decizie 276 2005 ONPCSB

Decision 276/2005 ONPCSB - Beschluss 276/2005 ONPCSB

keylinks: RAPORT de tranzacții suspecte, RAPORT privind operațiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, RAPORT pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă asta echivalentul în lei a 10.000 euro, TABELE DE REFERINȚĂ (NOMENCLATOARE) 

Decizie nr. 276 din 16/06/2005 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, va fi abrogata de Decizie nr. 674 din 29/05/2008 la 16/08/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 29/06/2005, Intrare in vigoare: 29.06.2005

 

    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,

    în baza art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările ulterioare, precum și a dispozițiilor prevăzute în Decizia primului-ministru nr. 151/2004,

    în conformitate cu prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările ulterioare,

    în temeiul Metodologiei de examinare a informațiilor referitoare la tranzacțiile suspecte nr. S/11.373 din 6 august 2004, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 1 din 6 august 2004,


 

    Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

 

   Art. 1. - Se aprobă Raportul de tranzacții suspecte, Raportul privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma și conținutul prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

   Art. 2. - Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea operațiunilor ce urmează a fi efectuate, care prezintă suspiciuni că au ca scop spălarea banilor, a operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și a operațiunilor privind transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, se va efectua în forma prevăzută în anexele nr. 1-3, de către persoanele fizice și juridice care intră sub incidența legii, pe suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se respectă regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică.


   Art. 3. - Începând cu data de 1 iulie 2005, raportarea operațiunilor efectuate în monedă națională, prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările ulterioare, se va face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, la nivel de leu nou, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire.

Rectificat de Rectificare din 04/07/2005 la 15/07/2004

 

   Art. 4. - Prezenta decizie, împreună cu anexele nr. 1-3 și anexa A, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 5. - Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002 privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003, se abrogă.

 

alte referinte legale

OUG 53 2008 spalarea banilor

 

Decizie 674 2008 ONPCSB rapoarte

 

Decizie 673 2008 ONPCSB rapoarte

 

HG 594 2008

 

lege 656 2002

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la spalarea banilor Û

 

 
 

ANEXA Nr. 1*)

 

    RAPORT
de tranzacții suspecte

   Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.    

   CAPITOLUL I - Informații generale despre raport și identificarea entității
raportoare
   I.0. Informații generale:
┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Data întocmirii ............│Numărul de înregistrare la emitent ..............│
├────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul entității raportoare ...................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată.
 Date de identificare:
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Denumirea ..............................................│Codul unic ..........│
├────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Forma juridică de organizare .................................................│
├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului ........│Codul fiscal ........│
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
 Sediul social:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Județul ..................................│Localitatea .......................│
├─────────────────────────────────────────┬┴──────────────┬────────────────────┤
│Strada ..................................│Nr. ...........│Sector .............│
└─────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────┘
 Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sucursala ....................................................................│
├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│Județul ...........................│Localitatea ..............................│
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
   I.B. Persoana fizică.
 Date de identificare:
┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Numele ..............................│Prenumele ..............................│
├─────────────────────────────────────┼────────────────┬───────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate ....│Seria ..........│Nr. doc ...............│
├─────────────────────────────────────┼────────────────┴───────────────────────┤
│Emis la data de .....................│De .....................................│
├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Domiciliul:
┌────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Țara ...............│Județul ................│Localitatea ....................│
├────────────────────┴───────────────────┬────┴─────────┬──────────────────────┤
│Strada .................................│Nr. ..........│Sector ...............│
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
   CAPITOLUL II - Date de identificare ale clientului
   II.A. Persoana juridică română sau străină
 Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ....................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare .................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului .......│Codul fiscal .........│
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
 Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):
┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Țara ............................│Localitatea ................................│
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 Sediul social:
┌──────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Țara .................│Județul ................│Localitatea ..................│
├──────────────────────┴──────────────────┬─────┴──────┬───────────────────────┤
│Strada ..................................│Nr. ........│Sector ................│
└─────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┘
 Date de identificare ale reprezentantului legal:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele ............................ Prenumele ................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.B. Persoana fizică română sau străină
 Date de identificare:
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Numele .............................│Prenumele ...............................│
├────────────────────────────────┬───┴─────────────────────────────────────────┤
│Data nașterii ..................│Locul nașterii ..............................│
├────────────────────────────────┴────┬────────────────────────────────────────┤
│Cetățenia ...........................│Rezident/Nerezident ....................│
├─────────────────────────────────────┴┬──────────────┬────────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate .....│Seria ........│Nr. doc. ...............│
├──────────────────────────────────────┴─┬────────────┴────────────────────────┤
│Emis la data de ........................│De ..................................│
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Domiciliul sau reședință:
┌────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Țara ...................│Județul ................│Localitatea ................│
├────────────────────────┴──────────────┬─────────┴────┬───────────────────────┤
│Strada ................................│Nr. ..........│Sector ................│
└───────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘
 Telefon/fax:
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. telefon ...........................│Fax ..................................│
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
   II.C. Informații despre conturile și subconturile clientului - persoană
juridică sau fizică
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Tipul contului .........................│Nr. total conturi ...................│
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
   II.C.1. Detalii despre conturi și subconturi:
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Conturi ..............................│Subconturi ............................│
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
   II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau
juridice
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Tipul legăturii (în ce constă) ..........│Nr. total legături .................│
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
   II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ....................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare .................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul fiscal .................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Numele ...........................│Prenumele .................................│
├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni
┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Tipul operațiunii ..........................│Nr. operațiuni ..................│
├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│Suma totală (moneda) .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.F. Persoana care conduce tranzacția
 Date de identificare:
┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Numele ............................│Prenumele ................................│
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Nr. actului de împuternicire .................................................│
├───────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate ......│Seria .......│Nr. doc ................│
├───────────────────────────────────────┴─┬───────────┴────────────────────────┤
│Emis la data de .........................│De .................................│
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Domiciliul/Reședința:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Țara .............. Județul .................. Localitatea ...................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Strada .............................. Nr. ........... Sector .................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL III - Data despre tranzacție și conturile implicate
   III.A. Descrierea tranzacției:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Data tranzacției ........│Suma tranzacționată .................│Valuta .......│
├─────────────────────────┼───────────────────────────┬─────────┴──────────────┤
│Felul tranzacției .......│Stadiul tranzacției .......│Modalitatea de plată ...│
├─────────────────────────┴───────────────┬───────────┴────────────────────────┤
│Natura tranzacției ......................│Obiectul tranzacției ...............│
├───────────────────────┬─────────────────┴──────────┬─────────────────────────┤
│Tipul contului ........│Conturi utilizate ..........│Subconturi ..............│
└───────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘
   III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției
realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoană juridică)
 Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ....................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare .................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului ........ Codul fiscal ........│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Sediul:
┌───────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Țara ..............│Județul ................│Localitatea. ....................│
├───────────────────┴────────────────────┬───┴────────────┬────────────────────┤
│Strada .................................│Nr. ............│Sector .............│
└────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘
   III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției
realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoană fizică)
 Date de identificare:
┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Numele ............................│Prenumele ................................│
├───────────────────────────────────┴─────┬───────────────┬────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate ........│Seria .........│Nr. doc. ...........│
├─────────────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────────┤
│Emis la data de .........................│De .................................│
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Domiciliul:
┌─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Țara ................│Județul ..................│Localitatea .................│
├─────────────────────┴──────────────────┬───────┴──────┬──────────────────────┤
│Strada .................................│Nr. ..........│Sector ...............│
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
   III.D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea operațiunii .......................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea elementelor considerate suspecte ..................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    Notă:

    Capitolul I

    ▪ Se completează numai unul din subcapitolele LA și I.B în funcție de statutul juridic al persoanei raportoare.

    ▪ Numărul de înregistrare la emitent, în cazul unui raport de tranzacții suspecte pe suport hârtie va fi numărul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numărul de înregistrare la emitent este un număr secvențial (începând de la 01), care identifică în mod unic raportul pentru o versiune a aplicației și o anumită entitate raportoare.

    ▪ Valorile admisibile pentru rubricile:

   - Tipul entității raportoare;

   - Forma juridică de organizare;

   - Tipul documentului de identitate

    sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

    Capitolul II

    ▪ Completarea tuturor rubricilor din Capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoană/cont/operațiune implicată în tranzacția suspectă.

    ▪ În rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: "R" - pentru rezident sau "N" pentru nerezident.

    ▪ Valorile admisibile pentru rubricile:

   - Forma juridică de organizare;

   - Tipul documentului de identitate;

   - Tipul contului;

   - Tipul legăturii;

   - Tipul operațiunii

    sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

    Capitolul III

    ▪ Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii și vor fi completate de mai multe ori, dacă operațiunea suspectă este formată din mai multe tranzacții.

    ▪ La rubrica de la capitolul III.B. se va specifica obligatoriu calitatea persoanei fizice sau juridice (ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției).

    ▪ La rubrica Felul tranzacției se pot completa numai două valori: "D" - debit sau "C" - credit.

    ▪ La rubrica Stadiul tranzacției se pot completa numai două valori: "E" - executată sau "N" neexecutată.

    ▪ Valorile admisibile pentru rubricile:

   - Valuta;

   - Modalitatea de plată;

   - Natura tranzacției;

   - Obiectul tranzacției;

   - Tipul contului;

   - Forma juridică de organizare;

   - Tipul documentului de identitate

    sunt listate în tabelele respective din Anexa A. 

    Mențiune:

    Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziția entităților raportoare aplicația Data Entry și manualul de utilizare. 

   ANEXA Nr. 2

    ___________

   Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. 

    Persoana juridică raportoare:

    Data raportării:

    Denumirea:

    Adresa:

    Curs euro BNR:

    Codul fiscal:

    Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: 

   

RAPORT privind operațiunile cu sume în numerar în lei sau în valută,
a căror limită minimă
reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează
prin una sau mai multe operațiuni legate între ele

┌────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│    │         │      │               Informații despre client (titularul de cont)               │Data și locul nașterii│
│Nr. │         │ Tip  ├────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬──────┼────┬─────┬───────────┤
│crt.│Sucursala│client│                │                Adresa                 │   Act    │ Cod  │    │     │           │
│    │         │      ├──────┬─────────┼────┬─────┬──────────┬──────┬───┬──────┤identitate│client│Data│Țara │Localitatea│
│    │         │      │Nume*)│Prenume*)│Țara│Județ│Localitate│Strada│Nr.│Sector│          │      │    │     │           │
├────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────┼─────┼──────────┼──────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────┼─────┼───────────┤
│ 0  │    1    │  2   │  3   │    4    │ 5  │  6  │    7     │  8   │ 9 │  10  │    11    │  12  │ 13 │ 14  │    15     │
└────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴────┴─────┴──────────┴──────┴───┴──────┴──────────┴──────┴────┴─────┴───────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┐
│            Informații despre persoana care efectuează tranzacția            │                  │           │          │
├───────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬────────┤Contul în care se │   Data    │   Fel    │
│       │         │                Adresa                 │   Act    │  Cod   │    desfășoară    │operațiunii│operațiune│
│ Nume  │ Prenume ├────┬─────┬──────────┬──────┬───┬──────┤identitate│numeric │   operațiunea    │           │          │
│       │         │Țara│Județ│Localitate│Strada│Nr.│Sector│          │personal│                  │           │          │
├───────┼─────────┼────┼─────┼──────────┼──────┼───┼──────┼──────────┼────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┤
│  16   │   17    │ 18 │ 19  │    20    │  21  │22 │  23  │    24    │   25   │        26        │    27     │    28    │
└───────┴─────────┴────┴─────┴──────────┴──────┴───┴──────┴──────────┴────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┘
┌──────────┬──────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Scop   │ Cod  │     Suma     │Echivalent│                                Observații                                 │
│operațiune│valută│tranzacționată│   euro   │                                                                           │
├──────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    29    │  30  │      31      │    32    │                                    33                                     │
└──────────┴──────┴──────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   *) Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea și nu se va completa coloana 4. 

    Notă:

    Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.

    În coloana Act identitate se va completa seria și numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerțului - pentru persoane juridice.

    În coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.

    În coloanele Data nașterii și Data operațiunii se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/lună/an.

    În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor Informațiilor despre persoana împuternicită (coloanele 16-25).

    În coloana Fel operațiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere și "R" pentru retragere.

    Operațiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, și anume: în coloana Suma operațiunii se va trece suma de bani schimbată, exprimată în moneda străină respectivă (corespunzătoare coloanei Cod valută). În coloana Euro va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în monedă străină. În coloana Fel operațiune se va completa D în cazul schimbului din monedă străină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în monedă străină. În coloana Observații va fi completată suma tranzacționată, exprimată în lei. 

   ANEXA Nr. 3*) 

    RAPORT
pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror
limită minimă asta echivalentul în lei a 10.000 euro

    ___________

 Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

   

   CAPITOLUL I - Informații generale despre raport, entitatea raportoare și
entitatea externă
   I.A. Informații generale despre raport:
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Data întocmirii ...............│Numărul de înregistrare la emitent ...........│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
   I.B. Entitatea raportoare:
 Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ....................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR) .............│
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Subunitatea ..........................│Codul subunității .....................│
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
   I.C. Entitatea externă:
 Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ....................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Țara .........................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL II - Informații despre clientul entității raportoare (titularul
contului)
   II.A. Persoana juridică română sau străină.
 Date de identificare:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Denumirea ...............................................│Codul unic .........│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului .........│Codul fiscal .......│
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
 Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):
┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Țara ...........................│Localitatea .................................│
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
 Sediul social:
┌─────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Țara ....................│Județul ..............│Localitatea .................│
├─────────────────────────┴───────────┬──────────┴────┬────────────────────────┤
│Strada ..............................│Nr. ...........│Sector .................│
├─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Date de identificare ale reprezentantului legal:
┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Numele ............................│Prenumele ................................│
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.B. Persoana fizică română sau străină
 Date de identificare:
┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Numele ..............................│Prenumele ..............................│
├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
├──────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate .........│Seria .......│Nr. doc. ............│
├───────────────────────────────────────┬──┴─────────────┴─────────────────────┤
│Emis la data de .......................│De ...................................│
├───────────────────────────────────────┴─────┬────────────────────────────────┤
│Cetățenia ...................................│Rezident/Nerezident ............│
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 Domiciliul sau reședința:
┌────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Țara ...............│Județul ................│Localitatea ....................│
├────────────────────┴────────────────┬───────┴─────────┬──────────────────────┤
│Strada ..............................│Nr. .............│Sector ...............│
└─────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘
   II.C. Informații despre cont:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Felul contului (0=Individual; 1=Deținut în comun; 2=Persoană juridică) .......│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contul .......................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul contului ...............................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL III - Informații despre clientul entității externe
   III.A. Persoana juridică
 Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ....................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   III.B. Persoana fizică
 Date de identificare:
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Numele ...........................│Prenumele .................................│
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
   III.C. Informații despre cont
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contul .......................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL IV - Persoana care conduce tranzacția (împuternicit)
 Date de identificare:
┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Numele ............................│Prenumele ................................│
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal .........................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│Tipul actului de împuternicire .......................│Nr./Data ..............│
├─────────────────────────────────────────┬────────────┴──┬────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate ........│Seria .........│Nr. doc. ...........│
├─────────────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────────┤
│Emis la data de .........................│De .................................│
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
 Domiciliul:
┌──────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Țara .................│Județul .................│Localitatea .................│
├──────────────────────┴────────────────┬────────┴─────┬───────────────────────┤
│Strada ................................│Nr. ..........│Sector ................│
└───────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘
   CAPITOLUL V - Date despre tranzacție
   V.A. Descrierea tranzacției:
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Data tranzacției ..........│Suma tranzacționată ............│Valuta ..........│
├───────────────────────────┴────────┬───────────────────────┴─────────────────┤
│Felul tranzacției (D/C) ............│Echivalent euro .........................│
├────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│Detaliile operațiunii ........................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   V.B. Observații:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    Notă:

    ▪ Capitolul I:

    Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepția informațiilor despre sucursală, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunități.

    La subcapitolul I.C. se vor completa informațiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica "Țara" se referă la țara de proveniență sau de destinație a banilor care fac obiectul transferului, și nu la țara unde este situat sediul social central al entității străine.

    ▪ Capitolul II:

    Se completează numai unul dintre subcapitolele II.A și II.B, în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică/persoană juridică).

    În cazul subcapitolului II.A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția Județului și Sectorului, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București, iar sectorul va fi completat numai pentru București).

    În cazul subcapitolului II.B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția Județului, Sectorului, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București iar sectorul va fi completat numai pentru București).

    Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.

    ▪ Capitolul III:

    Se completează numai unul dintre subcapitolele III.A și III.B în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică/persoană juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.

    Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.

    ▪ Capitolul IV:

    Informațiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plățile externe (operațiunile în care clientul băncii este ordonator).

    Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacția, capitolul IV nu se va completa.

    ▪ Capitolul V:

    Completarea rubricilor din Capitolul V este obligatorie.

    Felul tranzacției (D/C) va fi definit în raport cu operația efectuată pentru clientul entității raportoare.

    Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operațiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operațiune) din Anexa A. 

ANEXA A*) 

    TABELE DE REFERINȚĂ (NOMENCLATOARE)

    ___________

Anexa A este reprodusă în facsimil. 

   1) Tabela VALUTE

   

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│           Cod_v            │              Den_v               │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            AUD             │DOLAR AUSTRALIAN                  │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            CAD             │DOLAR CANADIAN                    │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            CHF             │FRANC ELVEȚIAN                    │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            CZK             │COROANA CEREASCĂ                  │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            DKK             │COROANA DANEZĂ                    │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            EGP             │LIRA EGIPTEANĂ                    │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            EUR             │EURO                              │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            GBP             │LIRA STERLINĂ                     │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            HKD             │DOLAR HONG KONG                   │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            HUF             │FORINT UNGURESC                   │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            ILS             │SEKEL ISRAELIAN                   │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            JPY             │YEN JAPONEZ                       │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            KRW             │WON COREAN                        │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            MDL             │LEU MOLDOVENESC                   │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            NOK             │COROANA NORVEGIANĂ                │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            PLN             │ZLOT POLONEZ                      │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            ROL             │LEU ROMÂNIA                       │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            RON             │LEU NOU ROMÂNIA                   │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            RUR             │RUBLA RUSEASCĂ                    │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            SEK             │COROANA SUEDEZĂ                   │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            SGD             │DOLAR SINGAPOREZ                  │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            TRL             │LIRE TURCEȘTI                     │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            USD             │DOLAR SUA                         │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            XDR             │DST                               │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│            YUM             │DINAR IUGOSLAV                    │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
 

   2) Tabela TIP CONT

   

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│      COD_R       │                   NUME_R                   │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        1.        │CONT CURENT                                 │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        2.        │DEPOZIT LA VEDERE                           │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        3.        │DEPOZIT LA TERMEN                           │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        4.        │DEPOZITE COLATERALE                         │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        5.        │CERTIFICATE DEPOZIT                         │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        6.        │CARNET DE ECONOMII                          │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        7.        │LIBRET DE ECONOMII                          │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        8.        │CONT DE CREDIT                              │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        9.        │CONT DE CARD                                │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│       10.        │CONT DE FACTORING                           │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│       11.        │CASETA DE SIGURANȚĂ                         │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│       12.        │NICI UN CONT                                │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│       13.        │ALT TIP DE CONT                             │
└──────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 

   3) Tabela TIP DOCUMENT

   

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│      COD_D       │                   NUME_D                   │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        0.        │ALTE TIPURI                                 │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        1.        │CARTE DE IDENTITATE                         │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        2.        │BULETIN DE IDENTITATE                       │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        3.        │PAȘAPORT                                    │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        4.        │ADEVERINȚĂ PROVIZORIE                       │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        5.        │LEGITIMAȚIE PROVIZORIE                      │
└──────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
 

   4) Tabela FORME DE ORGANIZARE

   

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     COD_S      │                           NUME_S                            │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      AFJ       │ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN ROMÂNIA                │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      ASF       │ASOCIAȚIE FAMILIALĂ                                          │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      CON       │CONCESIUNE                                                   │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      INC       │ÎNCHIRIERE                                                   │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      LOC       │LOCAȚIE DE GESTIUNE                                          │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      OC1       │ORGANIZAȚII COOPERATISTE MEȘTEȘUGĂREȘTI                      │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      OC2       │ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CONSUM                           │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      OC3       │ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT                           │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      PFA       │PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ                                   │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       RA       │REGIE AUTONOMĂ                                               │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       SA       │SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI                              │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      SCA       │SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ PE ACȚIUNI                 │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      SCS       │SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ                     │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      SNC       │SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN NUME COLECTIV                        │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      SRL       │SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      XXX       │ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN STRĂINĂTATE            │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   5) Tabela TIP DE LEGĂTURĂ

   

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     COD_L      │                 NUME_L                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       0.       │ALT TIP DE LEGĂTURĂ                      │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       1.       │DELEGAT                                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       2.       │GARANT                                   │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       3.       │PERSOANA GIRATĂ                          │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       4.       │CO-TITULAR                               │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       5.       │MANDATAR                                 │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       6.       │PROCURATOR                               │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       7.       │ASOCIAT                                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       8.       │ÎMPUTERNICIT                             │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
 

   6) Tabela MODALITATE DE PLATĂ

   

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     COD_M      │                 NUME_M                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       0.       │ALT INSTRUMENT DE PLATĂ                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       1.       │NUMERAR                                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       2.       │CEC NEBARAT                              │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       3.       │CEC BARAT                                │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       4.       │CEC DE VIRAMENT                          │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       5.       │CEC CERTIFICAT                           │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       6.       │CEC DE CĂLĂTORIE                         │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       7.       │ALTE TIPURI DE CEC                       │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       8.       │ORDIN DE PLATĂ (VIRAMENT)                │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       9.       │CAMBIE - BILET LA ORDIN                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      10.       │CAMBIE - TRATA                           │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      11.       │ALTE TIPURI DE CAMBIE                    │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      12.       │CARD DE DEBIT                            │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      13.       │CARD DE CREDIT                           │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      14.       │CARD DE RETRAGERE NUMERAR                │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      15.       │CARD DE GARANTARE CEC                    │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      16.       │CARD MULTIFUNCȚIONAL                     │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      17.       │ALTE TIPURI DE CARD                      │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      18.       │CERTIFICAT DE DEPOZIT                    │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
 

   7) Tabela NATURA TRANZACȚIEI

   

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     COD_TR     │                 NUME_TR                 │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       1.       │VÂNZARE                                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       2.       │CUMPĂRARE                                │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       3.       │TRANSFER                                 │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       4.       │CESIUNE                                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      99.       │TRANZACȚII DE ALTĂ NATURĂ                │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
 

   8) Tabela OBIECTUL TRANZACȚIEI

   

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     COD_OB     │                 NUME_OB                 │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       1.       │BANI                                     │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       2.       │ACȚIUNI                                  │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       3.       │TITLURI DE VALOARE                       │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       4.       │POLIȚE DE ASIGURARE                      │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       5.       │VALORI MOBILIARE                         │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       6.       │METALE PREȚIOASE                         │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│       7.       │PIETRE PREȚIOASE                         │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│      99.       │ALT OBIECT AL TRANZACȚIEI                │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
 

   9) Tabela TIP OPERAȚIUNE

   

┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│COD_OP│                           NUME_OP                           │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.  │ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (RA, SC CU CAPIT. DE ST.&COOP)        │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.  │ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.)     │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.  │ÎNCASĂRI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT&COOP)          │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.  │ÎNCASĂRI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.)        │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.  │ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI LOCUINȚE                                │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.  │ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURĂRI                       │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.  │ÎNCASĂRI DIN SCHIMB VALUTAR                                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.  │ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI ACȚIUNI&DEPUNERI DE CAPITAL             │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.  │DIVERSE ÎNCASĂRI                                             │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.  │ÎNCASĂRI DE LA UNITĂȚILE CEC                                 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.  │DEPUNERI ÎN CONTUL PERSONAL                                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.  │ÎNCASĂRI DE LA UNITĂȚILE DE POȘTĂ                            │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.  │ÎNCASĂRI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITĂȚI BANCARE               │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.  │DEPUNERI ÎN CONT PRIN POȘTĂ                                  │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.  │ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE ȘI TAXE PRIN CEC                       │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50.  │PLATA SALARII ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE                     │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52.  │RESTITUIRI DE CAPITAL ȘI DIVIDENDE                           │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54.  │PLĂȚI CU CARACTER SOCIAL (ALOC, INDEMNIZ., AJUT.)            │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62.  │CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE ÎN NUMERAR PERS. JUR.          │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63.  │CUMPĂRĂRI ȘI CONTR. PRODUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC.         │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70.  │DIVERSE PLĂȚI                                                │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 75.  │SCHIMB VALUTAR                                               │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 77.  │RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BĂNCI              │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80.  │PENSII                                                       │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 86.  │PLĂȚI CĂTRE CEC                                              │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 88.  │PLĂȚI CĂTRE UNITĂȚILE DE POȘTĂ                               │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 91.  │NUMERAR REMIS ALTOR UNITĂȚI BANCARE                          │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99.  │ALTE OPERAȚIUNI                                              │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   10) Tabela ENTITĂȚI RAPORTOARE

   

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│COD_RP│                      NUME_RP                      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  0.  │ALTĂ ENTITATE RAPORTOARE                           │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  1.  │BANCA                                              │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  2.  │SUCURSALA UNEI BĂNCI STRĂINE                       │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  3.  │INSTITUȚIE DE CREDIT                               │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  4.  │SOCIETATE DE INVESTIȚII                            │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  5.  │SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR          │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  6.  │FOND DE INVESTIȚII                                 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  7.  │SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE                │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  8.  │SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE                      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│  9.  │FOND DE PENSII                                     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.  │ALTĂ INSTITUȚIE FINANCIARĂ                         │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.  │SOCIETATE DE FINANȚARE A TRANZACȚIILOR COMERCIALE  │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.  │SOCIETATE DE LEASING                               │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.  │SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.  │SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.  │CASA DE SCHIMB VALUTAR                             │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.  │SOCIETATE DE CONSULTANȚĂ                           │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.  │SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERAȚIUNI FINANCIARE    │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.  │SOCIETATE DE ASIGURĂRI/REASIGURĂRI                 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.  │AGENT ECONOMIC ÎN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET   │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.  │PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ JURIDICĂ/NOTARIALĂ  │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.  │PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ CONTABILĂ           │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.  │PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ FINANCIAR-BANCARĂ   │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.  │PERSOANE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.  │OFICIU POȘTAL                                      │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.  │PERSOANĂ CE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSMITERE BANI │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.  │AGENȚIE IMOBILIARĂ                                 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.  │PERSOANĂ FIZICĂ                                    │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.  │PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ                         │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.  │ALTĂ PERSOANĂ JURIDICĂ                             │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┘