acord ANAF Romania DGFiP Franta

Agreement ANAF Romania DGFiP France - Vereinbarung ANAF Romania DGFiP Frankreich

keylinks:

 

Acord din 26/02/2010 între Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Direcția Generală a Finanțelor Publice din Franța pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 19/08/2010, Intrare in vigoare: 19.08.2010

 

    Agenția Națională de Administrare Fiscală din România (denumită în cele ce urmează ANAF) și Direcția Generală a Finanțelor Publice din Franța (denumită în cele ce urmează DGFiP), denumite în continuare părți,

    conștiente de importanța pe care o au cooperarea bilaterală și nevoia permanentă de schimb de experiență în domeniul administrării fiscale,

    dorind să îmbunătățească și să consolideze asistența reciprocă între ANAF și DGFiP,

    având ferma convingere că o cooperare permanentă în domeniul administrării fiscale va fi benefică pentru ambele părți,

    au convenit următoarele: 

   CAPITOLUL I
  Schimbul de experiență 

   ARTICOLUL 1
  Schimb de experiență și bune practici 

   (1) Părțile își propun să facă schimb de experiență și bune practici la intervale regulate privind organizarea și problemele tehnice legate de fiscalitate. Aceste acțiuni au ca obiectiv analizarea diferențelor dintre ANAF și DGFiP în ceea ce privește sistemele fiscale, sistemele organizatorice, gestiunea tehnologiei informației și comunicațiilor, metodele și procedurile, resursele umane, metodele de evaluare a performantelor, gestiunea riscului, controlul fiscal, relațiile fiscale internaționale și orice subiect de actualitate. Se va stabili un program anual.

   (2) Schimbul de experiență și bune practici se va efectua sub formă de scurte întâlniri ale funcționarilor superiori, de seminare și/sau consultații tehnice, numite evenimente. Durata evenimentelor nu va depăși 5 zile lucrătoare consecutive și acestea se vor desfășura în România sau în Franța.

   (3) Părțile sunt reprezentate la aceste evenimente de personalul administrației fiscale desemnat de către conducerea ANAF și DGFiP.

   (4) Modalitățile de desfășurare a evenimentelor (lista participanților, locația și calendarul, agenda și aranjamentele de ordin practic) vor fi coordonate la nivel central prin corespondență scrisă de către persoanele de contact desemnate de părți. Orice modificare a dispozițiilor menționate mai sus va fi notificată fără întârziere de fiecare dintre părți. 

   ARTICOLUL 2
  Vizite de studii 

   (1) Părțile se vor pune de acord asupra unui program anual cuprinzând vizitele de studii.

   (2) Vizitele vor dura maximum 5 zile. În cadrul vizitelor de studii reprezentanții administrației fiscale ale uneia dintre părți participă la activități profesionale sau beneficiază de o simplă prezentare a administrației celeilalte părți, pe baza unui program pregătit de comun acord, cu respectarea restricțiilor impuse de legislația și procedurile interne ale administrației primitoare în ceea ce privește accesul la informații sau activități. 

   ARTICOLUL 3
  Finanțarea 

   (1) Părțile vor acoperi cheltuielile de transport, cazare și masă (diurnă) legate de participarea la evenimente a reprezentanților proprii.

   (2) Cheltuielile legate de interpretariat și traducere vor fi suportate de către partea care găzduiește evenimentul.

   (3) Documentele informative care circulă între părți în afara evenimentelor organizate într-o țară sau alta, în cadrul schimbului de experiență și opinii, ca regulă generală, vor fi scrise în limba de origine, costul traducerii fiind acoperit de partea beneficiară a acelor documente. 

   CAPITOLUL II
  Cooperarea între serviciile operaționale și serviciile
fiscale teritoriale 

   ARTICOLUL 4
  Obiectivele cooperării între serviciile operaționale și serviciile
fiscale teritoriale 

   (1) Părțile convin, de comun acord, să pună bazele unei comunicări și cooperări între serviciile operaționale și serviciile fiscale teritoriale aflate în responsabilitatea părților.

   (2) Obiectivele cooperării între entitățile menționate în paragraful precedent sunt: încurajarea schimbului de experiență și bune practici în domeniul administrării fiscale, oferirea de oportunități pentru schimburile de informații asupra legilor și procedurilor privind fiecare activitate din administrația fiscală.

   (3) Cooperarea între serviciile operaționale și autoritățile fiscale teritoriale nu include dreptul de a efectua orice schimb de informații. Conform prezentului acord sunt permise doar schimburile de informații privind organizarea serviciilor fiscale, legislația și procedurile definite în alin. (2). Schimburile vor face obiectul unui raport și al propunerilor care se vor folosi la nivel central de către cele două administrații. 

   ARTICOLUL 5
  Schimbul de experiență între serviciile operaționale și serviciile
fiscale teritoriale 

   (1) Pentru atingerea obiectivelor menționate la art. 4, serviciile operaționale și autoritățile fiscale teritoriale ale părților pot participa la evenimente, așa cum sunt acestea definite la art. 1 alin. (2).

   (2) Modalitățile de desfășurare a consultărilor (lista participanților, locația și calendarul, agenda și aranjamentele de ordin practic) sunt coordonate prin corespondență scrisă între persoanele de contact desemnate la nivel operațional sau teritorial, cu informarea prealabilă a conducerii ANAF și DGFiP.

   (3) Cu ocazia derulării evenimentelor, părțile sunt reprezentate de personalul administrației fiscale desemnat în acest sens de conducerea fiecărui serviciu operațional și autorității fiscale teritoriale, cu acordul nivelului central al ANAF și DGFiP. 

   ARTICOLUL 6
  Programul de activitate pentru cooperarea între serviciile
operaționale și serviciile fiscale teritoriale 

   (1) Pentru atingerea obiectivelor menționate la art. 4, serviciile operaționale și autoritățile fiscale teritoriale pot participa la programele de activitate între unitățile de nivel identic.

   (2) Programul de activitate conferă serviciilor operaționale și autorităților fiscale teritoriale deplina libertate de a propune un program coerent de evenimente, asigurând un schimb important de experiență și de bune practici. Aceste propuneri vor fi supuse aprobării conducerii ANAF și DGFiP.

   (3) La finalul fiecărei acțiuni, se va redacta un raport comun de către conducerea serviciilor operaționale sau a serviciilor fiscale teritoriale implicate în programele de activitate privind activitățile executate în cadrul programului. Raportul va trebui să fie transmis conducerii ANAF și DGFiP.

   (4) Programul de activitate se va stabili în comun de către serviciile operaționale și serviciile fiscale teritoriale implicate pentru o perioadă de maximum 3 ani. Peste această perioadă, părțile vor conveni să reînnoiască acest program de activitate, adaptându-l, dacă este necesar, nevoilor lor. 

   ARTICOLUL 7
  Costul cooperării între serviciile operaționale și serviciile
fiscale teritoriale 

    Costurile determinate de cooperarea între serviciile operaționale și autoritățile fiscale teritoriale se vor distribui în conformitate cu prevederile art. 3. 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale 

   ARTICOLUL 8
  Intrarea în vigoare 

    Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părțile se vor informa reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. 

   ARTICOLUL 9
  Amendamente la acord 

    Acordul poate fi amendat în scris în orice moment prin consimțământ comun. Amendamentele vor fi parte integrantă a acordului. 

   ARTICOLUL 10
  Durata acordului 

    Acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat în orice moment prin notificare scrisă transmisă celeilalte părți. Acordul va fi considerat denunțat în ultima zi a lunii care urmează lunii în care s-a primit notificarea.

    Semnat la Paris, în data de 26 februarie 2010, în două exemplare originale, în limbile română și franceză, cele două texte fiind egal autentice.