ordin 65 2013 ANAF

Order 65/2013 ANAF - Befehl 65/2013 ANAF

keylinks: inferioară sumei de 220.000 lei

Ordin nr. 65 din 22/01/2013 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 24/01/2013, Intrare in vigoare: 24.01.2013

 

Având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a se asigura informațiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,


    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

   1. La anexa nr. 4, la "Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 A) «Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ....»", primul paragraf va avea următorul cuprins:

    "Formularul «Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ....» se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei."

   2. La anexa nr. 4, la "Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 A) «Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ....»", precizările de la secțiunea "Cifra de afaceri" vor avea următorul cuprins:

    "Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei."

   3. La anexa nr. 4, la "Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 B) «Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul ....»", primul paragraf va avea următorul cuprins:

    "Formularul «Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul ....» se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei."

   4. La anexa nr. 4, la "Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 B) «Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul ....»", precizările de la secțiunea "Cifra de afaceri" vor avea următorul cuprins:

    "Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei."

   5. La anexa nr. 5, la punctul 3.2, literele a) și b), sintagma "cu cifra de afaceri mai mică de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei" se înlocuiește cu sintagma "cu cifra de afaceri mai mică de 220.000 lei".

 

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. III. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û