decizie 386 2008 CC termen desemnare

Decision 386/2008 CC - Beschluss 386/2008 CC

keylinks: Legea nr. 656/2002 nu precizează momentul până la care trebuie desemnate persoanele cu responsabilități în aplicarea legii, Curtea respinge ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate

Decizie nr. 386 din 25/03/2008 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 05/05/2008, Intrare in vigoare: 05.05.2008

 

   Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, excepție ridicată de Societatea Comercială "LND Exchange" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.684/R/328/2007 al Judecătoriei Turda.

    La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

    Cauza se află în stare de judecată.

    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, deoarece autorul excepției vizează în critica sa completarea legii.


 

    C U R T E A,
 

    având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

    Prin Încheierea din 26 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 3.684/R/328/2007, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, excepție ridicată de Societatea Comercială "LND Exchange" - S.R.L. în dosarul de mai sus având ca obiect soluționarea unei plângeri contravenționale.

    În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile legale menționate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la libertatea comerțului, protecția concurenței loiale și la obligația statului de a crea cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție, deoarece art. 14 din Legea nr. 656/2002 nu precizează momentul până la care trebuie desemnate persoanele cu responsabilități în aplicarea legii. În acest fel este afectat dreptul constituțional invocat, întrucât se permite părții mai puternice, în speță Garda Financiară - Comisariatul Regional Cluj, să se prevaleze de dreptul de a sancționa nelegal o persoană juridică prin simplul fapt al puterii sale.

    Judecătoria Turda opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

    Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece în exercitarea unei activități economice nu se poate face abstracție de obligațiile pe care legea le instituie în temeiul dispozițiilor constituționale. Instituirea pentru persoanele juridice a obligației de desemnare a unor persoane care au responsabilități în aplicarea legii, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, nu aduce atingere cu nimic prevederilor constituționale referitoare la principiile economiei de piață și are drept scop protejarea unui interes general, și anume prevenirea și combaterea spălării banilor.

    Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.


 

    C U R T E A,


    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

    Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, care au următorul conținut:

    "(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.

    (11) Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) dezvoltă politici interne și proceduri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului și desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă a angajaților. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) desemnează un ofițer de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile de control pentru testarea sistemului.

    (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (11) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi."

    Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în realitate, autorul excepției nu critică conținutul reglementării, ci este nemulțumit de redactarea deficitară a acesteia, în sensul că nu prevede în mod expres momentul până la care trebuie desemnate persoanele cu responsabilități în aplicarea legii. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta "se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". Așa fiind, excepția de neconstituționalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.


    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

    În numele legii

 

    D E C I D E:

 

    Respinge ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, excepție ridicată de Societatea Comercială "LND Exchange" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.684/R/328/2007 al Judecătoriei Turda.

    Definitivă și general obligatorie.

    Pronunțată în ședința publică din data de 25 martie 2008.

 

alte referinte legale

OUG 53 2008 spalarea banilor

 

Decizie 674 2008 ONPCSB rapoarte

 

Decizie 673 2008 ONPCSB rapoarte

 

HG 594 2008

 

lege 656 2002

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la spalarea banilor Û