plan de conturi

Chart Of Accounts Romania >>

PLAN DE CONTURI

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

 

   10. CAPITAL ȘI REZERVE

   101. Capital - În funcție de forma juridică a entității se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc

   1011. Capital subscris nevărsat (P)

   1012. Capital subscris vărsat (P)

   1015. Patrimoniul regiei (P)

   1016. Patrimoniul public - Acest cont mai apare doar la entitățile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public

   1018. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (P) - introdus prin punctul 3. din Ordin nr. 1690/2012 începând cu 18.12.2012.

   104. Prime de capital

   1041. Prime de emisiune (P)

   1042. Prime de fuziune/divizare (P)

   1043. Prime de aport (P)

   1044. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)

   105. Rezerve din reevaluare (P)

   106. Rezerve

   1061. Rezerve legale (P)

   1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

   1064. Rezerve de valoare justă (P) - apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

   1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

   1067. Rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină (A/P) - Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

   1068. Alte rezerve (P)

   107. Rezerve din conversie (A/P) - apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

   108. Interese care nu controlează - apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

   1081. Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar (A/P)

   1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)

   109. Acțiuni proprii

   1091. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A)

   1092. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)

   1095. Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) - introdus prin punctul 11. din Ordin nr. 2869/2010 începând cu 29.12.2010.

 

   11. REZULTATUL REPORTAT

   117. Rezultatul reportat

   1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)

   1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (A/P) - apare doar la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont.

   1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

   1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene (A/P)

   

   12. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

   121. Profit sau pierdere (A/P)

   129. Repartizarea profitului (A)

   14. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

   141. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

   149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

   1491. Pierderi rezultate din reorganizări și care sunt determinate de anularea titlurilor deținute (A) - introdus prin punctul 4. din Ordin nr. 2067/2013 începând cu 07.01.2014.

   1495. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) - introdus prin punctul 4. din Ordin nr. 2067/2013 începând cu 07.01.2014.

 

   15. PROVIZIOANE

   151. Provizioane

   1511. Provizioane pentru litigii (P)

   1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)

   1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P)

   1514. Provizioane pentru restructurare (P)

   1515. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P)

   1516. Provizioane pentru impozite (P)

   1518. Alte provizioane (P)

   16. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE

   161. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

   1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)

   1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)

   1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)

   1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)

   162. Credite bancare pe termen lung

   1621. Credite bancare pe termen lung (P)

   1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)

   1623. Credite externe guvernamentale (P)

   1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

   1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)

   1626. Credite de la trezoreria statului (P)

   1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

   166. Datorii care privesc imobilizările financiare

   1661. Datorii față de entitățile afiliate (P)

   1663. Datorii față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P)

   167. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)

   168. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate

   1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P)

   1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

   1685. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P)

   1686. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P)

   1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)

   169. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A)

 

   
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

   20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

   201. Cheltuieli de constituire (A)

   203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

   205. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)

   207. Fond comercial

   2071. Fond comercial pozitiv (A) - apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.

   2075. Fond comercial negativ (P) - abrogat prin punctul 12. din Ordin nr. 2869/2010 începând cu 29.12.2010.    

   208. Alte imobilizări necorporale (A)

   21. IMOBILIZĂRI CORPORALE

   211. Terenuri și amenajări de terenuri (A)

   2111. Terenuri

   2112. Amenajări de terenuri

   212. Construcții (A)

   213. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

   2131. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A)

   2132. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)

   2133. Mijloace de transport (A)

   2134. Animale și plantații (A)

   214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)

   22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

   223. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în curs de aprovizionare (A)

   224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

   23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

   231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)

   232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

   233. Imobilizări necorporale în curs de execuție (A)

   234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

   26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

   261. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)

   263. Interese de participare (A)

   264. Titluri puse în echivalență (A) - apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

   265. Alte titluri imobilizate (A)

   266. Certificate verzi amânate (A) - introdus prin punctul 4. din Ordin nr. 2067/2013 începând cu 07.01.2014.

   267. Creanțe imobilizate

   2671. Sume datorate de entitățile afiliate (A)

   2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entitățile afiliate (A)

   2673. Creanțe legate de interesele de participare (A)

   2674. Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare (A)

   2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

   2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

   2677. Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A) -  introdus prin punctul 11. din Ordin nr. 2869/2010 începând cu 29.12.2010.

   2678. Alte creanțe imobilizate (A)

   2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)

   269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

   2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)

   2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P)

   2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

   28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

   280. Amortizări privind imobilizările necorporale

   2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

   2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

   2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)

   2807. Amortizarea fondului comercial (P) - apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate

   2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)

   281. Amortizări privind imobilizările corporale

   2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)

   2812. Amortizarea construcțiilor (P)

   2813. Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (P)

   2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)

   29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

   290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

   2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

   2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)

   2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial (P) - apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate

   2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)

   291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

   2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)

   2912. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)

   2913. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (P)

   2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)

   293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție

   2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)

   2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuție (P)

   296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

   2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)

   2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)

   2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)

   2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile afiliate (P)

   2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de interesele de participare (P)

   2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)

   2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)

 

   
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

   30. STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE

   301. Materii prime (A)

   302. Materiale consumabile

   3021. Materiale auxiliare (A)

   3022. Combustibili (A)

   3023. Materiale pentru ambalat (A)

   3024. Piese de schimb (A)

   3025. Semințe și materiale de plantat (A)

   3026. Furaje (A)

   3028. Alte materiale consumabile (A)

   303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

   308. Diferențe de preț la materii prime și materiale (A/P)

   32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

   321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)

   322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)

   323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)

   326. Animale în curs de aprovizionare (A)

   327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)

   328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)

   33. PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

   331. Produse în curs de execuție (A)

   332. Servicii în curs de execuție (A)

   34. PRODUSE

   341. Semifabricate (A)

   345. Produse finite (A)

   346. Produse reziduale (A)

   348. Diferențe de preț la produse (A/P)

   35. STOCURI AFLATE LA TERȚI

   351. Materii și materiale aflate la terți (A)

   354. Produse aflate la terți (A)

   356. Animale aflate la terți (A)

   357. Mărfuri aflate la terți (A)

   358. Ambalaje aflate la terți (A)

   36. ANIMALE

   361. Animale și păsări (A)

   368. Diferențe de preț la animale și păsări (A/P)

   37. MĂRFURI

   371. Mărfuri (A)

   378. Diferențe de preț la mărfuri (A/P)

   38. AMBALAJE

   381. Ambalaje (A)

   388. Diferențe de preț la ambalaje (A/P)

   39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

   391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)

   392. Ajustări pentru deprecierea materialelor

   3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)

   3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

   393. Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție (P)

   394. Ajustări pentru deprecierea produselor

   3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)

   3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)

   3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)

   395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți

   3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți (P)

   3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți (P)

   3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți (P)

   3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți (P)

   3956. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți (P)

   3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți (P)

   3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți (P)

   396. Ajustări pentru deprecierea animalelor (P)

   397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)

   398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)

 

   
CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI

   40. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE

   401. Furnizori (P)

   403. Efecte de plătit (P)

   404. Furnizori de imobilizări (P)

   405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)

   408. Furnizori - facturi nesosite (P)

   409. Furnizori - debitori

   4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)

   4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)

   41. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE

   411. Clienți

   4111. Clienți (A)

   4118. Clienți incerți sau în litigiu (A)

   413. Efecte de primit de la clienți (A)

   418. Clienți - facturi de întocmit (A)

   419. Clienți - creditori (P)

   42. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE

   421. Personal - salarii datorate (P)

   423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

   424. Prime reprezentând participarea personalului la profit -se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

   425. Avansuri acordate personalului (A)

   426. Drepturi de personal neridicate (P)

   427. Rețineri din salarii datorate terților (P)

   428. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul

   4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)

   4282. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)

   43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE

   431. Asigurări sociale

   4311. Contribuția unității la asigurările sociale (P)

   4312. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)

   4313. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)

   4314. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P)

   437. Ajutor de șomaj

   4371. Contribuția unității la fondul de șomaj (P)

   4372. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)

   438. Alte datorii și creanțe sociale

   4381. Alte datorii sociale (P)

   4382. Alte creanțe sociale (A)

   44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE

   441. Impozitul pe profit/venit

   4411. Impozitul pe profit (P)

   4418. Impozitul pe venit (P)  - se utilizează pentru evidențierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

   442. Taxa pe valoarea adăugată

   4423. TVA de plată (P)

   4424. TVA de recuperat (A)

   4426. TVA deductibilă (A)

   4427. TVA colectată (P)

   4428. TVA neexigibilă (A/P)

   444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

   445. Subvenții

   4451. Subvenții guvernamentale (A)

   4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A)

   4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A)

   446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)

   447. Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)

   448. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului

   4481. Alte datorii față de bugetul statului (P)

   4482. Alte creanțe privind bugetul statului (A)

   45. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI

   451. Decontări între entitățile afiliate

   4511. Decontări între entitățile afiliate (A/P)

   4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P)

   453. Decontări privind interesele de participare

   4531. Decontări privind interesele de participare (A/P)

   4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P)

   455. Sume datorate acționarilor/asociaților

   4551. Acționari/asociați - conturi curente (P)

   4558. Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente (P)

   456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)

   457. Dividende de plată (P)

   458. Decontări din operații în participație

   4581. Decontări din operații în participație - pasiv (P)

   4582. Decontări din operații în participație - activ (A)

   46. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI

   461. Debitori diverși (A)

   462. Creditori diverși (P)

   47. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

   471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

   472. Venituri înregistrate în avans (P)

   473. Decontări din operații în curs de clarificare (A/P)

   475. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

   4751. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)

   4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)

   4753. Donații pentru investiții (P)

   4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)

   4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)

   478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) - introdus prin punctul 3. din Ordin nr. 1690/2012 începând cu 18.12.2012.

   48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII

   481. Decontări între unitate și subunități (A/P)

   482. Decontări între subunități (A/P)

   49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

   491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (P)

   495. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P)

   496. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)

 

   
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

   50. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

   501. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)

   505. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)

   506. Obligațiuni (A)

   507. Certificate verzi acordate (A) - introdus prin punctul 4. din Ordin nr. 2067/2013 începând cu 07.01.2014.

   508. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate

   5081. Alte titluri de plasament (A)

   5088. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)

   509. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt

   5091. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)

   5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)

   51. CONTURI LA BĂNCI

   511. Valori de încasat

   5112. Cecuri de încasat (A)

   5113. Efecte de încasat (A)

   5114. Efecte remise spre scontare (A)

   512. Conturi curente la bănci

   5121. Conturi la bănci în lei (A)

   5124. Conturi la bănci în valută (A)

   5125. Sume în curs de decontare (A)

   518. Dobânzi

   5186. Dobânzi de plătit (P)

   5187. Dobânzi de încasat (A)

   519. Credite bancare pe termen scurt

   5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

   5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)

   5193. Credite externe guvernamentale (P)

   5194. Credite externe garantate de stat (P)

   5195. Credite externe garantate de bănci (P)

   5196. Credite de la trezoreria statului (P)

   5197. Credite interne garantate de stat (P)

   5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

   53. CASA

   531. Casa

   5311. Casa în lei (A)

   5314. Casa în valută (A)

   532. Alte valori

   5321. Timbre fiscale și poștale (A)

   5322. Bilete de tratament și odihnă (A)

   5323. Tichete și bilete de călătorie (A)

   5328. Alte valori (A)

   54. ACREDITIVE

   541. Acreditive

   5411. Acreditive în lei (A)

   5412. Acreditive în valută (A)

   542. Avansuri de trezorerie (A) - in acest cont vor fi evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri.

   58. VIRAMENTE INTERNE

   581. Viramente interne (A/P)

   59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

   591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)

   595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)

   596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P)

   598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P)

 

   
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

   60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

   601. Cheltuieli cu materiile prime

   602. Cheltuieli cu materialele consumabile

   6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare

   6022. Cheltuieli privind combustibilii

   6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

   6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

   6025. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat

   6026. Cheltuieli privind furajele

   6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

   603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

   604. Cheltuieli privind materialele nestocate

   605. Cheltuieli privind energia și apa

   606. Cheltuieli privind animalele și păsările

   607. Cheltuieli privind mărfurile

   608. Cheltuieli privind ambalajele

   609. Reduceri comerciale primite

   61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI

   611. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

   612. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile

   613. Cheltuieli cu primele de asigurare

   614. Cheltuieli cu studiile și cercetările

   62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

   621. Cheltuieli cu colaboratorii

   622. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile

   623. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

   624. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal

   625. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări

   626. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

   627. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

   628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

   63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

   635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

   64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

   641. Cheltuieli cu salariile personalului

   642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților

   643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

   644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

   645. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială

   6451. Contribuția unității la asigurările sociale

   6452. Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj

   6453. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

   6455. Contribuția unității la asigurările de viață (A) - introdus prin punctul 4. din Ordin nr. 2067/2013 începând cu 07.01.2014.

   6456. Contribuția unității la fondurile de pensii facultative - modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 2067/2013 începând cu 07.01.2014.

   6457. Contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate

   6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială

   65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

   652. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

   654. Pierderi din creanțe și debitori diverși

   658. Alte cheltuieli de exploatare

   6581. Despăgubiri, amenzi și penalități

   6582. Donații acordate

   6583. Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital

   6588. Alte cheltuieli de exploatare

   66. CHELTUIELI FINANCIARE

   663. Pierderi din creanțe legate de participații

   664. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate

   6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate

   6642. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate

   665. Cheltuieli din diferențe de curs valutar

   666. Cheltuieli privind dobânzile

   667. Cheltuieli privind sconturile acordate

   668. Alte cheltuieli financiare

   67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

   671. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare

   68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

   681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere

   6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

   6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

   6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor

   6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante

   686. Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare

   6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

   6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante

   6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor

   69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE

   691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

   698. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus - se utilizează conform reglementărilor legale.

 

   
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

   70. CIFRA DE AFACERI NETĂ

   701. Venituri din vânzarea produselor finite

   702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

   703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

   704. Venituri din servicii prestate

   705. Venituri din studii și cercetări

   706. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

   707. Venituri din vânzarea mărfurilor

   708. Venituri din activități diverse

   709. Reduceri comerciale acordate

   71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

   711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

   712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție

   72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI

   721. Venituri din producția de imobilizări necorporale

   722. Venituri din producția de imobilizări corporale

   74. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE

   741. Venituri din subvenții de exploatare

   7411. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri - se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri

   7412. Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile

   7413. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe

   7414. Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului

   7415. Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială

   7416. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

   7417. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri

   7418. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată

   75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

   754. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși

   758. Alte venituri din exploatare

   7581. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități

   7582. Venituri din donații primite

   7583. Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital

   7584. Venituri din subvenții pentru investiții

   7588. Alte venituri din exploatare

   76. VENITURI FINANCIARE

   761. Venituri din imobilizări financiare

   7611. Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate

   7613. Venituri din interese de participare

   762. Venituri din investiții financiare pe termen scurt

   763. Venituri din creanțe imobilizate

   764. Venituri din investiții financiare cedate

   7641. Venituri din imobilizări financiare cedate

   7642. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate

   765. Venituri din diferențe de curs valutar

   766. Venituri din dobânzi

   767. Venituri din sconturi obținute

   768. Alte venituri financiare

   77. VENITURI EXTRAORDINARE

   771. Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare

   78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

   781. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

   7812. Venituri din provizioane

   7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

   7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

   7815. Venituri din fondul comercial negativ - abrogată prin punctul 12. din Ordin nr. 2869/2010 începând cu 29.12.2010.

   786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

   7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

   7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

   
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

   80. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI

   801. Angajamente acordate

   8011. Giruri și garanții acordate

   8018. Alte angajamente acordate

   802. Angajamente primite

   8021. Giruri și garanții primite

   8028. Alte angajamente primite

   803. Alte conturi în afara bilanțului

   8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

   8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

   8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie

   8034. Debitori scoți din activ, urmăriți în continuare

   8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință

   8036. Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate

   8037. Efecte scontate neajunse la scadență

   8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie

   8039. Alte valori în afara bilanțului

   804. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

   8045. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

   805. Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență

   8051. Dobânzi de plătit

   8052. Dobânzi de încasat - se folosește de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing.

   806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

   807. Active contingente

   808. Datorii contingente

   809. Creanțe preluate prin cesionare - introdus prin punctul 21. din Ordin nr. 1898/2013 începând cu 01.01.2014.


 

   89. BILANȚ

   891. Bilanț de deschidere

   892. Bilanț de închidere

   
CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE - Pentru organizarea contabilității de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opțională.

   90. DECONTĂRI INTERNE

   901. Decontări interne privind cheltuielile

   902. Decontări interne privind producția obținută

   903. Decontări interne privind diferențele de preț

   92. CONTURI DE CALCULAȚIE

   921. Cheltuielile activității de bază

   922. Cheltuielile activităților auxiliare

   923. Cheltuieli indirecte de producție

   924. Cheltuieli generale de administrație

   925. Cheltuieli de desfacere

   93. COSTUL PRODUCȚIEI

   931. Costul producției obținute

   933. Costul producției în curs de execuție

 


 

sus ñ