acord ANAF Romania APEH Ungaria

Agreement ANAF Romania APEH Hungary - Vereinbarung ANAF Romania APEH Ungarn

keylinks:

 

Acord din 21/10/2008 între Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Administrația de Control Fiscal și Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 22/04/2009,Intrare in vigoare: 22.04.2009

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală din România (denumită în cele ce urmează ANAF) și Administrația de Control Fiscal și Financiar din Ungaria (denumită în cele ce urmează APEH), denumite în cele ce urmează părți,

    conștientizând importanța pe care o au cooperarea bilaterală și nevoia permanentă de schimb de opinii în domeniul administrării fiscale,

    recunoscând noile dimensiuni ale cooperării internaționale odată cu aderarea ambelor țări la Comunitatea Europeană,

    având dorința de a îmbunătăți și intensifica asistența reciprocă între România și Ungaria,

    în temeiul dispozițiilor Directivei Consiliului 2008/55/CE din 26 mai 2008 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor privind anumite cotizații, drepturi, taxe și alte măsuri, ale Directivei Comisiei 2002/94/CE din 9 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții din prevederile Directivei Consiliului 76/308/CEE privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor privind anumite cotizații, drepturi, taxe și alte măsuri, prevederile Directivei Consiliului 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 cu privire la asistența reciprocă din partea autorităților competente ale statelor membre în domeniul impozitelor directe și impozitelor primelor de asigurare (denumită în cele ce urmează Directiva 77/799/CEE), prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 (denumit în cele ce urmează Regulamentul Consiliului nr. 1.798/2003/CE), ale Convenției dintre România și Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (denumită în cele ce urmează Convenția) și luând în considerare amendamentele la aceste legi,

    având ferma convingere că o cooperare strânsă în domeniul administrării fiscale va fi benefică pentru ambele părți,

    dorind să coopereze în domeniul impozitelor, taxelor și altor măsuri așa cum au fost definite prin Directiva Consiliului 2008/55/CE, Directiva Consiliului 77/799/CE și Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, cu excepția următoarelor:

   1. taxe de import (așa cum sunt definite în art. 2.c din Directiva Consiliului 2008/55/CE);

   2. taxe de export (așa cum sunt definite în art. 2.d din Directiva Consiliului 2008/55/CE);

   3. taxe privind accizele (așa cum sunt definite în art. 2.f din Directiva Consiliului 2008/55/CE) pentru:

   - tutun prelucrat;

   - alcool și băuturi alcoolice;

   - uleiuri minerale,

    în conformitate cu Declarația de intenție privind cooperarea în domeniul administrării fiscale semnată de părți la Sibiu, România, la 14 noiembrie 2007,

    au convenit următoarele: 

   CAPITOLUL I
  Schimbul de experiență 

   ARTICOLUL 1
  Schimb de experiență și opinii 

   (1) Părțile își propun să facă schimb de experiență și opinii în ceea ce privește managementul general al taxelor și problemele tehnice legate de fiscalitate, în mod regulat. Asemenea probleme au ca scop analiza diferențelor dintre România și Ungaria privind sistemele de organizare, managementul tehnologiei informației și comunicațiilor, metode și proceduri utilizate de respectivele administrații fiscale, probleme legate de resursele umane, metodele de evaluare a performanței, managementul riscului, controlul fiscal și relațiile fiscale internaționale, fără a se limita la acestea.

   (2) Schimbul de experiență și opinii va fi realizat sub forma întâlnirilor la nivel managerial pe termen scurt, a seminariilor și/sau a consultărilor tehnice, denumite în cele ce urmează evenimente. Evenimentele nu vor depăși perioada de 5 zile lucrătoare consecutive și se vor desfășura în România ori în Ungaria.

   (3) Părțile sunt reprezentate cu ocazia derulării evenimentelor de funcționarii fiscali desemnați în acest sens de conducerea ANAF și APEH.

   (4) Consultările cu privire la lista participanților, locația și orarul evenimentelor, punctele de pe ordinea de zi și aranjamentele practice legate de acestea vor fi coordonate la nivel central între persoanele de contact desemnate de părți, prin corespondență scrisă. Orice modificări intervenite la nivelul informațiilor de mai sus vor fi notificate de fiecare parte. 

   ARTICOLUL 2
  Costuri 

   (1) Părțile vor acoperi toate cheltuielile legate de participarea la evenimente a reprezentanților proprii.

   (2) Cheltuielile legate de interpretariat și traduceri vor fi suportate de către partea care asigură găzduirea evenimentului.

   (3) Documentele informative care se transmit între părți în cadrul schimbului de experiență și opinii vor fi, de regulă, în limba engleză, costul traducerii lor revenind acelei părți care le pune la dispoziție. Prin excepție, părțile pot să stabilească de comun acord transmiterea documentelor în limba în care acestea au fost create, costul traducerii în limba folosită în propria administrație revenind destinatarului. 

   ARTICOLUL 3
  Vizite de studiu 

   (1) Părțile pot conveni realizarea unui program de vizite de studiu pentru funcționarii fiscali proprii pe bază de reciprocitate.

   (2) Vizitele de studiu au o durată de maximum o lună. În cadrul vizitelor de studiu, funcționarii fiscali ai uneia dintre părți desfășoară activități profesionale în administrația fiscală a celeilalte părți, cu respectarea tuturor restricțiilor impuse de legislația și procedurile interne ale administrației-gazdă cu privire la accesul la anumite informații sau activități.

   (3) Fiecare parte suportă cheltuielile efectuate de proprii funcționari fiscali privind vizita de studiu. Administrația-gazdă pune la dispoziția participanților la vizita de studiu, în mod gratuit, acces la un spațiu de birouri și echipamente de birou în condiții similare celor pe care le oferă propriilor funcționari. 

   CAPITOLUL II
  Cooperarea directă dintre departamentele operaționale
și structurile fiscale teritoriale 

   ARTICOLUL 4
  Obiectivele cooperării directe dintre departamentele
operaționale și structurile fiscale teritoriale 

   (1) Părțile convin de comun acord să pună bazele unei comunicări și cooperări directe între departamentele lor operaționale și structurile lor teritoriale, incluzând și structurile din zonele/județele/departamentele de la graniță.

   (2) Obiectivele cooperării dintre entitățile menționate la paragraful (1) sunt: de a încuraja schimbul de experiență și bune practici în domeniul administrării fiscale, de a oferi o oportunitate pentru a se informa reciproc în mod direct asupra legilor și procedurilor care guvernează activitățile lor și pentru a evalua și determina nevoile și cerințele lor referitoare la asistența administrativă reciprocă în conformitate cu acquis-ul comunitar, atât timp cât privesc contribuabilii aflați în competența acestora.

   (3) Cooperarea directă dintre departamentele operaționale și structurile teritoriale nu include și dreptul de a realiza un schimb direct de informații, cu excepția schimbului de informații în domeniul legislației și procedurilor la care se face referire în paragraful (2). 

   ARTICOLUL 5
  Schimbul de experiență dintre departamentele operaționale
și structurile fiscale teritoriale 

   (1) Pentru atingerea obiectivelor menționate la art. 4, departamentele operaționale și structurile fiscale teritoriale ale părților pot participa la evenimente, așa cum sunt acestea definite la art. 1 paragraful (2).

   (2) Consultările cu privire la lista participanților, locația și orarul evenimentelor, punctele de pe ordinea de zi și aranjamentele practice legate de acestea sunt realizate între persoanele de contact desemnate la nivel operațional sau teritorial, prin corespondență scrisă, cu informarea prealabilă a conducerii ANAF și APEH.

   (3) Părțile sunt reprezentate cu ocazia derulării evenimentelor de funcționarii fiscali desemnați în acest sens de conducerea departamentelor operaționale și a structurii fiscale teritoriale respective. 

   ARTICOLUL 6
  Programul de activitate privind cooperarea dintre
departamentele operaționale și structurile fiscale teritoriale 

   (1) Pentru atingerea obiectivelor menționate la art. 4, departamentele operaționale și structurile teritoriale pot participa la programul de activitate desfășurat între unități de nivel similar.

   (2) Programul de activitate privind cooperarea dintre două departamente operaționale sau structuri teritoriale, una din România și una din Ungaria, se realizează prin semnarea de către conducătorii unităților respective și de către conducerea ANAF și APEH a unei declarații de înfrățire, fără a crea obligații de natură juridică pentru părți.

   (3) Programul de activitate permite departamentelor operaționale sau structurilor teritoriale fiscale realizarea unui program coerent de evenimente, asigurând un schimb intens de experiență și de bune practici. Punerea în practică a programului de evenimente se face cu informarea prealabilă a conducerii ANAF și APEH.

   (4) Anual, conducerea departamentelor operaționale și a structurilor fiscale teritoriale implicate în programul de activitate realizează în comun un raport despre activitățile derulate în cadrul acestuia. Raportul se transmite conducerii ANAF și APEH.

   (5) Durata programului de activitate este de maximum 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii lui în condițiile prevăzute la paragraful (2). 

   ARTICOLUL 7
  Costuri în cazul cooperării directe dintre departamentele
operaționale și structurile fiscale teritoriale 

    Distribuirea costurilor în cazul cooperării directe dintre departamentele operaționale și structurile fiscale teritoriale intră sub incidența art. 2, care se aplică corespunzător. 

   CAPITOLUL III
  Asistența administrativă între părți 

   ARTICOLUL 8
  Dispoziții generale cu privire la asistența administrativă 

   (1) Părțile se vor strădui împreună să analizeze, să evalueze și să îmbunătățească continuu asistența administrativă între autoritățile lor competente, conform Directivei Consiliului 77/799/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, Directivei Consiliului 2008/55/CE și Convenției.

   (2) Orice informație primită de una dintre părți se va considera confidențială și va fi făcută disponibilă numai persoanelor părții solicitante sau autorităților din țara respectivă care sunt direct implicate în evaluarea impozitelor sau în controlul administrativ al acestei evaluări, în ceea ce privește impozitele prevăzute de prezentul acord. Informația dobândită va fi utilizată doar în procedurile juridice sau administrative care implică sancțiuni luate în vederea sau în legătură cu efectuarea ori analizarea evaluării respective. Informația nu poate fi dezvăluită niciunei alte persoane, entități, autorități sau jurisdicții fără consimțământul scris al autorității competente a părții care o furnizează. 

   ARTICOLUL 9
  Dispoziții generale privind schimbul de informații 

   (1) Schimbul de informații se va realiza, de preferință, în format electronic și în limba engleză.

   (2) Autoritatea competentă a uneia dintre părți poate solicita autorității competente a celeilalte părți informațiile necesare pentru a stabili în mod corect impozitul. Autoritatea competentă a părții solicitate nu este obligată să răspundă unei astfel de solicitări dacă autoritatea competentă a părții solicitante nu a epuizat sursele proprii de informații care puteau fi utilizate.

   (3) Dacă informația furnizată este incompletă sau incorectă, autoritatea competentă care o primește o va aduce la cunoștința celeilalte autorități cât de curând posibil. În același fel se va proceda când există dificultăți sau probleme tehnice pentru schimbul de date.

   (4) Pentru persoane fizice, informația de schimbat va include nume, adresă și număr de identificare fiscală (NIF) sau, în lipsa lui, codul personal de identificare în țara de rezidență, precum și data și locul de naștere, dacă sunt cunoscute. O informație similară va trebui să fie furnizată și când este vorba de persoane juridice și de entități fără personalitate juridică. 

   ARTICOLUL 10
  Schimbul de informații referitor la impozitele directe 

   (1) Schimbul de informații referitor la impozitele directe se va realiza în conformitate cu prevederile:

   a) Directivei Consiliului 77/799/CE; și

   b) Convenției.

   (2) Schimbul de informații referitor la impozitele directe se va putea realiza la cerere, în mod automat sau în mod spontan, așa cum prevăd art. 2, 3 și, respectiv, 4 din Directiva Consiliului 77/799/CE. 

   ARTICOLUL 11
  Schimbul de informații la cerere referitor la impozitele directe 

   (1) Cererile de informații trebuie să întrunească prima facie condițiile impuse de Directiva Consiliului 77/799/CE, precum și de art. 28 din Convenție.

   (2) Autoritățile competente ale părților vor utiliza toate căile legale și vor depune toate eforturile pentru a răspunde cererilor de informații în cel mai scurt timp posibil, dar nu în mai mult de 3 luni de la primirea acestora.

   (3) Dacă autoritatea competentă solicitată nu este în măsură să ofere informația într-o perioadă de 3 luni sau refuză să o transmită, aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă a celeilalte părți cu privire la data la care răspunsul ar putea fi transmis, natura obstacolelor sau motivele pentru refuzul transmiterii informației solicitate. 

   ARTICOLUL 12
  Schimbul de informații automat referitor la impozitele directe 

   (1) Prezentul acord va fi aplicabil impozitelor cuprinse în art. 2 din Convenție în ceea ce privește impozitul pe venit și pe capital și în art. 1 din Directiva Consiliului 77/799/CE.

   (2) Conform prevederilor cuprinse în art. 3 din Directiva Consiliului 77/799/CE și în art. 28 din Convenție, autoritățile competente vor schimba, în mod automat și fără solicitare prealabilă, informații cu privire la:

   a) veniturile din proprietăți imobiliare (la care se referă art. 6 din Convenție);

   b) profiturile întreprinderii (la care se referă art. 7 din Convenție);

   c) dividendele (la care se referă art. 10 din Convenție);

   d) comisioanele (la care se referă art. 12 din Convenție);

   e) veniturile realizate din exercitarea unor profesii independente sau activități cu caracter independent (la care se referă art. 15 din Convenție);

   f) salariile și remunerațiile pentru profesii dependente și remunerațiile membrilor consiliilor de administrație (la care se referă art. 16 și 17 din Convenție);

   g) veniturile obținute din activitățile desfășurate de artiști sau de sportivi (la care se referă art. 18 din Convenție);

   h) informații (notificarea pentru evaluare și nota de calcul) cu privire la impozitele percepute de un stat pe veniturile rezidenților celuilalt stat.

   (3) Informația automată se va furniza periodic, cât de repede va fi posibil, și nu mai târziu de sfârșitul anului următor celui în care sunt generate taxele.

   (4) Informația automată va fi furnizată în format electronic, de preferință în format magnetic standard OCDE (ultima versiune). Formatul hârtie se va utiliza pentru a furniza informația spontană.

   (5) Dacă informația nu poate fi furnizată în mod automat, poate fi comunicată în formă spontană. 

   ARTICOLUL 13
  Schimbul de informații privind impozitele indirecte 

   (1) Schimbul de informații referitor la impozitele indirecte se va realiza la cerere, în mod spontan, în mod automat sau automat structurat, în conformitate și pe baza prevederilor:

   a) Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE; și

   b) Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.925/2004 din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

   (2) Autoritățile competente ale părților vor utiliza toate căile legale și vor depune toate eforturile pentru a răspunde cererilor de informații în cel mai scurt timp posibil, dar nu în mai mult de 60 de zile de la primirea acestora.

   (3) Dacă autoritatea competentă solicitată nu este în măsură să ofere informația într-o perioadă de 60 de zile sau refuză să o transmită, aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă solicitantă cu privire la data la care răspunsul ar putea fi transmis, natura obstacolelor sau motivele pentru refuzul transmiterii informației solicitate.

   (4) Pentru transmiterea informațiilor referitoare la impozitele indirecte se va folosi formatul standard SCAC sau orice alt format recomandat de către Comisia Europeană. 

   ARTICOLUL 14
  Asistența la recuperare 

   (1) Părțile vor colabora permanent în ceea ce privește asistența la recuperare reglementată de Directiva Consiliului 2008/55/CE din 26 mai 2008, precum și de Directiva Comisiei 2002/94/CE din 9 decembrie 2002.

   (2) Autoritățile competente vor schimba, ori de câte ori este necesar, informații în ceea ce privește legislația națională în materie de colectare a creanțelor bugetare, precum și în ceea ce privește modul de aplicare a dispozițiilor Directivei Consiliului 2008/55/CE și ale Directivei Comisiei 2002/94/CE. 

   ARTICOLUL 15
  Controale simultane 

   (1) Părțile pot conveni să efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul său, privind situația fiscală a uneia sau mai multor persoane plătitoare de impozit care prezintă un interes comun sau complementar, de fiecare dată când astfel de controale par a fi mai eficiente decât controalele realizate de o singură parte.

   (2) Prin controale simultane se va înțelege un acord între autoritățile competente ale celor două părți cu scopul de a examina, în mod simultan și independent, fiecare pe propriul său teritoriu, situația fiscală a contribuabililor sau a grupurilor de contribuabili care prezintă un interes comun sau complementar, în vederea schimbului de orice tip de informații relevante pe care le-ar putea obține.

   (3) În acest scop, autoritatea competentă a uneia dintre părți va consulta autoritatea competentă a celeilalte părți pentru a determina cazul selectat pentru verificarea simultană, furnizând informațiile care au condus la propunerea sa, și pentru orice alte informații relevante. Autoritatea consultată va decide dacă dorește să participe la verificarea propusă.

   (4) Acceptarea propunerii de verificare simultană va fi comunicată în scris; fiecare autoritate competentă va desemna, în scris, un reprezentant care va fi responsabilul funcțional al coordonării verificării.

   (5) Reprezentanții desemnați de către părți, de comun acord, vor decide pentru fiecare caz selectat locul și perioada controlului.

   (6) Controalele simultane se vor realiza în modul obișnuit de către fiecare parte, în cadrul propriilor activități de inspecție. Fiecare parte își va asuma costul activităților desfășurate.

   (7) Dacă vreuna dintre autoritățile competente ajunge la concluzia că verificarea simultană nu mai este avantajoasă, se va putea retrage de la efectuarea acesteia, notificând acest lucru în scris celeilalte părți asupra acestei decizii. 

   CAPITOLUL IV
  Dispoziții finale 

   ARTICOLUL 16
  Intrarea în vigoare 

   (1) Prezentul acord va intra în vigoare la data la care partea ungară primește de la partea română notificarea privind îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2009.

   (2) Prevederile art. 12 referitoare la schimbul de informații automat privind impozitele directe se vor aplica începând cu anul 2009 pentru informațiile referitoare la impozitele generate în anul 2008. 

   ARTICOLUL 17
  Amendamente la acord 

    Acordul poate fi amendat în scris în orice moment prin acordul părților. Amendamentele vor fi parte integrantă din prezentul acord. 

   ARTICOLUL 18
  Durata acordului 

    Acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. El poate fi denunțat în orice moment prin notificare scrisă de oricare dintre părți. Notificarea scrisă va fi trimisă celeilalte părți. Acordul va fi denunțat în ultima zi a lunii care urmează lunii în care una dintre părți a trimis celeilalte părți notificarea scrisă privind retragerea sa din acord.

    Semnat la Szeged la 21 octombrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română, maghiară și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.