OMFP 951 2005

Order 951/2005 MF - Befehl 951/2005 MF

keylinks: ANEXĂ

Ordin nr. 951 din 04/07/2005 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 19/07/2005, Intrare in vigoare: 19.07.2005

 

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    în baza dispozițiilor art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, se completează cu pct. 36 privind aprobarea unui nou formular cu regim special, având următorul conținut:

    "36. Chitanța MFP/ANAF - GARDA FINANCIARĂ, cod 14.13.11.99/G.F. - formular cu regim special de inseriere și numerotare."

 

   Art. II. - Formularul "Chitanța MFP/ANAF - GARDA FINANCIARĂ, cod 14.13.11.99/G.F. - formular cu regim special de inseriere și numerotare" este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. III. - Chitanța MFP/ANAF - GARDA FINANCIARĂ, cod 14.13.11.99/G.F. este destinată organelor de control ale Gărzii Financiare pentru încasarea sumelor provenite din amenzi, a sumelor confiscate și vărsarea acestora la Trezoreria Statului.

 

   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û

 

 
 
 
 

 

 

ANEXĂ
 

                                                                                                    MODEL
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - A.N.A.F.                                                    REGIM SPECIAL
GARDA FINANCIARĂ                                                                            Seria .......

                                                                               CHITANȚA NR. .............

GARDA FINANCIARĂ ....... Județul ..............  Nume și prenume/denumire debitor .......................
Str. ........... Nr. ......... Localitatea ....  Domiciliul/sediu în localitatea ........................
În baza (1) ...................................  Str. ...................................................
...............................................  Nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... sector/județ ...........
Unitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică  Alte date de identificare ale debitorului (2) ..........
...............................................  ........................................................
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│                     Natura debitului                     │               Suma (în lei)                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│                           (3)                            │                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│(totalul sumei de lei în litere)                          │                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Am plătit (4) ....................                             Am primit (5) ..................
 

    ___________

   (1) Se vor menționa: denumirea actului de control/p.v.c.s.c, numărul, data și emitentul;

   (2) Se înscrie: codul de înregistrare fiscal (CUI) sau codul numeric personal CNP, după caz;

   (3) Se va completa denumirea debitului (suma confiscată/amenda) și baza legală;

   (4) Semnătura debitorului;

   (5) Semnătura organului încasator. 

    Cod MFP-14.13.11.99/GF 

    Caracteristicile, modul de utilizare și de păstrare a formularului Chitanță MFP/ANAF-GARDA FINANCIARĂ

   1) Denumire: Chitanță.

   2) Cod: 14.13.11.99/GF.

   3) Format A5/t1.

   4) Caracteristici de tipărire: se tipărește în trei exemplare (negru, roșu, verde) pe o singură față, în carnete de câte 150 de file reprezentând 50 de chitanțe înseriate, pe hârtie autocopiativă.

   5) Se difuzează: gratuit.

   6) Se utilizează de către organele de control ale Gărzii Financiare pentru încasarea la buget a sumelor confiscate și a sumelor provenite din amenzi.

   7) Se întocmește: în 3 exemplare de către organul încasator.

   8) Circulă:

   - 1 exemplar (negru) la contribuabil (originalul)

   - 1 exemplar (roșu) la unitatea trezoreriei statului, care are caracter de document justificativ pentru eliberarea "chitanței pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții cod 14.20.09/TS"

   - 1 exemplar (verde) rămâne în carnet la organul emitent

   9) Se arhivează: la unitatea emitentului (Garda Financiară), după utilizarea completă a carnetului.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û