ordin 2089 2006 MF

Order 2089/2006 MF - Befehl 2089/2006 MF

ABROGAT DE ordin 1311/2008 MF

keylinks:

Ordin 2089/2006 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale aparut in MO nr. 1043 din 29 Dec 2006 ABROGAT DE ordin 1311/2008 MF

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2) Pentru efectuarea procedurii prevăzute la alin. (1) se aprobă formularul al cărui model este cuprins în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Procedură

1. Îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori se va face pe baza unei cereri a acestora, depusă la organul fiscal competent, în termen de cel mult un an de la data efectuării plăţii eronate, conform prevederilor art. 110 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În categoria erorilor constatate în completarea documentelor de plată de către debitori privind obligaţiile fiscale, şi care pot fi îndreptate conform prezentei proceduri, se cuprind orice erori cu privire la modul de completare a documentelor de plată, cu excepţia informaţiilor care privesc suma înscrisă pe documentele de plată şi data plăţii.
3. Prin prezenta procedură nu se vor îndrepta erorile privind sumele virate pe conturi bugetare administrate de creditori bugetari diferiţi.
4.1. Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- datele de identificare ale debitorului;
- precizarea erorii ce urmează a fi îndreptată;
- modul în care va fi reconsiderată această plată, de la data şi în suma înscrisă pe documentul de plată iniţial;
- documentul prin care s-a stabilit sau s-a individualizat suma de plată;
- numărul documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;
- suma achitată prin documentul de plată iniţial;
- data plăţii.
4.2. La cerere vor fi ataşate: o copie a ordinului de plată, o copie a extrasului de cont, precum şi orice alte documente ce atestă eroarea produsă.
4.3. Organul fiscal va verifica în evidenţele fiscale existenţa erorilor semnalate în documentul de plată, îndeplinirea condiţiilor de creditare a contului bugetar şi de debitare a contului plătitorului, urmând a se întocmi un referat cu propuneri de soluţionare a cererii debitorului, respectiv de îndreptare a erorilor din documentul de plată, referat care va fi aprobat de către conducătorul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, potrivit legii.
5.1. După aprobarea referatului prevăzut la pct. 4.3, organul fiscal competent va întocmi nota privind corecţia erorilor din documentele de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în două exemplare. Nota privind corecţia erorilor din documentele de plată se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
5.2. Nota privind corecţia erorilor prevăzută la pct. 5.1 se transmite unităţii de trezorerie şi contabilitate publică, în vederea operării corecţiei în conturile bugetare corespunzătoare.
5.3. Unitatea de trezorerie şi contabilitate publică efectuează stornarea plăţii eronate şi înregistrarea sumei în contul bugetar corespunzător, cu data plăţii indicate în anexa nr. 2, înscrie pe cele două exemplare ale notei privind corecţia erorilor din documentele de plată data la care s-a efectuat această operaţiune şi îşi reţine un exemplar, restituind organului fiscal competent celălalt exemplar.
5.4. După efectuarea de către unitatea de trezorerie şi contabilitate publică a îndreptării erorilor din documentul de plată, organul fiscal competent va întocmi, după caz, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii stabilite în sarcina debitorului, în urma îndreptării erorilor din documentele de plată, care va fi comunicată acestuia, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii.
5.5. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, în cazul erorilor materiale constând în virarea eronată a obligaţiilor de plată la altă unitate de trezorerie şi contabilitate publică decât cea la care trebuie achitată suma, cererea prevăzută la pct. 4.1 se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată. În această situaţie, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, unitatea de trezorerie şi contabilitate publică la care s-a efectuat plata eronată va completa la rubrica "Data plăţii" din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care se efectuează îndreptarea erorii, data plăţii înscrisă în anexa nr. 2. Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronată va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent în administrarea debitorului, procedând la întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a cererii debitorului.
5.6. După efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa analitică pe plătitori, organul fiscal competent va comunica debitorului modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată.
5.7. Organul fiscal competent va arhiva la dosarul fiscal următoarele documente:
- cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată;
- documentaţia care a stat la baza efectuării acestei operaţiuni;
- copia fişelor debitorului din evidenţa analitică pe plătitori, afectate de operaţiunea de corecţie;
- referatul aprobat de şeful organului fiscal;
- nota privind corecţia erorilor din documentele de plată avizată de unitatea de trezorerie şi contabilitate publică.
6. Cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată se va soluţiona în termen de 45 de zile de la înregistrarea acesteia, conform art. 681 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Modificarea sau desființarea actelor administrative fiscale ca urmare a îndreptărilor erorilor din documentul de plată se va face potrivit dispozițiilor art. 46-48 din actul normativ prevăzut la pct. 6, coroborate cu dispozițiile pct. 46.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û