decizie 673 2008 ONPCSB rapoarte

Decision 673/2008 ONPCSB - Beschluss 673/2008 ONPCSB

keylinks: metodologie de lucru, anexa la metodologie, adresa de inaintare

Decizie nr. 673 din 29/05/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 17/06/2008, Intrare in vigoare: 16.08.2008

 

   În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

    Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:
 

   Art. 1. - Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

   Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.


 

ANEXĂ
 

Metodologie din 29/05/2008 Metodologie de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 17/06/2008, Intrare in vigoare: 16/08/2008

 

   Art. 1. - (1) În cuprinsul prezentei metodologii rapoartele de tranzacții cu numerar și rapoartele de transferuri externe sunt denumite generic rapoarte.

   (2) Sintagma entitate raportoare definește persoanele fizice sau juridice care intră sub incidența Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 2. - (1) Rapoartele se transmit către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacției ce face obiectul raportării.

   (2) Rapoartele pot fi transmise către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:

   a) zilnic;

   b) cumulat, pentru cel mult 10 zile lucrătoare.

   (3) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), entitatea raportoare întocmește câte un raport din fiecare tip, care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării.

 

   Art. 3. - (1) Rapoartele pot fi întocmite în format tipărit, pe suport hârtie, sau în format electronic, pe suport magnetic ori optic.

   (2) Rapoartele în format electronic constituie fișierele denumite cccczzllaaaa_N.dbf pentru rapoartele de numerar, respectiv cccczzllaaaa_T.dbf pentru rapoartele de transferuri externe și se întocmesc în conformitate cu structura aprobată, pentru fiecare tip de fișier, prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, a Raportului de tranzacții cu numerar și a Raportului de tranzacții externe.

 

   Art. 4. - (1) Transmiterea rapoartelor, atât în format tipărit, cât și în format electronic, către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor se realizează pe următoarele căi:

   a) depunerea la registratura instituției;

   b) prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, cu confirmare de primire.

   (2) Rapoartele în format electronic transmise prin oricare dintre aceste căi vor fi însoțite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fișierului: denumirea, data și ora generării și dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face și alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare.

   (3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail.

   (4) Instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine pot transmite rapoartele în format electronic prin rețeaua de comunicație interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În acest caz rapoartele nu sunt însoțite de adresa de înaintare.

 

   Art. 5. - Responsabilitatea asigurării confidențialității datelor cuprinse în rapoarte pe toată durata transmiterii revine exclusiv entității raportoare.

 

   Art. 6. - (1) Entitățile raportoare care constată existența unor erori într-un raport ulterior transmiterii acestuia întocmesc, de îndată, un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial.

   (2) Indiferent dacă raportul rectificativ este întocmit în format tipărit sau electronic, acesta conține atât înregistrările care erau corecte în versiunea inițială, cât și înregistrările corectate de către entitatea raportoare.

   (3) Rapoartele în format tipărit conțin la rubrica "Observații" mențiuni privind operațiunile corectate, iar rapoartele în format electronic trebuie să aibă data raportării actualizată numai pentru înregistrările corectate

   (4) Pentru rapoartele menționate la alin. (1), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaX_T.dbf.

   (5) În cazul în care entitatea raportoare constată că un raport deja transmis este incomplet, datele omise se comunică de îndată, printr-un raport distinct, ce cuprinde la rubrica "Observații" expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport.

   (6) Pentru rapoartele menționate la alin. (5), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccczzllaaaaY_T.dbf.

 

ANEXĂ la metodologie

 

 

alte referinte legale

OUG 53 2008 spalarea banilor

 

Decizie 386 2008 CC termen desemnare

 

Decizie 674 2008 ONPCSB rapoarte

 

HG 594 2008

 

lege 656 2002

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la spalarea banilor Û

 

 
 

 

ANEXĂ la metodologie  

    ADRESĂ DE ÎNAINTARE
- model -

   

Entitate raportoare:                                        Nr. de înregistrare la emitent:

Denumire:                                                   Data raportării:

Cod unic de înregistrare (cod fiscal):

Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:

Adresă și nr. de telefon/fax:

 

   

    Către

    Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 

    Vă transmitem alăturat, pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conținând:

   1. Raportul de tranzacții cu numerar, denumit cccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

   2. Raportul de transferuri externe, denumit cccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

   3. Raportul de tranzacții cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccczzllaaaaX_N.dbf/cccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

   4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccczzllaaaaX_T.dbf/cccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB. 

    Certificăm faptul că datele cuprinse în fișier sunt complete, corecte și respectă dispozițiile actelor normative în vigoare. 

    Numele și prenumele persoanei autorizate
....................................................................
(Semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)


 

 sus ñ

 

 inapoi la spalarea banilor Û