. .................. nr. ...... Localitatea ....................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dosar de executare nr. ............./..........
Nr. ................ din ......................

                                  PROCES-VERBAL DE SECHESTRU
                                     PENTRU BUNURI IMOBILE
              încheiat astăzi ....., luna ............, anul ........., ora ...,
          în localitatea ..................., str. ..................... nr. .......

   În temeiul art. 149 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
subsemnatul ............................. executor fiscal, cu legitimația nr. ................,
delegația nr. .............................., am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale
debitorului1) ........................, cu domiciliul fiscal în localitatea ..................,
str. .................... nr. ..., sector ...., bloc ..., sc. ..., ap. ..., județ ............,
cod de identificare fiscală2) ..............., căruia deși i s-a comunicat somația nr. ........
din ..................., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/
titlurilor executorii emise de .............................., constând în:

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│   Natura obligației fiscale3)   │    Titlul executoriu     │   Cuantumul sumei datorate5)   │
│                                 │        nr./data4)        │             (lei)              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘

   Pentru stingerea creanțelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea următoarelor bunuri
imobile:
   - clădire în suprafață de ........... compusă din ............................ și construită
din .............................. stare de uzură/semne particulare ...........................
situată în localitatea ..................., str. ...................... nr. ....... deținută în
baza6).............................. evaluată la suma de ................... lei (exclusiv TVA)
   - teren7).................. în suprafață de ............. situat în ........................
str. ................. nr. ......... deținut în baza6) ........................................
evaluat la suma de ........................ lei (exclusiv TVA)
___________
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
   4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   5) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv,
conform art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția obligațiilor provenite din dobânzi, penalități de orice
fel și amenzi.

   MFP-ANAF cod 14.13.34.99

   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile deoarece aceasta
necesită cunoștințe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
   Sechestrul aplicat constituie ipoteca legală.
   Sechestrul s-a aplicat în prezența următoarelor persoane:
.............. domiciliat în ............. legitimat cu ......... în calitate de .............,
.............. domiciliat în ............. legitimat cu ......... în calitate de ..............
   Drepturi reale și sarcini care grevează imobilul ...........................................
   În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul .....................................
menționează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ...................................... .
   Persoanele de față la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecții:
...............................................................................................
............................................................................................. .
   Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
   Dacă obligația fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile se va proceda la valorificarea
bunurilor sechestrate, conform legii.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

   Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ...... exemplare8) ....................
............................................................................................. .

                                                      Debitorul (sau persoana majoră cu care
         Executor fiscal,                                           locuiește)
Nume și prenume ...................                    Nume și prenume ...................
Semnătura .........................                    Semnătura .........................
                                                   Martori: Nume și prenume ...................
                                                       Semnătura .........................
___________
   6) se va menționa actul care atestă proprietatea asupra bunului;
   7) se va menționa felul terenului.
   8) se va face mențiunea dacă debitorul nu este de față, precum și dacă debitorul sau vreuna
dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

   1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE
   2. Cod: 14.13.34.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 150 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 149 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor;
               1 exemplar la Biroul de Carte funciară.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
           DGFP/Direcția regionala vamală ..................../AFP ................/
              Str. .................. nr. ...... Localitatea ....................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dosar de executare nr. ............./..........
Nr. ................ din ......................

                                         PROCES-VERBAL
                          DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU
               încheiat astăzi ................ luna ............. anul .......
                     în baza art. 150 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
                       privind Codul de procedură fiscală, republicată,
                          cu modificările și completările ulterioare

   Având în vedere că debitorul1) ..................................... cu domiciliul fiscal în
localitatea ........................., str. ........................ nr. ......, sector ......,
bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul .........................., cod de identificare
fiscală2) ........................ în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise
de ......................... are următoarele obligații de plată:

┌───────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│     Natura obligației     │     Titlul executoriu      │     Cuantumul sumei datorate5)     │
│         fiscale3)         │         nr./data4)         │               (lei)                │
├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
└───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

   Întrucât sumele menționate mai sus nu au fost achitate deși debitorului i s-a comunicat
somația nr. .........../..........., pentru stingerea creanței fiscale s-a început procedura de
executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese și a recoltelor prinse de
rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) și s-a încheiat procesul-verbal de sechestru
(pentru bunuri imobile/bunuri imobile și bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de
bunuri) nr./data6) ............................................................... constând în:
___________
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxa, contribuție socială,
amendă sau altă sumă ori a creanței fiscale accesorii: dobânzi sau penalități de întârziere ori
alte sume, după caz, gestionate și administrate de MFP prin ANAF și unitățile sale teritoriale;
   4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   5) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv,
conform art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția obligațiilor de plată provenite din dobânzi, penalități de
orice fel și amenzi;
   6) în cazul în care s-au emis mai multe procese verbale de sechestru, se vor indica pentru
toate numărul și data emiterii.

   MFP-ANAF cod 14.13.14.99

   - clădire în suprafața de ............................, compusă din ........................
construită din ................ situată în localitatea ...................., str. .............
nr. ...., bloc ....., et. ...., sc. ...., ap. ...., evaluată la suma de .......................
lei (exclusiv TVA).
   - teren în suprafața de ..................... felul terenului ..................., situat în
localitatea ....................., str. .............................. nr. ........, evaluat la
suma de ............................, lei (exclusiv TVA).
   - alte bunuri imobile (fructe neculese și recolte prinse de rădăcini) ......................
   - bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) ...............................
   Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numește administrator sechestru7) ...........
din localitatea ..........................., str. ............................... nr. ........,
bloc ......, sc. ....., ap. ......, cod de identificare fiscală2) ........................... .
   În cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât
debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizație administratorului
sechestru ținând seama de activitatea depusă.
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-a încheiat în 3
exemplare, din care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului și unul
s-a înmânat administratorului sechestru.

   Executor fiscal
   Nume și prenume ...................................
   Semnătura .........................................
   Legitimația nr. ...................................

   Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurile arătate în prezentul
proces-verbal de care răspund și am luat cunoștință de obligațiile pe care le am.
   Obligațiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în art. 150 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și în normele metodologice date în aplicarea acesteia.

                                   Administrator sechestru,
                         Nume și prenume .............................
                         Semnătura ...................................
___________
   7) nume, prenume/denumire administrator sechestru.

   1. Denumire: PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU
   2. Cod: 14.13.14.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 150 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 150 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor
               1 exemplar la administratorul sechestru
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP/Direcția regională vamală ............/AFP ................../
               Str. ................ nr. ......... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. ..../......
   Nr. .......... din ...............

                              PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE1)
                  încheiat astăzi ...., luna ....., anul ......., ora......,
               în localitatea ............... str. ................, nr. ......
                   locul predării/primirii .................................

   În temeiul art. 154 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
subsemnatul .......................... executor fiscal, cu legitimația nr. ......./..........,
am predat/primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data
de ................., înregistrat sub nr. ......../........., la DGFP/AFP .....................
care vor fi supuse vânzării în regim de consignație.

┌──────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────┐
│  Denumirea bunurilor mobile, descriere,  │    │          │  Prețul   │ Cota TVA*)  │Valoarea│
│   stare de uzură, semne particulare de   │U.M.│Cantitatea│unitar/U.M.│  aferentă   │ (lei)  │
│               identificare               │    │          │           │             │        │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────┤
└──────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────┘
   *) În cazul vânzării bunurilor mobile care intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adăugată, se aplică regimul normal de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea
adăugată, dacă bunurile sunt noi, și regulile speciale de determinare a bazei de impozitare a
taxei pe valoarea adăugată, dacă bunurile sunt second-hand. Potrivit prevederilor art. 137
alin. (1) lit. a) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru vânzarea bunurilor mobile
noi în sistem de consignație, baza de impozitare este constituită din tot ce constituie
contrapartida obținută sau care urmează a fi obținută din partea cumpărătorului. Pentru
vânzarea bunurilor second-hand în sistem de consignație, se aplică regulile speciale prevăzute
la pct. 70 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
   Subsemnatul .................................., legitimat cu ..............................,
în calitate de reprezentant al2) .................................... am primit/predat bunurile
mobile enumerate mai sus.
   Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate și expuse la vedere pentru vânzare și nu
pot fi vândute cu plata în rate.
___________
   1) se încheie cu ocazia predării bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignație,
precum și cu ocazia predării bunurilor mobile nevândute;
   2) unitatea de vânzare în regim de consignație.

   MFP-ANAF cod 14.13.32.99

   Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile
lucrătoare în contul nr. ................................., deschis la unitatea de trezorerie a
statului ....................................... după reținerea comisionului de .............%.
   Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

                                                           Reprezentantul unității de
            Executor fiscal                             vânzare în regim de consignație
Nume și prenume .......................          Nume și prenume ..............................
Semnătura .............................          Semnătura ....................................

   1. Denumire: PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
   2. Cod: 14.13.32.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 154 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignație
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP/Direcția regională vamală ............/AFP ................../
               Str. ................ nr. ......... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. ..../......
   Nr. .......... din ...............

                                   ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA
                                     PENTRU BUNURI MOBILE
                 Anul ............... luna .................... ziua .........

   În temeiul art. 157 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că
în ziua de ......, luna ......, anul ......, ora ......, în localitatea ......................,
str. ...................... nr. ........., se vor vinde prin1) ................................
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului2) ........................................
cu domiciliul fiscal în localitatea .........................., str. ..........................
nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identificare fiscală3) ................. .

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┐
│   Denumirea bunului mobil, descriere sumară:   │  Prețul de evaluare sau de   │    Cota     │
│(se vor indica drepturile reale și privilegiile │pornire a licitației, exclusiv│    TVA/     │
│    care grevează bunurile, dacă este cazul)    │    TVA, este de ..... lei    │neimpozabil*)│
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤
│1. ...............................              │                              │             │
│2. ...............................              │                              │             │
│3. ...............................              │                              │             │
│4. ...............................              │                              │             │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┘
   *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este ............./
neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice
de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările ulterioare.
   Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
   Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare:
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații
fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în
acest scop.
___________
   1) se va indica metoda de vânzare
   2) se vor menționa numele și prenumele sau denumirea debitorului
   3) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

   MFP-ANAF cod 14.13.15.99

   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon
numărul ............... .
   Data afișării: ...............................

                              Conducătorul organului de executare
                      Nume și prenume ...................................
                      Semnătura .........................................
                                             L.S.

   Executor fiscal:
   Nume .............................
   Prenume ..........................
   Semnătura ........................

   1. Denumire: ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
   2. Cod: 14.13.15.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 157 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în mai multe exemplare de organul de executare
   8. Circulă: câte 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul
stabilit pentru vânzare, orice alt loc public
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP/Direcția regională vamală ............/AFP ................../
               Str. ................ nr. ......... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. ..../......
   Nr. .......... din ...............

                                   ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA
                                     PENTRU BUNURI IMOBILE
                     Anul .......... luna ............... ziua ..........

   În temeiul art. 157 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că
în ziua de ..... luna ....... orele ....... anul ......... în localitatea ....................,
str. .............................. nr. ...., se vor vinde prin1) .............................
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului2) .......................................
cu domiciliul fiscal în localitatea ......................, str. ..............................
nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identificare fiscală3) ................. .
   a) - clădire în suprafață de ............... compusă din ..................... și construită
din .................................... situată în localitatea ...............................
str. ................ nr. ..., preț de evaluare/de pornire al licitației ......................
lei (exclusiv TVA)
   b) - teren4) ........................ în suprafață de ............................... situat
în localitatea ................... str. ................................... nr. ....... preț de
evaluare/de pornire al licitației .......................... lei [exclusiv TVA*)]

   *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este .............../
neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice
de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările ulterioare.
   Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele:

         Creditori5)                                               Sarcini6)
    .....................                                    .....................
    .....................                                    .....................
    .....................                                    .....................
___________
   1) Se va indica metoda de vânzare;
   2) Se va preciza numele și prenumele sau denumirea debitorului;
   3) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   4) Se va menționa felul terenului;
   5) Se vor menționa numele și prenumele sau denumirea, precum și domiciliul sau sediul
creditorilor urmăritori;
   6) Se vor arăta drepturile reale și privilegiile existente asupra bunurilor imobile și orice
alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum și titularii și domiciliul sau sediul
acestora.

   MFP-ANAF cod 14.13.15.99/a

   Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
   Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare:
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații
fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în
acest scop.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon
numărul ...........
   Data afișării: ...............

                              Conducătorul organului de executare
                        Nume și prenume ...............................
                        Semnătura .....................................
                                             L.S.

   Executor fiscal
   Nume ............................
   Prenume .........................
   Semnătura .......................

   1. Denumire: ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
   2. Cod: 14.13.15.99/a
   3. Format: A4/t1 (2 pagini)
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 157 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în mai multe exemplare de organul de executare
   8. Circulă: câte 1 exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de
executare, al consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul, la locul
stabilit pentru ținerea licitației, orice alt loc public
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP/Direcția regională vamală ............/AFP ................../
               Str. ................ nr. ......... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. ..../......
   Nr. .......... din ...............

                                  PROCES VERBAL DE LICITAȚIE
                                     PENTRU BUNURI MOBILE
                 încheiat astăzi ...., anul ......., luna ....., orele ......,
               în localitatea ............... str. ................, nr. ......
          În temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
     Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Pentru stingerea creanțelor fiscale restante, față de debitorul1) ..........................
din localitatea ........................, str. ..................................... nr. .....,
cod de identificare fiscală2) .................................. în sumă de ............... lei
specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data3) ..............................
emis/emise de .......................... s-a sechestrat bunul mobil înscris în procesul-verbal
de sechestru nr. ................. din ..................... întocmit de ......................
   Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitație a fost adusă la cunoștința publică
prin publicarea la data de .......................... în conformitate cu prevederile art. 157
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, .................................... a anunțului de vânzare, care a fost afișat la
sediul4) ......................................................., la5) .......................,
precum și6) ................. .
   În baza art. 157 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vânzare la
licitație, după cum urmează:
   Executorul fiscal a dat citire anunțului de vânzare, care cuprinde:
   - datele de identificare a bunului mobil ...................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   - descrierea sumară ........................................................................
   - drepturile reale și celelalte sarcini care grevează bunul mobil ..........................
...............................................................................................
...............................................................................................
   - prețul de pornire a licitației (lei) ...................................... (exclusiv TVA)
   - data ....................... ora ........................... locul vânzării ..............
   - numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal al debitorului ..........................
...............................................................................................
   - creditori urmăritori .....................................................................
...............................................................................................
___________
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va menționa: codul numeric personal, nr. de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   4) organul de executare care organizează licitația și primăria în raza căruia se află
bunurile imobile sechestrate;
   5) locul stabilit de organul de executare pentru desfășurarea licitației, sediul și
domiciliul debitorului;
   6) alte locuri unde a fost afișat anunțul de vânzare.

   MFP-ANAF cod 14.13.33.99

   Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite și a dovezii plății sumei
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (se vor menționa toți cei care au
participat la licitație și sumele oferite de fiecare participant) .............................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   Prețul de evaluare a bunului mobil (lei) ................................... (exclusiv TVA);
   Licitația7) ..... a început de la prețul de (lei)8) ........................ (exclusiv TVA);
   Adjudecarea s-a făcut în favoarea9) ........................................................
la prețul de adjudecare de (lei) ..................................... pentru care s-a calculat
T.V.A. în valoare de ........................................................ (lei).
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugat, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   Adjudecatarul va plăti prețul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare
la licitație, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data
adjudecării, la unitatea de trezorerie a statului .............................................
în contul ...................... .
   Cu privire la vânzarea la licitație s-au făcut următoarele obiecții: .......................
...............................................................................................
...............................................................................................
   În conformitate cu prevederile art. 159 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plătește în termenul
stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitație și, în
cazul în care prețul obținut la nouă licitație va fi mai mic, diferența de preț. Adjudecatarul
va putea să achite la următoarea licitație prețul oferit inițial, caz în care va fi obligat
numai la plata cheltuielilor cauzate de nouă licitație. Dacă la următoarea licitație bunul nu
va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de
urmărirea acestuia.
   10) ........................................................................................
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces-verbal de licitație s-a încheiat în ................. exemplare.

 Comisia de licitație:
Nume, prenume, semnătura                                                     Participanți
          L.S.                                                         Nume, prenume, semnătura
........................
........................                                                         L.S.
........................                                               ........................
___________
   7) se va menționa licitația I, II, III, etc., după caz;
   8) cel mai mare preț din ofertele scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire a
licitației, în caz contrar, licitația va începe de la prețul de pornire a licitației;
   9) nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum și contul bancar al adjudecatarului,
după caz;
   10) se menționează situația în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

   1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITAȚIE PENTRU BUNURI MOBILE
   2. Cod: 14.13.33.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 150 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 158 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)
               1 exemplar la debitor
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP/Direcția regională vamală ............/AFP.................../
               Str. ................ nr. ......... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. ..../......
   Nr. .......... din ...............

                                  PROCES VERBAL DE LICITAȚIE
                      PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI
                 încheiat astăzi ...., anul ......., luna ....., orele ......,
               în localitatea ............... str. ................, nr. ......
       În temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
        de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Pentru stingerea creanțelor fiscale restante, față de debitorul1) ..........................
din localitatea ........................, str. ..................................... nr. .....,
cod de identificare fiscală2) ................................., în sumă de ............... lei
specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data3) ..............................
emis/emise de ............................ s-au sechestrat bunurile înscrise în procesul-verbal
de sechestru nr. ................. din ..................... întocmit de ......................
   Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitație a fost adusă la cunoștința publică
prin publicarea la data de .......................... în conformitate cu prevederile art. 157
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, .................................... a anunțului de vânzare, care a fost afișat la
sediul4) ......................................................., la5) .......................,
precum și6) ................. .
   În baza art. 157 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la
licitație, după cum urmează:
   Executorul fiscal a dat citire anunțului de vânzare, care cuprinde:
   - datele de identificare a bunului mobil (clădire și/sau teren, ansamblu de bunuri) ........
...............................................................................................
   - descrierea sumară ........................................................................
   - drepturile reale și celelalte sarcini care grevează bunurile .............................
...............................................................................................
   - prețul de pornire a licitației (lei) ...................................... (exclusiv TVA)
   - data ....................... ora ........................... locul vânzării ..............
   - numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal al debitorului ..........................
...............................................................................................
   - creditori urmăritori .....................................................................
...............................................................................................
___________
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va menționa: codul numeric personal, nr. de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   4) organul de executare care organizează licitația și primăria în raza căruia se află
bunurile sechestrate;
   5) locul stabilit de organul de executare pentru desfășurarea licitației, sediul și
domiciliul debitorului;
   6) alte locuri unde a fost afișat anunțul de vânzare.

   MFP-ANAF cod 14.13.38.99/a

   Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite și a dovezii plății sumei
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (se vor menționa toți cei care au
participat la licitație și sumele oferite de fiecare participant) .............................
   Prețul de evaluare a bunurilor (lei) ........................................ (exclusiv TVA)
   Licitația7) ....... a început de la prețul de (lei)8) ....................... (exclusiv TVA)
   Adjudecarea s-a făcut în favoarea9) ........................................................
la prețul de adjudecare de (lei) .............................. pentru care s-a calculat T.V.A.
în valoare de ............................ (lei).
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   Adjudecatarul va plăti prețul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare
la licitație, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data
adjudecării.
   Plata se va face integral .................. sau în ......... rate lunare, cu un avans de10)
(lei) .................. și cu plata unei dobânzi de .........................., la unitatea de
trezorerie a statului ........................... în contul.................................. .
   Cu privire la vânzarea la licitație s-au făcut următoarele obiecții: .......................
...............................................................................................
   În conformitate cu prevederile art. 159 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plătește în termenul
stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitație și, în
cazul în care prețul obținut la nouă licitație va fi mai mic, diferența de preț. Adjudecatarul
va putea să achite la următoarea licitație prețul oferit inițial, caz în care va fi obligat
numai la plata cheltuielilor cauzate de nouă licitație. Dacă la următoarea licitație bunul nu
va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de
urmărirea acestuia.
   În conformitate cu art. 160 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în cazul plății prețului în rate, cumpărătorul nu va
putea înstrăina bunul decât după plata prețului în întregime și a dobânzii stabilite.
   11) ........................................................................................
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces-verbal de licitație s-a încheiat în ................. exemplare.

 Comisia  de licitație:
Nume, prenume, semnătura                                                     Participanți
          L.S.                                                         Nume, prenume, semnătura
........................                                                         L.S.
........................                                               ........................
........................                                               ........................
___________
   7) se va menționa licitația I, II, III, etc., după caz;
   8) cel mai mare preț din ofertele scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire al
licitației, în caz contrar, licitația va începe de la prețul de pornire a licitației;
   9) nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum și contul bancar al adjudecatarului,
după caz;
   10) minimum 50% din prețul de adjudecare a imobilului și 50% din valoarea TVA;
   11) se menționează situația în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

  
1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITAȚIE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI
   2.
Cod: 14.13.38.99/a
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 150 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 158 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)
               1 exemplar la debitor
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

SIGLĂ                            MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              DGFP/Direcția regională vamală ............/AFP ................../
               Str. ................ nr. ......... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Dosar de executare nr. ..../......
   Nr. .......... din ...............

                                  PROCES VERBAL DE ADJUDECARE
                      PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI
                 încheiat astăzi ...., luna ....., anul ......., orele ......,
       În temeiul art. 161 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
        de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Conform procesului verbal de licitație nr. ........ din data de .................... emis de
s-a valorificat prin vânzare la licitație1) ...................................................

Debitor:                                         Cumpărător:
..............................................   ..............................................
..............................................   ..............................................
   (nume, prenume/denumire, forma juridică)         (nume, prenume/denumire, forma juridică)
cod de identificare fiscală2) ................   cod de identificare fiscală2) ................
str. .............................. nr. ......   str. ........................ nr. ............
localitatea ..................................   localitatea ..................................
județul ......................................   județul ......................................

   Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):
   - clădire în suprafață de ............... compusă din ........................ și construită
din .................. stare de uzură/elemente particulare ............................ situată
în localitatea ......................, str. ......................... nr. .....
  
- teren3) ................... în suprafață de ............... situat în
...................... str. .................. nr. ...
   - alte bunuri ..............................................................................
  
Adjudecarea s-a făcut la prețul de adjudecare de .............................. (lei) pentru
care s-a calculat T.V.A. în suma de ....................................... (lei).
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
___________
   1) denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri);
   2) se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) se va menționa felul terenului.

MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a
Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.                                        Format A4/t2

   1. În cazul vânzării cu plata prețului în întregime, s-au achitat sumele:
   - ................................... lei, reprezentând taxa de participare la licitație, cu
chitanța/ordin de plată nr./data ............................ în contul nr. ..................;
   - .......................................... lei, reprezentând prețul de adjudecare diminuat
cu valoarea taxei de participare la licitație, exclusiv TVA aferentă, cu chitanța/ordin de
plată nr./data ....................... în contul nr. ...............................;
   - ................................ lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanța/ordin de plată
nr./data ............................, în contul nr. ..........................................
   2. În cazul vânzării cu plata prețului în rate:
   a) sume achitate:
   - ................................... lei, reprezentând taxa de participare la licitație, cu
chitanța/ordin de plată nr./data ............................, în contul nr. .................;
   - .................................. lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de
participație la licitație, exclusiv TVA aferentă avansului, cu chitanța/ordin de plată nr./data
............................, în contul nr. ..................................;
   - ............................ lei, reprezentând TVA aferentă avansului4), cu chitanța/ordin
de plată nr./data ............................. în contul nr. ............................
   b) suma rămasă de plată: ............................................ lei
   5) .........................................................................................
   Potrivit dispozițiilor art. 160 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după
plata în întregime a prețului și a dobânzii stabilite în cazul vânzării cu plata prețului în
rate.
   În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, cu
modificările și completările ulterioare, republicată, prezentul proces-verbal de adjudecare
constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Cartea funciară; procesul
verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva
cumpărătorului care nu plătește diferența de preț, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata
prețului în rate.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare.

   Conducătorul organului de executare
   Nume și prenume ...................
   Semnătura .........................
                  L.S.                                                     Cumpărător
        ........................                                 (sau reprezentantul său legal)
                                                                    Nume, prenume, semnătura
        Executor fiscal                                            ..........................
   Nume ....................
   Prenume .................
   Semnătura ...............
___________
   4) avansul este de minim 50% din prețul de adjudecare a bunului imobil și TVA aferentă
   5) se va menționa: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru fiecare rată, dobânda
și TVA aferente.

   1. Denumire: PROCES VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI
   2. Cod: 14.13.36.99/a
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere și de numerotare,
tipărit pe ambele fețe, în blocuri a câte 150 file, formate din 50 seturi cu câte 3 file
numerotate cu același număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roșu - exemplarul 2,
verde - exemplarul 3.
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 161 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar (albastru) la cumpărător
               1 exemplar (verde) la debitor
   9. Se arhivează: 1 exemplar (roșu) la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

                                           MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
        
SIGLĂ                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                            DGFP/Direcția regională vamală ............./AFP ........../
                                  Str. .......... nr. ... Localitatea ............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dosar de executare nr. ......./.......
Nr. ......... din ....................

                                  PROCES VERBAL DE ADJUDECARE
                                     PENTRU BUNURI MOBILE
                   încheiat astăzi ...... luna ......... anul .... ora .....
              în temeiul art. 161 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
              privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
                                   completările ulterioare,

   Conform procesului verbal de licitație nr. ............. din data de .......................
emis de ....................................................... s-a valorificat prin vânzare la
licitație1) .................................................................. .

Debitor:                                           Cumpărător:
............................................       ............................................
............................................       ............................................
  (nume, prenume/denumire, forma juridică)           (nume, prenume/denumire, forma juridică)
cod de identificare fiscală2) ..............       cod de identificare fiscală2) ..............
str. ..................... nr. .............       str. ..................... nr. .............
localitatea ................................       localitatea ................................
județul ....................................       județul ....................................

   - datele de identificare ale bunului mobil .................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   - descrierea sumară ........................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1) denumirea bunului adjudecat;
2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

MFP-ANAF cod 14.13.36.99

Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.                                        Format A4/t2

   Adjudecarea s-a făcut la prețul de adjudecare de ...................... lei, pentru care s-a
calculat T.V.A. în suma de .................................... lei.
   Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, și pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare,
bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin
aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare
determinată potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul fiscal.
   Cumpărătorul a efectuat plata prețului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după
cum urmează:
   - .................... lei, reprezentând taxa de participare la licitație, cu chitanță/ordin
de plată nr./data .................., în contul nr. .........................................;
   - ....................................... lei, reprezentând prețul de adjudecare diminuat cu
valoarea taxei de participare la licitație, exclusiv TVA aferentă, cu chitanță/ordin de plată
nr./data ............................, în contul nr. .........................................;
   - ................................ lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanță/ordin de plată
nr./data ...................., în contul nr. ................................................ .
   În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces verbal de adjudecare
constituie titlu de proprietate.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Prezentul proces verbal de adjudecare s-a încheiat în ..... exemplare.

   Conducătorul organului de executare
   Nume și prenume ...................
   Semnătura .........................
                   L.S.
                                                                                   Cumpărătorul
                                                                 (sau reprezentantul său legal)
                                                                       Nume, prenume, semnătura
                                                                              L.S.
                                                                 ..............................

         Executor fiscal
   Nume ..............................
   Prenume ...........................
   Semnătura .........................

   1. Denumire: PROCES VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE
   2. Cod: 14.13.36.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere și de numerotare,
tipărit pe ambele fețe, în blocuri a câte 150 file, formate din 50 seturi cu câte 3 file
numerotate cu același număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roșu - exemplarul 2,
verde - exemplarul 3.
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 161 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar (albastru) la cumpărător
               1 exemplar (verde) la debitor
   9. Se arhivează: exemplarul 2 (roșu) la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

                                           MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
        
SIGLĂ                         AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                            DGFP/Direcția regională vamală ............./AFP ........../
                                  Str. .......... nr. ... Localitatea ............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dosar de executare nr. ........./.....
Nr. ......... din ....................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D.G.F.P. .................................                                                   │
├──────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│                  │   Data    │         Funcția          │             Semnătura             │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Aprobat           │           │    Director executiv     │                                   │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Avizat            │           │ Șef compartiment juridic │                                   │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Verificat         │           │      Director DMAVS      │                                   │
└──────────────────┴───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

                                         PROCES-VERBAL
                      PENTRU TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI
                         A BUNURILOR IMOBILE SUPUSE EXECUTĂRII SILITE
            încheiat astăzi ........... luna .................... anul ...........
                   în temeiul art. 163 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
                        privind Codul de procedură fiscală, republicată

   Pentru stingerea creanțelor fiscale1) față de debitorul (persoana juridică)2) ..............
din localitatea .......................... str. .......................... nr. ...............,
cod de identificare fiscală3) .............................., astfel cum au fost specificate în
titlurile executorii nr./data4) ...............................................................
emise de .................................., în sumă totală de ........................... lei,
pentru care s-a început procedura de executarea silită, din care rămase de recuperat5):
             ...............................................................
             ...............................................................
             ...............................................................
   Titluri executorii emise pentru alte creanțe fiscale:
             ...............................................................
             ...............................................................
             ...............................................................
   Întrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligațiile fiscale prevăzute mai sus,
la cererea acestuia, se efectuează trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor
imobile înscrise în procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. ....................
din ............................ întocmit de ..................................................
care se anexează la prezentul proces-verbal.
   a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire și/sau teren) .....................
...............................................................................................
...............................................................................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1) impozite, taxe, contribuții sociale, amenzi și alte sume, precum și accesoriile acestora,
gestionate și administrate de MFP-ANAF și unitățile sale teritoriale;
   2) nume, prenume/denumire;
   3) se va completa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii;
   5) se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, contribuții sociale,
amenzi și alte sume, precum și accesoriile acestora, gestionate și administrate de MFP-ANAF și
unitățile sale teritoriale, inclusiv cheltuielile de executare, actualizate.

   MFP-ANAF cod 14.13.37.99

   b) Descrierea sumară .......................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   c) Documente care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile ....
...............................................................................................
...............................................................................................
   d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea în proprietatea publică a
      statului (exclusiv TVA) ............................................................. lei
   e) Suma total obligații fiscale ........................................................ lei
   f) Diferența din care:
   - obligații fiscale rămase de recuperat (e-d) .......................................... lei
   - suma rămasă în plus care urmează a fi regularizată
     conform dispozițiilor legale în vigoare (d-e) ........................................ lei
   Documentele din care rezultă că bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din
evidențele Biroului de Carte funciară) ........................................................
   Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr. ........ din data de .............
a comisiei din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în ......... exemplare.
   În conformitate cu prevederile art. 163 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, prezentul proces verbal constituie titlu de proprietate.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

    Conducătorul organului de executare,
                 Semnătura                                            Debitor,
                                                                     Semnătura
                    L.S.                                                L.S.
           .....................                               .....................
           .....................                               .....................
           .....................                               .....................

   Executor fiscal
   Nume ....................................
   Prenume ..................................
   Semnătura .............................

   1. Denumire: PROCES-VERBAL PENTRU TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI A BUNURILOR
IMOBILE SUPUSE EXECUTĂRII SILITE
   2. Cod: 14.13.37.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 150 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 163 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor
               1 exemplar la instituția publică solicitantă
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

                                           MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
       
SIGLĂ                        AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                            DGFP/Direcția regională vamală ............./AFP ........../
                                  Str. .......... nr. ... Localitatea ............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dosar de executare nr. ........./.....
Nr. ......... din ....................

                                         PROCES-VERBAL
                  PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ NR. .............
   încheiat în temeiul art. 164 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
        de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Pentru stingerea creanțelor fiscale în sarcina debitorului1) ...............................
din localitatea ................................ str. .......................... nr. .........,
bloc .........., sc. ...... ap. ...... cod de identificare fiscală2) .........................,
în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./data3) ...............................
emis/emise de ................................ s-a aplicat procedura de executare silită pentru
care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│    Felul cheltuielilor     │  Denumirea documentului justificativ,  │      Suma (lei)       │
│        de executare        │              nr. și data               │                       │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
   În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu
executoriu.
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
   Data emiterii .......................

   Conducătorul organului de executare
   Nume și prenume ......................
   Semnătura ............................
                    L.S.
                                                                 Executor fiscal,
                                                     Nume și prenume ........................
                                                     Semnătura ..............................
___________
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate
numărul și data emiterii.

   MFP-ANAF cod 14.13.35.99

   1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ
   2. Cod: 14.13.35.99
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, blocuri a 100 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 164 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată
   7. Se întocmește: în 2 exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

                                           MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
       
SIGLĂ                        AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                            DGFP/Direcția regională vamală ............./AFP ........../
                                  Str. .......... nr. ... Localitatea ............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dosar de executare nr. ........./.....
Nr. ......... din ....................

                                         PROCES-VERBAL
           PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATĂ DIN EXECUTARE SILITĂ
         încheiat astăzi ...... luna ..................... anul ......... orele ......
      în temeiul art. 167 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
          procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Pentru stingerea creanțelor fiscale față de debitorul1) ....................................
din localitatea ..............................., str. ............................ nr. .......,
cod de identificare fiscală2) ..................., în sumă de ............................ lei,
specificate în titlul executoriu nr./data3) ..................................................,
emis de ........................ s-a procedat la aplicarea modalităților de executare silită în
urma cărora a rezultat suma de ........................ lei, la data de .......................
   S-a procedat la distribuirea sumei rezultată următorilor creditori care au participat la
executarea silită ori și-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal,
astfel:
                                                                                        - lei -
┌────┬────────────────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┐
│Nr. │Numele sau denumirea│Domiciliul│Natura creanței │ Număr de │Cuantumul │      Suma       │
│crt.│    creditorului    │  fiscal  │și titlul3) care│evidență a│ creanței │ distribuită/nr. │
│    │                    │          │   o constată   │ plății*) │          │      cont       │
├────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│    │                    │          │                │          │          │                 │
├────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│    │                    │          │                │          │          │                 │
├────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│    │                    │          │                │          │          │                 │
└────┴────────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1) nume, prenume/denumire;
   2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/și s-au depus mai multe
titluri, se vor indica pentru toate numărul și data emiteri.
   *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil/pentru
contribuabil.

   MFP-ANAF cod 14.13.38.99

   Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultată prin executare silită, persoanele
prezente formulează următoarele observații sau refuză să semneze din următoarele motive:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
   Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului de               Creditorii,               Reprezentanți ai creditorilor
       executare,               ...........................         prezenți la distribuire,
                                ...........................
     Nume și prenume            ...........................       Nume și prenume .............
.........................                                             Semnătura ..........
Semnătura ...............
          L.S.

   Executor fiscal
   Nume .....................
   Prenume ..................
   Semnătura ................

   1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATĂ DIN EXECUTARE
SILITĂ
   2. Cod: 14.13.38.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 100 file
   5. Se difuzează: gratuit
   6. Se utilizează: în baza art. 167 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   7. Se întocmește: în 2 sau mai multe exemplare de organul de executare
   8. Circulă: 1 exemplar la debitor
               câte 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care și-au
               depus titlurile până la data încheierii procesului verbal
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

                                                                                          MODEL

                                           MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
       
SIGLĂ                        AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                            DGFP .........................../AFP .......................
                            Str. ................. nr. ... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                              Aprobat/Data ..................
                                                            Conducătorul organului de executare
                                                                         Semnătura
                                                                           L.S.

                                                                          Avizat,
                                                                   Compartiment juridic,

                                         PROCES-VERBAL
                               de constatare a insolvabilității
                încheiat astăzi ...... luna .................. anul ..........

   În baza art. 171 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că debitorul .........
cu ultimul domiciliu fiscal cunoscut în localitatea ....................., str. ...............
nr. ........, blocul ......., scara ........, etajul ........., apartamentul ............., cod
de identificare fiscală1) ............................... a fost înscris în evidența fiscală cu
următoarele obligații fiscale, conform titlurilor executorii .................................,
emise de .........................:
┌─────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│  Natura obligației  │       Termenul de plată        │         Suma datorată (lei)          │
├─────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┼─────────┬────────────────────────────┤
│                     │          │          │          │         │         Accesorii          │
│                     │   Anul   │   Luna   │   Ziua   │  Debit  ├──────────────┬─────────────┤
│                     │          │          │          │         │   Dobânzi    │ Penalități  │
│                     │          │          │          │         │              │de întârziere│
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
└─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┘
   Pentru încasarea și executarea silită a acestor sume s-au luat următoarele măsuri:
   - s-a comunicat înștiințarea de plată nr. ....../.................;
   - s-a comunicat somația nr. ............/.........................;
   - s-a înființat poprirea cu adresa nr. ......../..................;
   - s-a înființat sechestrul asupra bunurilor mobile, cu Procesul-verbal nr. ...../..........,
pentru .......................................................................................;
   - s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal nr. ....../............., după cum
urmează: ......................................................................................
..............................................................................................;

   M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.16.99

   În urma aplicării măsurilor prevăzute mai sus, s-au stins obligații în suma de ............,
însă debitorul figurează în continuare cu următoarele obligații fiscale:
┌─────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│  Natura obligației  │       Termenul de plată        │         Suma datorată (lei)          │
├─────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┼──────────────────┬───────────────────┤
│                     │          │          │          │                  │  Dobânzi și/sau   │
│                     │   Anul   │   Luna   │   Ziua   │      Debit       │   penalități de   │
│                     │          │          │          │                  │   întârziere2)    │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────────┤
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────────┤
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────────┤
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────────┤
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────────┤
└─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴───────────────────┘
   Pentru recuperarea obligațiilor fiscale menționate, s-au luat următoarele măsuri:
   a) s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu fiscal cunoscut al debitorului și s-a constatat
că ............................................................................................
..............................................................................................;
   b) s-au solicitat relații de la compartimentele de evidență a populației din cadrul
Ministerului Administrației și Internelor și de la oficiile registrului comerțului sau de la
instanțele judecătorești, după caz, și s-a constatat că .......................................
...............................................................................................
..............................................................................................;
   c) s-au cerut relații de la unitățile sau de la persoanele fizice, unde și-a desfășurat
activitatea în ultimii 3 ani și s-a constatat că ..............................................
...............................................................................................
..............................................................................................;
   d) s-au cerut relații la organele de executare în raza cărora s-a născut debitorul sau a
avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum și de la cele în a căror rază teritorială ori
evidență se află sucursale sau puncte de lucru ale debitorului și s-a constatat că ............
...............................................................................................
..............................................................................................;
   e) s-au solicitat de la organele și persoanele abilitate informații cu privire la
moștenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat și s-a constatat că .............
...............................................................................................
..............................................................................................;
   f) s-au verificat documentele de constituire și de evidență (act constitutiv, statut,
contract de societate, acte adiționale de modificare a acestora, bilanț contabil, balanță
lunară etc.) și s-a constatat că ..............................................................
..............................................................................................;
   g) s-au solicitat informații societăților bancare la care debitorul are conturi deschise și
s-a constatat că ..............................................................................
..............................................................................................;
   h) s-au solicitat informații de la instituțiile care gestionează registrele publice sau de
la alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului .........................
..............................................................................................;
   i) s-a solicitat instanței judecătorești competente deschiderea procedurii de reorganizare
judiciară și faliment sau înscrierea în tabelul de creanțe, conform prevederilor Legii
nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare .........................;
   j) s-a angajat răspunderea la plată a altor persoane decât debitorul, conform procedurii
prevăzute de art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, pentru suma de ................................... din
care s-a achitat suma de .................................;
   k) s-au mai făcut următoarele cercetări ....................................................
..............................................................................................;
   În urma cercetărilor și constatărilor de mai sus rezulta că debitorul se încadrează în
dispozițiile art. 171 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și este insolvabil, întrucât3)
...............................................................................................
..............................................................................................;
   Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la organul de
soluționare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.
176 al aceluiași act normativ.

   Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ....... exemplare, din care ........................
..............................................................................................;

               Șef compartiment
          Semnătura .................                                     Întocmit
                                                                  Data ..................
                                                                      Executor fiscal
                                                                    Numele și prenumele,

                                                               Semnătura ....................

   Se anexează următoarele documente justificative:
...............................................................................................
...............................................................................................
___________
   1) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   2) se completează și cu majorările de întârziere și penalități de orice fel datorate conform
Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 și/sau Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea
creanțelor bugetare, după caz.
   3) 1. debitorul nu are venituri sau bunuri urmăribile; 2. când, după încetarea executării
silite, pornită împotriva debitorului, rămân debite neachitate; 3. debitorul a dispărut sau a
decedat fără să lase avere; 4. debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut
și, la acestea ori în alte locuri unde există indicii că a avut avere, nu se găsesc venituri
sau bunuri urmăribile; 5. când, potrivit legii, debitorul, persoană juridică, își încetează
existența și când au rămas neachitate obligații bugetare.

   1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilității.
   2. Cod: 14.13.16.99
   3. Format: A4/t3.
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, blocuri a 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: în baza art. 171 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare.
   8. Circulă: 1 exemplar la compartimentul de evidență fiscală.
               1 exemplar la organul de executare.
               1 exemplar contribuabilului.
   9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                                                                                          MODEL

                                           MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
       
SIGLĂ                        AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                            DGFP .........................../AFP .......................
                            Str. ................. nr. ... Localitatea .................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                           BORDEROU
                         de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale1)

┌────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┬──────┬──────────┐
│    │                │            │Nr. și data │     Natura     │          │      │          │
│    │                │   Cod de   │documentului│   obligației   │Categoria │      │          │
│Nr. │Nume și prenume/│înregistrare│constatator │fiscale adăugată│obligației│Termen│   Suma   │
│crt.│denumire debitor│ fiscală2)  │   pentru   │sau scăzută din │fiscale5) │  de  │  (lei)   │
│    │                │            │ adăugare/  │    evidența    │          │plată │          │
│    │                │            │ scădere3)  │   fiscală4)    │          │      │          │
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
└────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴──────┴──────────┘

            Verificat
         Șef compartiment                                                     Întocmit
            Semnătura,                                               Data .....................
                                                                     Semnătura ................

   M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.24.99
___________
   1) se întocmește distinct, atât pentru debitele luate în evidența fiscală, cât și pentru
cele scăzute. Se numerotează la nivelul fiecărui an fiscal, cu numărul zilei din anul în care a
fost emis;
   2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
   3) documentul va conține obligatoriu codul de înregistrare fiscală al debitorului, nr. și
data, natura și categoria obligației fiscale, termenul de plată și suma acesteia;
   4) se va preciza denumirea obligației fiscale (impozitul, taxa, contribuția, alte venituri);
   5) se va înscrie atributul sumei (curentă, restantă, dobânzi, penalități de întârziere).

   1. Denumire: Borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale.
   2. Cod: 14.13.24.99
   3. Format: A4/t2
   4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, în carnete de 100 file.
   5. Se difuzează: gratuit.
   6. Se utilizează: la centralizarea datelor cuprinse în documentele constatatoare pentru
adăugare sau scădere.
   7. Se întocmește: în 2 exemplare.
                     de organul fiscal competent, separat pentru adăugări și scăderi.
   8. Circulă: de la organul fiscal cu atribuții în stabilirea obligațiilor fiscale, la cel cu
atribuții de urmărire a acestor obligații.
   9. Se arhivează: la unitatea fiscală.
 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û